Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1912 (3. évfolyam, 22-25. szám)

1912 / 22. szám

III. évfolyam. Budapest, 1912 február 23. 22. szám. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET FELELŐS SZURKESZTŐ TT I T 7" 4 rl V4 f f\ O 1^ O^PT^O I HP í\ TT^ KIADÓTULAJDONOS Dr. LÁNYI MARTON ülVAIALUo L lí 1 h Ö I 1 UJ fi " OR"± !f (,GVÉSZ' AZ EGYESÜLET TITKAHA KIj YK. » U LiÜ. I Szerkesztőség: V. Országház-tér 12. sz. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. sz. Meg jelen, évenkint legalább hatszor. Előfizetési dij : Egész évre 4 korona. Az egyesület tagjainak ingyen jár. Felhívás az osztálypénztáros urakhoz. Az egyesület igazgatósága felkéri az osztálypénztáros ura­kat, hogy az osztályba tartozó tagok pontos jegyzékét az egye­sület központi pénztárának sürgősen beküldeni szíveskedjenek, hogy az egyesületi főtörzskönyv összeállítható legyen. A jegyzékben a tagdíjjal hátralékban lévők « hátralék ösz­szegének feltüntetése mellett megjelölendők. Az osztálypénztáros uraknak. Alapszabályaink módosítása folytán egyesületi tagjaink tagdíjait ezentúl kizárólag és közvetlen központi pénztárunk szedi be az egyes tagoknak megküldendő befizetési lap segélyével. Ily módon íizetendők be a tagdíjhátralékok is. Az osztálypénztárosok tehát a kezeikben levő összegeket nem tarthatják vissza, hanem azok beküldendők egyesületünk központi pénztárába (Budapest-Erzsébetvárosi Bank r.-t. VII., Bákóczi-út 20.) Az osztályok összes költségeinek fedezése ezután olyképen történik, hogy az osztály megállapítja az évi rendes költségvetését, ezt beküldi az egyesület igazgatóságának. Az igazgatóság azután utasílja a központi pénztárost, hogy a mennyiben az osztály tag­sági díjai már befolytak, a költségvetés szerint igényelt összeget az osztálypénztárosnak küldje meg. Az év végével az osztály a kapott összeget az eddigi szabályok szerint számolja ei. Birói vacsora. Egyesületünk budapesti osztálya 1912 márczius hó 2-ikán este 8 órakor tartja rendes havi vacsoráját a Bokros-féle vendéglő külön termében (Ándrássy-út, Operával szemben). Internátusunk. Jelentkezés az internátusba. Az igazgatóság ismételve közli, hogy internátusunkba fel­éét el, illetve előjegyzés végett legkésőbb 1912 április 30-ig kelt az igazgatóságnál jelentkezni. A mennyiben az egyesületi tagok gyermekei közül 1912 április 30-ig nem jelentkeznek annyian, hogy az összes helyek betöltessenek, az igazgatóság a más körből jelentkezőket is fel­veszi. — Nehogy ennek folytán bárki is a jelentkezők közül kimaradjon, fellé/lenül szükséges a felvételre sürgősen jelent­kezni. Tudnivalók az internátusról. Budapesten új otthona nyílik meg szeptember 1-én a főiskolai nevelésnek. E napon fogja egyesületünk az intézetet átadni hivatá­sának, melynek czélja főiskolai hallgatók és magasabb osztályú i középiskolai" tanulók számára otthont teremteni s azon ifjakat, kik tanulmányaik idejét nem tölthetik a szülői házban, kellő felügyelet és vezetéssel nevelni. Fővárosunkban létesült ugyan már több ilyen nagyobbszabású intézmény, de ezek nem szolgálják azt a czélt, a mit mi magunk elé tűztünk. Egyesületünk internátusába ugyanis valláskülönbség nélkül mindenekelőtt a birói és ügyészi pályán működő kartársak fiai vetélnek fel, a mennyiben azonban hely van, oly ifjak is fel­vétetnek, kiknek szülői nem a birói pályán működnek s így az 0. B. és. Ü. E. kötelékébe nem is tartozhatnak. A Birói Kollégium lehető szabadságot kiván hagyni az ifja^ de azon szabályokat, melyek a rendes és családias együttlétetek tosítják, érvényesíteni kívánja. A kollégium fönntartja magáiííkVa jogot, hogy az ifjakat úgy tanulmányi, mint erkölcsi és t'egyeW tekintetben ellenőrizze. A német, franczia és angol nyelv tanítás;] súlyt kíván helyezni és erre a czélra e nyelvekben tökéletesen jáiTas tanárokat fog alkalmazni, a kik az intézetben nyernek lakáslrs a felügyelet-tisztet fogják gyakorolni. A német rendszerű saflónos tornagyakorlatok helyett a hallgatókat testedző sportjátékok gyakor­lására kívánja szoktatni. A kétemeletes épület könnyen hozzáférhető (villamoson a mű­egyetemtől nyolcz perez alatt, a tudományegyetem bármelyik fakul­tásától 12 perez alatt, az I. ker. állami gimnáziumtól 5 perez alatt közelíthető meg). A Kis-Svábhegy délkeleti oldalán, a főváros egyik legkiesebb és legegészségesebb fekvésű részén épül s az egyes lakószobák úgy vannak elhelyezve, hogy mind közvetlenül a hegy oldaláról, délről kapják a tiszta levegőt s a zajtól teljesen mentesek. A kollégium központi fűtéssel, a legmodernebbül lesz berendezve. 86 bennlakó befogadására lesz alkalmas és erre a czélra lesz 43 lakószobáján kívül nagy társalgója, ebédlő és díszterme, tornacsar­noka, olvasó-, zene- és könyvtárterme, betegszobái, napfürdőnek berendezett helyiségei és zuhanyokkal felszerelt fürdőszobái. A diák­szobák 3*50 m. szélesek és 4-50 m. hosszúak és két személyre szólnak. Az összes helyiségek villamos világítással, vízvezetékkel és központi fűtőkészülékkel vannak ellátva. Egy személy teljes ellátása az önköltségnek megfelelően egy iskolai évre 850 korona, vagyis egy hónapra 85 korona lesz, mely összeg négy egyenlő részben fizetendő, és pedig szeptember 1-én, no­vember 10-án, február 1-én és április 16-án. Ha a szülők a benniakási díjat havonkint akarják fizetni, ezt az óhajukat a jelentkezésnél írásban külön ki kell fejezniök. Az intézet bennlakásáböl való rendes kilépés esak az iskolai év végén történik. Az élelmezés fog állani: reggel kávéból, délben három, illetve négy tál, este két tál ételből. Buhamosásért külön mérsékelt díj fizetendő. A délutáni német, franczia és angol órák díjmentesek. ismételten felhívjak egyesületünk tagjait, hogy kollégiu­munkba küldendő fiúgyermekeiket legkésőbb f. évi április hó végéig jelentsék be egyesületünk igazgatóságánál (V., Országház­tér 12. sz.). A mennyiben a létszám egyesületi tagok gyermekeiből nem telik ki, az internálásba más szülők gyermekei is felvétetnek. Ezeknek ellátási dija azonban egy iskolai évre 1000 K. Felvételi díj egyesületi tagok gyermekei után 20 K, mások után 50 korona. Adományok internátusunk javára. Internátusunk részére eddig a következő adományok folytak be : 1. Dr. Mándi Ede kalocsai törvényszéki biró útján a Kalocsai Közgazdasági Bank . 50 — K 2. Tichy rozsnyói táblabíró útján perselypénz 14 50 « 3. « « « a « 15-— ( 4. Moskovics szénkereskedő jutaléka 32 26 « 5. Pancera táblabíró adománya IOO* « 6. Szadeczky Boldizsár ügyvéd esküdti díja 12 — « 7. Dr. Fried Zsigmond ügyvéd « « 12'— « 8. Trencséni osztály felolvasásából 25 60 « Értesttjük a t. tagokat, hogy internálasunk ezéljáru jutta­tott adományaik beküldésénél azt a körülményt, hogy a pénz internátusunk czélját szolgálja, ohretlen tüntessék fel. Az ado­mányokat legajánlatosabb egyesületünk internátusi számlája javára a Budapest Erzsébetvárosi bank r.-tnak (VII.. Rákóczi-itt 20. sz.) beküldeni.

Next

/
Thumbnails
Contents