Miskolci jogászélet, 1927 (3. évfolyam 1-12. szám)

1927 / 1. szám - A képviselőjelölés [1. r.]

Harmadik évfolyam 1. szám 0847 " 0157 Miskolc, 1927 január MISKOLCI JOGÁSZÉLET JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MISKOLCI EV. JOGAKADÉMIA HIVATALOS LAPJA MEGJELEN HAVONTA EGYSZER Szerkesztőség és kiadóhivatal: Jogakadémia, Miskolc, Városháztér FELELŐS SZERKESZTŐ: DR.. PUTNOKI BÉLA ügyvéd, jogakadémiai m. tanár ELŐFIZETÉSI DI J: Egész évre 7 pengő, félévre 3'50 pengő. Egyes szám ára 0'50 pengő. TARTALOM: Zsedényi Béla dr. jogakadémiai ny. rendkiv. tanár: A képviselőjelölés. — Putnoki Béla dr., ügyvéd, jogakadémiai magántanár: Becsület-védelmi irányok a büntetőjogban. (T. ) — Szilágyi Antal dr., egyetemi m. tanár, e. jogakad. ny. r. tanár, kir. törvényszéki tanács­elnök: A magánjog kutfőinek, kutfői jellegének hatása a jogfejlődésben. — KÖNYVSZEMLE: Bruckner Győző dr., Dr. IPatay Pál: Végvezekényi Baldácsy Antal báró élete és a Baldáesy-alapitvány félszázados története. — Hacker Ervin dr.: Sutherland Criminalogy. — JOG­AKADÉMIA HIREI. — HIREK. — A képviselőjelölés A képviselőjelölés jogi lényege — A képviselő jelölés mtézményének kifejlődése. — A magyar jogfejlődés 1922-ig. A képviselő jelölés az 1995. XXVI. szerint. — Összehasonlítás a külföldi rendszerekkel. •— A ma­gyar törvény kritikája. I. A magyar nemztgyülés akkor állott talán egyik legnehezebb és legfelelőségteljesebb feladata előtt, amidőn az uj választójogi törvényt, az 1925. XXVI. t. -c. -et meg­alkotta. A feladat sulya és felelőségteljessége abban állott, hogy egy olyan országban kellett a legközelebbi jövőben való gyakorlati alkalmazás céljaira törvénybe iktatni az általános választójogot, amelyben, — ha az átmenetei némiképen jelző törvényes rendelkezések történtek is, 1) — azon utolsó törvényes szabályozás, mely a gyakorlatban is életbe lépett, több mint 50 évvel azelőtt kelt. 2) A jog­fejlődés utjelzőiként tehát csakis a két nemzetgyülés összeülkotására kibocsátott két választójogi kormányren­delet3) és a két éltbe nem lépett választójogi törvény szol­gálhatott. Nemcsak a választói jogosultság kiterjesztésének, illetve feltételninek a kérdésében állott azonban a törvény­hozás eléggé kipróbálatlan talajon, hanem a választójog technikai kérdéseiben is, mert a nagymértékü és hirtelen átmenet az általános választói jogra nagy változtatásokat követelt természetcsen a választás technikai részeiben is. Az 1926 december havában lezajlott általános képvi­selőválasztás volt az uj választójogi törvény első próba­köve, amelyből néhány kritikai megállapítás, ha elvi szempontból még talán korai is volna, a választás techni­kai kérdéseit illetőleg és a gyakorlat által is igazolva, már is levonható. Figyelmünket e tekintetben nemcsak a tör­vény rendelkezései és a kritika buvárkodása, hanem a meg­1') Az 1913. XIV. és az 1918. XVII. t. -c. -ek 2) 1874. XXXIII. t. -c. 3) 5984—1919 és 2200—1912 M. E. sz. rendeletek. nyilatkozott közhangulat is a képviselő jelölés kérdésére tereli. A gyakorlat rámutatott arra, hogy az erre vonatkozó rendelkezések a törvény legsebezhetőbb pontjai, amelyek tág teret nyitnak az eredeti intencióktól teljesen távol­álló célok és lehetőségek érvényesülése elé. Maga a gya­korlat azonban csak negativ, illetőleg positiv eredménye­ket mutathat fel s magát a kérdést kellő kritikai megvi­lágitásba még koránt sem helyezi. Mert a gyakorlat ered­ményei e téren csak akkor érvényesíthetők helyesen, ha a kérdés, azaz az egész intézmény lényegét és teljes kifej­lődését is ismerjük, nem zárkózva el az elől sem, hogy az intézmény érvényesülését más államok keretében is meg­figyelésünk körébe vonjuk. Elsősorban tehát a képviselőjelölés lényegével kell tisztába jönnünk. A képviselő jelölés, mint intézmény annyit jelent, hogy képviselővé a meg választhatóság általános kellékei­vel rendelkezők közül csak az választható, aki szabály­szerüleg képviselővé jelöltetvén, ezáltal a megválasztható­ság különös kellékével is felruháztatott. Lényege azonban az is, hogy korlátot állit a választójogosultság érvényes gyakorlása elé, amennyiben érvényesen nem lehet bárkire, hanem csak arra szavazni, akit szabályszerüen jelöltek. A képviselőjelölés a mai törvényes rendelkezések ér­telmében két aktusból áll. Az első a választópolgárok meg­határozott számu csoportjának azon szabályszerü akarat­nyilvánítása, hogy valaki a választásokon jelöltként sze­repelhessen: a képviselőjelölt ajánlása. A második pedig a törvény által felhatalmazott funkcionárius döntése a benyujtott ajánlat, vagy ajánlatok szabályszerüségei fe­lett s ennek alapján a képviselőjelölt, vagy a képviselő­jelöltek kijelölése, azaz: a lulajdonképeni képviselő jelö­lés. A képviselőjelölés a választásnak egyik előkészületi cselekménye és a célja kettős. Az egyik technikai: előle­ges elekciót gyakorolni a választás sima lebonyolítása és megkönnyítése végett, kiválogatván azokat, akik mögé valamely politikai párt. vagy a választók valamely tekin­télyes csoportja sorakozik. A másik pedig erkölcsi: meg­akadályozni az ugynevezett „önjelölteket" abban, hogy teljesen valószínütlen és kilátástalan próbálkozásaikkal a választás izgalmait fokozzák és a korrupciónak tágabb Ielietőségeket nyujtsanak. A képviselőjelölés intézménye ekként ugy gyakorlati, mint erkölcsi szempontból feltétlenül helyeselhető és majdnem minden államban meg is honosult. Elfogadásra talált még azokban az államokban is, amelyek a titkos szavazás rendszerét alkalmazzák, mert megfelelő formák közölt a titkos szavazás elvén sem üt rést, mivel amugy

Next

/
Thumbnails
Contents