Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1942 (10. évfolyam, 36-39. szám)

1942 / 36-37. szám

MAGYAR JOQÁSZEQYLETI É| ÉS EGYÉB TANÚLMAN ós 3ÖI — NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ FOLYÓIRAT — DR. MENDELÉNY] LÁSZLÓ DR. NAGY DEZSŐ BÁLINT A PESTVIDÉKI KIR. TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE KIR. KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓ KÖZREM ÜKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI I)H. JENCS ÁRPÁD EGYETEMI MAGÁNTANÁR ÉVFOLYAM 1-2. (XXXVI-VII.) SZÁM. TARTALOM: Vitéz nagybányai Horthy István. ELŐADÁSOK: Dr. Angyal Pál: A szándék és gondatlanság értékviszonya .. . . 1 Dr. Tihanyi Lajos: Történelmi alkotmányunk és a kormányzóhelyet­tesről szóló 1942. évi II. törvénycikk 11 Dr. Schermann Egyed: A magyar szerzetek jogi helyzete 21 Dr. Eszláry Károly: A pénzügyi büntetőjog bűncselekmény tipusa 54 Dr. Személyi Kálmán: Az új olasz törvénykönyv kötelmi jogi részé­nek alapelvei . . . . 50 TANULMÁNYOK: Dr. Zöldy Miklós: Adalékok a büntető jogegyeség és jog egységesítése problémájához 88 Dr. Levente Nándor: Bírósági szervezet és eljárás a hadrakelt seregnél 106 Dr. Varkala-Waikalló Witold: Jog és veszély 120 KÖNYVSZEMLE: Dr. Szladits Károly: Jogszabályok átvitt alkalmazása 13,3 A MAGYAR JOGÁSZEGYLET SZEMLÉJE: Milakoíí bolgár igazságügyminiszter tiszteleti tagsága 138 Verbőczy emlékezete • • • • 139 A Magyar Jogászegylet külföldi vendégei . . . . 139 Két szakosztály újjáalakulása 140 Dr. Alföldy Dezső előadása 141 1943. évi Magyar Jogászgyülés 141 Megalakult a Nemzetközi Jogászkamara Magyar Csoportja 141 Külföldi közjogászprofesszorök előadása Budapesten 142 KIADJA A MAGYAR JOGASZEGYLET • 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents