Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1933 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1933 / Tartalommutató

TARTALOMJEGYZÉK AZ 1933. ÉVI 1. ÉVFOLYAMRÓL Előadások ós tanulmányok: Magánjog: Dr. Marton Géza: A/ objektív Felelősség elve a Magánjogi Törvény­könyv javaslatában Dr. Markos Olivér: Kamat, késedelmi kárlórítós ós kainatelévülés a Magánjogi Törvénykönyv tervezőiében ••• ,u,) Dr. Mzsalovszky Endre: Fogyatékos jogügyletek W Dr. Tihanyi Lajos: Építményi jt>fí Magánjogi Törvénykönyvünk javas latában ...>iájÉijt;.j^ m Dr K ipoch Géza: A kerelbiztoslíéki jelzálogjog átruházása ... . . 223 Hilcljog: Dr. Szászy István: A váltótörvények összeütközésének .szabályozásáról szóló jj genf> egyezmény '80 Kiilley Hhorcr Viktor: Életbiztosítási joggyakorlat 2(W Dr. Sichermann Bernát: A genfi váltószabályzatnaik kél nohéz kérdése 454 Kijárási jog: Dr Schönvitzky Bertalan: Az ítéleti indokolás jogerőre emelkedése . 511 Büntetőjog: Dr. Mendelényi László: A büntető eljárás gyorsításának módjairól.... 32 Dr. Zehery Lajos: Gondoláitok a büntetőjogi peronvoslati rendszer meg­javításáról . . 3ö8 Dr. Bálás P. Elemér: Reformgondolatok a bűnvádi perjog körében 392 Közjog és közigazgatási jog: Dr. Harmath Jenő: Hogyan kellene reformálni választójogunk képvi­selőjelölési rendszerét , 86 Dr. Gerhard Leibholz: Demokrácia és választójog . 29fl Dr. Kayser Béla: Mussolini és a fasiszta eszmetan . . ....... 425 Dr. Újlaki Géza: A társadalomgazdaság és a magyar közjog átalakulása 4#4 Dr. Goltner Dénes: Officialitás az országgyűlési képviselöválaszitások érvényessége feletti bíráskodásban ........ 522 Vegyes tartalmú tanulmányok: Dr. Vladár Gábor: \ hatályos jogszabályok hivatalos összegyűjtése . . 2«8 Dr. Maggarg Zoltán: Kodifikációs törekvések a jogpolitika tükrében ,T22 Dr. Mártonffy Károly: A jogismerés módszerének kérdéséihez 333 Llewellyn Jones: Üj irányok az angol jogi reformok torén .... 4+1 Különböző közlemények: Dr. Osvald István: Előszó ... 1

Next

/
Thumbnails
Contents