Magyar igazságügy, 1890 (17. évfolyam, 33. kötet 1-6. szám - 34. kötet 1-6. szám)

1890/33 / 1. szám

Törvényjavaslat az öröklési törvény életbeléptetéséről* Előadói tervezet. Az igazságügyminiszter ur megbízásából kidolgozta Dr ZSÖGÖD BENŐ kolozsvári egyet, tanár. I. Fejezet. Alapintézkedések. i- §• Az öröklési jogról szóló 189 . . . évi . . . t -cz. az 189. . . évi hó . . - napján lép hatályba. 2. §. E határnaptól kezdve hatályukat vesztik a törvényeknek mind­azon határozatai, úgyszintén a szokáson vagy egyéb törvényes alapon fenálló mindennemű jogszabályok, a melyek az öröklési jogra vonatkoznak, vagy pedig az öröklési törvény határozmá­nyaival ellenkeznek; kivévén az előbbiek közül azokat, a melyek az öröklési törvényben** vagy a jelen törvény által hatályukban kifejezetten fentartatnak (13. §.) 3- §• A királyi ház tagjai után való öröklés eseteire az öröklési törvény határozmányai csak annyiban nyernek alkalmazást, a mennyiben a királyi háznak családi törvényei másképen nem rendelkeznek, * Jelen munkálatot szerzője, Dr. Zsögöd úr szívességéből, hivatalos közzé­tétele előtt veszik olvasóink. S z e r k. ** Az «öröklési törvény*-re történő hivatkozások az öröklési jogról szóló tör­vényjavaslatnak azon alakjára vonatkoznak, a melyben ezt a Képviselőház igazságügyi bizottsága az 1889. febr. 9-én tartott üléséből kelt jelentésével beterjesztette, Magyar Igazságügy 1890. XXXIII. 1. ':;'o \

Next

/
Thumbnails
Contents