Magyar igazságügy, 1887 (14. évfolyam, 27. kötet 1-6. szám - 28. kötet 1-6. szám)

1887/27 / 1. szám - A numerus clausus

A numerus clausus. Dr. TARNAI JÁNOS budapesti ügyvédtől. Die Advokatur ist freigegeben. Einst wurde sie wie ein A m t be­handelt. Die imgeheure Gefahr ist, dass sie zum G e s c h á f { wird. Hiergegen kann nur schützen, dass der wissenschaftliche und ideale Sinn der Rechtsanwalte wach und leben­yig ist. Dernburg, Die Reform des juristischen Studiums. Nem valami homályos német herczegség igazságügyi hiva tálában, hanem a gyakorló magyar jogászság köreiben fogamzot­meg ujabban és talált némi viszhangra a numerus clausus esz­méje. Állapotainkat élénken jellemző tény ez. Hódit a szelle­mekben azon irány, melyet mi nem nevezünk reactionariusnak, mert nem szeretjük a jelszavakat; de a melyet ép oly sujtón vélünk minősíteni, ha rendőrinek, magyartalannak nevezzük. A lefolyt tiz-tizenkét év jogpolitikája egyáltalán nem volt idegen az ilyen hajlamoktól. A hol bajt, a hol fennakadást látott, mindjárt kész volt eltávolítani a jelenséget, nem sokat tö­rődve az okkal és habozás nélkül feláldozva az elveket. Sok volt a per: megalkotta a bagatell-biróságokat ; sok volt a felebbezés : korlátozta a jogorvoslatot. És mindezen intéz­mények igazolásánál hősi hangon hivatkozott az «erkölcsi bátor­ságra*, melylyel a szabadelvüség phrasisainak ellenmond. Most az ügyvédségre került a sor. Sok az ügyvéd: sürgetik a létszám korlátozását. Limitálni kell az irodákat, mint a pálin kásboltokat; a ki nem tisztviselő, az csak ugy működhessék a jogszolgáltatás terén, ha numerust kap a magas hatóságtól, mint a bérkocsis. A mig a bölcs előrelátással megvont körben ürese­dés nemjtámad, meddőn vesztegelhet a legnagyobb tehetség is; várjon mig az előtte álló meghal vagy egyébkép elpusztul. így aztán ama válogatott sereg meg fog tollasodni, rengeteg lesz a tekintélye, mert jó módban fog élni; hisz az utóbbi a mi canyagi» korunkban minden tekintély alapfeltétele. És midőn a mentő szót kimondják, ismét dagasztja keblü­Mag-yar Igazságügy 1887. XXVII. 1. *

Next

/
Thumbnails
Contents