Magyar igazságügy, 1882 (9. évfolyam, 17. kötet 1-6. szám - 18. kötet 1-6. szám)

1882/17 / 1. szám - A párbér (lecticale) a katholicus egyházjogban

A pártér (lecticale) a katholicus egyházjogban.*) (Jogtörténeti tanulmány.) Dr. TIMON ÁKOS győri jogtanártól. Mind érezhetőbbé válik szüksége annak, hogy hazánkban a vallásszabadság ügye s azzal kapcsolatosan az egyes felekezetek egymásközti, valamint ezeknek az államhatalom iránti viszonyai, szerves törvény által szabályoztassanak. Mindkét irányban messze maradtunk a müveit nyugottal szemben. Törvényeink sem az egyik, sem a másik irányban nem kielégítők, a modern államélet igényei­nek meg nem felelök. Ujabb törvényeink, az 1844: 3. 1848: 20. és 1868: 53. törv.-czikkek felette hiányosak, a jóakaratnak csak zsenge kezdeményei gyanánt tekinthetők; a régiebbek pedig nemcsak hiányosak, de elavultak, a kor igényeinek többé meg nem felelök.1) Nem kívánjuk ez alkalommal mindazon bajokat és vissza­éléseket szellőztetni, melyek e törvénynélküliség állapotából fakad­nak ; úgyis eléggé ismeretesek azok mind a közigazgatás, mind a törvénykezés gyakorlati emberei előtt. Mi itt csak jelezni akarjuk azt, mint genesisét azon sérelemnek, mely legújabban közéletünk terén a párbér (lectica) vagy helyesebben egyházközségi (parochialis) adó kérdése czímén felmerült. E kérdésnek acuttá válását — mint köztudomású — a vallás­és közoktatásügyi ministerium több rendbeli újabb határozata 2) idézte elő, melyekben kimondatik, hogy a kath. visitatio canonicá-ban megállapított „lelkészi illetmény" bizonyos esetekben dologi teher, s mint ilyen, a volt jobbágyi birtok bármily vallású tulajdonosa által fizetendő. A kérdés ezen formájában egyházközi sérelemként jelentkezik. A ministeri határozatok szerint az ingatlanok egy része lekötöttnek, *) Ezen értekezésünket nem sokára egy másik fogja követni ily czím alatt: A párbér a magyar államjogban. 1) Az állam és egyház közti viszony rendezésére kiküldött ország­gyűlési bizottság 1875. ápril 26-án beterjesztett jelentése a kérdéseknek nem megoldását, hanem elodázását javasolta. 2) Lásd: Vallás és közoktatásügyi ministerium 1878 : 224. sz., 1880 : 9,259 és 11,672. sz., 1881 : 5,096, 5,933 és 27,285. sz. stb. rendeleteit. MAGVAK TOAZSXGÜOY. 1882. XVII. 1. i

Next

/
Thumbnails
Contents