Magyar igazságügy, 1878 (5. évfolyam, 9. kötet 1-6. szám - 10. kötet 1-6. szám)

1878/9 / 1. szám

V } MAGYAR BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV JAVASLATA. Irta Dr. MAYER S.. bécsi egyetemi jogtanár. +) I. .Mélyreható, a nemzet egész jogéletét átváltoztató codi­ficatiók nem egy napnak, nem a szeszélynek vagy a képzelet­keltette igényeknek müvei, hanem inkább a népek szellemi életében jelenkezö belső és külső szükségesség eredményei. A törvényreformok napi kérdései ép oly gyorsan eltűnhetnek a mint támadtak, a korszerű törvényhozás követelése elné­mulhat, a működő gépezet fennakadhat ott, a hol sürgős po­litikai vagy társadalmi igények a törvényhozási factorok egész erejét elfoglalják, vagy pedig megfordítva, a hol az újonnan ébredt szellemi élet azon reagáló stagnatióba esik vissza, mely oly gyakran követi a szellemi nagyra törekvő fáradozást. így a külső szükségesség látszólag háttérbe léphet, s a meg-meg­újitott kísérletek azon jelleget nyerhetik, mintha nem lettek volna komolyan akarva, holott pedig csak az idöviszonyokat legyőzni nem tudó eröhiány ké^/szerit az elkerülhetlen le­mondásra, az óhajok és törekvések pillanatnyi feladására. *) Szerző a büntető jog és a büntető perjog tanára a bécsi egye­temen. Gla'serj egyetemi tanár igazságügyministernek neveztetvén ki, szerző hivatott meg a büntetőjogi tanszékre. Azon tudósok egyike, a kiket M a n c i n i az olasz kormány nevében felkért, hogy az olasz bün­tető törvénykönyv javaslatát bírálják meg. így keletkezett néhány hét előtt megjelent következő müve : „Der Entwurf eines Strafgesetzes für das Konigreich Italien. Kritisch erÖrtert auf Veranlassung des k. Justiz­ministers Mancini von Dr. S. M a y e r, k. k. Universitats-Professor in \Yien. 1877. 126. 1. — Szerzőnek egyéb jelentékenyebb munkái ezek: Geschwornengerichte und Schöífengerichte. Ein Beitrag zur Reform des Strafverfahrens. (VI. 230. 1.) 1873. Zur Reform des Strafprocesses. I. Allgemeine Bestimmungen. II. Be­rufung. III. Die Wiederaufnahme im Strafverfahren. IV. Das Verfahre i auf erhobene Privatklage. 1871. (XX. 347. 1.) Entwurf einer deutschen Strafproeessordnung. (439. 1.) 1874. Handbuch des österreichischen Strafprocessrechtes I. k. (XXV. 1131. 1.) 1876. A szerk. MAGVAR IGAZSÁGÜGY. 1878 IX. 1. I

Next

/
Thumbnails
Contents