Magyar igazságügy, 1876 (3. évfolyam, 5. kötet 1-6. szám - 6. kötet 1-6. szám)

1876/5 / 1. szám - A bírósági szervezet kérdéseiről

2 A bírósági szervezet kérdéseit és pedig rendszeres feldol­gozásban sokkal kidomborodottabban élénkbe tárja, mint elméleti fejtegetések tehetik, az az egyetlen rendszeres, mara­dandó becsű törvény, mely a bírósági szervezetről ez idő sze­rint Európában létezik. Ez az 1869. június 18-diki belgiumi törvény : „Loi sur l'organisation judiciaire". Van ugyan ennél egy újabb törvény is, mely a bírósági szervezet egész anya­gát felkarolja: az 1870-diki spanyol törvény, melyet minthogy igen sok érdekes és tanulságos részleteket tartalmaz *), később mi is ismertetni szándékozunk. E törvény azonban a sokat hányatott, forradalmak és polgárháborúk által szétdúlt Spa­nyolországban alighanem csak ephemer jelentőséggel birván : indokoltnak tartjuk, ha a maradandó alkotások között számba­vételét mellőzzük. A belgiumi törvényt ismertetve, je­lezni kívánjuk a bírósági szervezet kérdéseit rendszeres össze­függésökben, úgy a mint azt egy müveit, alkotmányos állam, mely a szabadelvű fejlődésnek híve, maradandó alkotásképen törvénykönyvébe iktatta. A hosszas küzdelmek, majdnem 20 évi előkészítés után létesült törvény szerkezetét, tartalmának következő jegyzéke tünteti fel: Első czím: A birói hatalom: LA békebirákról 1 —14. — II. Az e. f. törvényszékekről 15—31. — III. A kereskedelmi törvényszé* kékről 32—60. — IV. A fötÖrvényszékekröl 67—86. — V. Az esküdtszé­kekről 87—118. — VI. A semmitöszékről 119—136. Második czím. Atalános határozatok: I. A birói teen­dők teljesítése: 1. birák 137—149; 2. a kőzvádló 150—157; 3. a bírósági jegyzők (greffiers) 158—173. — II. Az incompatibilitás 174—185. — III. Az eskü letétele 186—188.—IV. A birák rangfokozata 189—192.—V. A birák teen­dői a nyilvános tárgyalásokon 193—200. — VI. Az akadályozások és helyet­tesítésekről 201—207. — VII. A szolgálat rendje és a nyilvános tárgyalások tartamáról 208—210. — VIII. A birák székhelye 211-212. — IX. Az el­maradás és szabadság 213—215. — X. A szünidők és a szünidei tanácsok 216—219. — XI. Teljes ülések 220—223. — XII. A fizetések 224—233. — Átmeneti intézkedések 234—239. A törvény alkatrészeit képezik még a következő mellékletek : 1. A fötÖrvényszékek, az e. f. törvényszékek és a békebiróságok beosztása és székhelyeinek jegyzéke. 2. Az e. f. törvényszékek, a keresk. törvényszé­kek és fötÖrvényszékek személyzetének létszáma. 3. A birák és bírósági személyzet fizetésének jegyzéke. *) D e b a c q : párisi ügyvéd ismerteti a „Bulletin de la société de legislation comparée" 1872. évfolyamában 221—241. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents