Magyar igazságügy, 1875 (2. évfolyam, 3. kötet 1-6. szám - 4. kötet 1-5. szám)

1875/3 / 1. szám - Igazságügyünk 1874-ben

X, IGAZSÁGÜGYÜNK 1874-BEN. DR. LÖW TÓBIÁS, királyi főügyészi helyettestől. Budapest, 1875. január 1. „Az igazságügyi reformok szükségesek, ekkép foglaltuk össze a mult év elején (Magy. Ig. I. k. 9. 1.) igazságszolgálta­tásunk átalános követelményeit, szükségesek és sürgősek, mert mig azok keresztül nem vitetnek, a rövidlátásúak az igazság­szolgáltatás fogyatkozásainak okait nem a hiányzó, hanem a már létesített intézményekben fogják keresni; a bajt abban fogják találni, a hol baj nincs, és arra törekedni, a mi csak ujabb fogyatkozásokat eredményezne. A reformok szük­ségesek és sürgősek, mert addig hiába küzdenek számos fo­gyatkozás ellen felemésztő buzgalommal a bírósági közegek. A reformok szükségesek és sürgősek, mert csak azoknak összha­tása fogja az európai igazságszolgáltatás ellenségeit hazánkban is elnémítani, barátainak pedig minden irányban igazat adni." Ámbár az imént bezáródott év az igazságügy terén elég mozgalmas szint mutat, ámbár a törvényhozás, legalább a megelőző két évhez viszonyítva, melyekben egyetlen egy igaz­ságügyi törvény sem létesült, jelentékenyebb tevékenységet fejtett ki, ámbár az igazságügyministerium hangyaszorgalmat és-ernyedetlen munkásságot tanúsított: igazságszolgáltatásunk átalános követelményei nem tudtak érvényesülni és a megkí­vántató reformok létesítésétől, igazságügyünknek előleges szer­vezésétől távolabb állunk, mint valaha. Az országgyűlés sokkal többet tett, mint a megelőző két évben,*) midőn igazságügyünket teljesen ignorálta: megalkotta *) Az igazságügyminiszterium torvényjavaslatai közül a lefolyt év­ben szentesittettek: 1. a birói gyakorlati vizsgáról; 2. a Budapest fővárosa pesti része telekkönyvénekkiegészitéséröl; 3. a magyar határőrvidék törvény­kezési újjászervezése folytán fölmerült költségek fedezésére szükséges pót­hitelről ; 4. a közbüntettesek kölcsönös kiszolgáltatása iránt Angliával kötött állami szerződésről; 5. a hamis vagy vétkes gondatlanságból származó bukások eseteiben követendő eljárásról ; 0. a vaspályák által okozott halál MAGYAR IGAZSÁGÜGV. I£7j. I. 1

Next

/
Thumbnails
Contents