Közgazdaság és pénzügy, 1932 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1932 / Tartalommutató

10 tése, hogy a jogosan és helyes mérvben kivetett általános kereseti adó melyik községet illeti. — — — — — — 56 A behajthatatlan követelés adómentes leírása nem mellőzhető azon okból, hogy a bizonyító okmány a következő üzlet­évben készült. — — — — — — — — — — — 96 Az ügyvédnek házkezelésből eredő jövedelme után a kereseti adót külön kell megállapítani. — — — — — — — — — 172 4. Társulati adó. Látszólagos nyereség. — — — — ______ 16 A törlesztéses kölcsönnél mutatkozó árfolyamkülönbözet tetszés­szerinti részletekben adómentesen leírható. — — — — 55 A vállalat berendezésének költsége alapítási költségként adómen­tesen nem írható le. — — — — — — — — — — 95 Az évközben beszerzett vagyontárgyak értékéből értékcsökkenés címén csak a tényleges használati időtartamra eső részt lehet leírni. 97 A társulati adó kulcsának helytelen alkalmazása a jogszabály helytelen alkalmazásának egyik esete; ennek helyesbítése te­hát a jogorvoslati eljárásra tartozik. — — — — — — 131 Társulati adó új kivetése akkor is csak 2 éven belül rendelhető el, ha az új kivetésre a vállalat mulasztása adott okot. — — 153 5. Jövedelemadó. Jövedelem- és vagyonadó rögzítése. — — — — — — — 15 Földreform során megváltott ingatlan megváltási árának vagyon­adókötelezettsége. — — — — — — — — — — 33 Ha a külföldön lakó magyar állampolgár feleség az ugyancsak kül­földön lakó magyar állampolgár férjjel közös háztartásban él, a feleségnek belföldön levő adóköteles vagyona és jövedelme után a férj terhére vetendő ki a vagyon- és jövedelemadó. 55 A magánszolgálati viszonyból származó jövedelem abban az ösz­szegben vonandó jövedelemadó alá, amely összegben kereseti adó alá vonatott. — — — — — — — — — — — 132 Nem tekinthető a részvényes jövedelmének az az összeg, amelyet a részvénytársaság tartalék-alapba helyezett, vagy a követ­kező üzletév számlájára vitt át. — — — — — — — 154 Épületeknél, ha a tatarozási és karbantartási költségek fejében tényleg felmerült költségek igazolása hiányában e címen a nyers házbérjövedelemnek megállapított százaléka hozatik le­vonásba, — az épület használatával járó világítás stb. költ­ségeket igazolás esetén külön levonásba kell hozni. — — — 173 A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 146.000. sz. rendelete a rend­kívüli jövedelempótlék mérséklése tárgyában. — — — — 190 6 Forgalmi adó. A nyers cukorrépaszeletnek ellenérték fejében való kiszárítása forgalmiadó-köteles munkateljesítmény. — — — — — 18

Next

/
Thumbnails
Contents