Közgazdaság és pénzügy, 1928 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1928 / Tartalommutató

IX A „Közgazdaság és Pénzügy" rendszeres tárgymutatója. A) Adók. 1. Adók általában. A német adóteher statisztika 4 61 Die Lehre von der Steuerüberwálzung 8 116 I. Ha a határozat nem a meghatalmazott ügyvédnek kézesittetett, a jogorvoslat elkésés okából nem utasitható vissza. II. Ha az adózó jövedelmének bizonyításául könyvkivonatokat csatol és könyvvizsgálatot kér: ezen bizonyítékokat indoklás nélkül mellőzni nem lehet 9—10 137 Az adópótlékot maga után vonó késedelem havi tartama az év 1/i2'része szerint számitandó akkor is, ha a késedelem két naptári hónapba nyúlik 9—10 142 2. Házadó. Házhaszonértéknek becslés utján való megállapításánál a határos zatban pontosan meg kell jelölni az összehasonlító épületeket 4 64 Sertéshizlalással iparszerüen foglalkozó vállalatok sertésszállásai házadókötelesek 7 98 Az épület bérlője a kimcstárral szemben a házadóért nem felel és ezért a házadó ellen jogorvoslattal nem élhet 8 114 A tanítói lakást állandó házadómentesség nem illeti meg 9—10 138 3. Kereseti adó. Magyarországon lakó magántisztviselőnek Csehszlovákiából szár* mazó javadalmazása általános kereseti adó alá esik 5—6 81 A Balaton tavában való halászat jogának bérbeadásából származó jövedelem általános kereseti adó alá esik 8 113 A kereseti adó alapja a zárszámadások mellőzésével becslés utján állapitható meg, ha raktárkönyv nem vezettetett és leltár nem készíttetett 8 113 4. Társulati adók. Külföldi értékpapírokból eredő kamat és osztalékjövedelem csak viszonossági szerződés, vagy a T. H. Ö. 4. §*ához fűzött Ut. 3. bekezdésének feltételei mellett (elszakított területről származó jövedelem) adómentes 1—2 26 Újonnan alakult részvénytársaság az első üzletévi mérlegben áru* és anyagkészletét vagv a beszerzési áron, vagy a forgalmi érték 80%*ával értékelheti * 4 63 Adótartalék adómentesen nem alkotható 4 64

Next

/
Thumbnails
Contents