Kereskedelmi jog, 1909 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1909 / Tartalommutató

24. az. Kereskedelmi Jog 521 J O O ö Y A KORLA T. Bírósági határozatok összefoglalása. VI. évfolyam. (1909.) Általános. 1. Annak a megállapítására, hogy a szerződésileg meghatározott versenytilalom mire terjed ki, helye van megállapítási keresetnek 37*) 2. A sorsjegyvétel iránt megkeresett fél a sorsjegy vételárát a húzás előtt teljes joghatálylyal bármikor be­küldheti és így, mivel akkor a húzás eredményét még nem ismerhette, e vételár lefizetése, illetve annak a sors­jegyeladó részére történt postára való feladása által a játékterv által a sorsjegy vevője részére biztosított és a sorsjegy kihúzása által arra eső nyereményjutalékban való részesedési jogot magának megszerezte 38 3. A hamis utalványra teljesített fizetés az utalványo­zott terhére esik akkor is, ha az a szerződési megállapodás volt, hogy az ilyen hamisítás veszélye az utalványozót terheli 40 4. A vasúti hozzájárulás fejében kötelezett összeg fizetése iránt vállalt kötelezettség nem esik a részvény­jegyzés tekintete alá. Hivatalból nem kutatható, hogy az illető vasúti részvénytársaság a hozzájárulási összegnek megfelelő törzsrészvényeket másnak adta-e át s igy a hozzájárulási összegre való tekintet nélkül alakult-e meg 83 5. A takarékbetéti könyvecske abban az esetben, ha az névre szól és ha az alapszabályokban nem foglal­tatik oly intézkedés, hogy a takarékpénztár a betétet a könyvecske előmutatójának kifizetni köteles, nem lévén előmutatóra szóló papírnak tekinthető, a könyvecske jó­hiszemű harmadik birtokosa is tűrni tartozik a takarék­pénztár és a betevő közötti jogviszonyból folyó kifogáso­kat. (Az alsóbiróság Ítéleteinek indokolásában foglalt ellen­kező jogi állásponttal szemben a kir. Curia a betevő és a takarékpénztár közötti jogviszonyból folyó kifogások tárgyában kiegészítő tárgyalást s bizonyítást rendelt el) 84 6. Ha valamely egyéni céggel társuló egyén a cég hitelezője előtt oly nyilatkozatot tesz: biztositalak, nem lesz károd, ezzel a nyilatkozattal kezességet vállalt . 88. 7. A rendesnél magasabb kamatláb megállapítása külön szerződésen alapulván, annak leszállítása is csakis a szerződésnek, mint kétoldalú jogügyletnek természeté­ből kifolyólag nem történhetik egyoldalulag, hanem a pénzintézet azt vagy a betevővel egyetértőleg szállíthatja le, vagy pedig a betétet felmondani tartozik . . . .111 8. Az 1900: XXV. t-cz. értelmében a kereskedő utazója által a telep helyén kivül nem kereskedőnél tett megrendelés csak akkor lévén hatályos, ha az a keres­kedőhöz intézett egyes megrendelések a megbízott általi átvétele vagy teljesítése; ilyennek nem minősíthető az, hogy a nem kereskedőnél járt utazót a fél máskorra idézte magához a megrendelés átvétele végett 133 9. A tőzsdedifferentiális ügylet kifogása azzal szem­ben is sikeresen érvényesíthető, aki a tőzsdeügyletet köz­vetítette 157 10. Az üzlet átvevője az uj törvény hatálybalépte előtt szerződésileg átvállalt regie-költségek közül csak azokat köteles viselni, amelyek ilyeneknek kifejezetten megjelöltettek 157 11. Aki szesztermelő lenni megszűnt, a bérbeadott gyárában előállított szeszt a részvénytársaságnak akkor sem köteles szállítani, ha az alapszabályokban oly intéz­kedés foglaltatik, hogy mindaddig, míg részvényeit át nem ruházta, a szeszt szállítani köteles 179 *) A határozat utáni szám a lapszámot jelenti. 12. A kormány nem tartozik azért felelősséggel, hogy a helyi érdekű vasút részére valamely község részé­ről megszavazott hozájárulási összeg iránti határozatot nem hagyta ugyan jóvá, de a vasút építésére alakult részvénytársaságnak oly alapszabályi intézkedését, mely a megszavazott összeget tekintetbe vette, jóváhagyta, mert ebben nincs oly megtévesztés, melyből kártérítési felelősség származhatnék _ 179 13. Az egyéni cég elleni követelés nem szűnik meg, ha a cégnek elengedtetett, de a cégtulajdonossal szemben fentartatott 203 14. A férj és feleség által közösen vezetett üzletre nézve a férj által megejtett összeszámolás eredménye rendszerint a feleséget is kötelezi 225 15. Az, aki cséplőgépet saját termékei feldolgozá­sára tart és azt csak kivételesen engedi át más birtokos­nak, e vállalkozása alapján iparosnak nem tekinthető, következésképpen a cséplőgép mellett alkalmazott gépész­nek a földbirtokos ellen a munkaviszonyból származó követelése felett dönteni a rendes bíróság hivatott . 225 16. Az, vájjon bizonyos szerződésileg kötelezett összeg foglalónak tekintessék-e, nem a szerint állapítandó meg, hogy azt a felek foglalónak cimezték-e vagy sem, hanem ahhoz képest, vájjon a szerződés tartalma szerint bir-e valóban az az összeg foglaló minőségével s igy oly összeg, mely a szerződésben foglalónak neveztetik ugyan, de mely nagyságánál fogva a vételárnak túlnyomó részét teszi ki, az ügylet megkötésekor azonnal le sem fizettetett és amelyről még e mellett alperes fedezeti váltót is adott, foglalónak nem tekinthető, miért is a foglalóra nézve fennáiló jogszabályok ily esetben nem álkalmazhatók . 228 17. A teljesítés lehetetlensége nem csak absolut okok alapján, hanem a rendes gazdasági viszonyok között való lehetetlenség alapján is sikeresen vitatható . . 251 18. Kereskedelmi forgalomban az, hogy valaki nem tiltakozott valamely követelés beszámítása ellen, még nem jelenti azt, hogy a követelést elismerte 251 19 Az elévülés kifogása a tanúvallomások feletti észrevételekben már elkésett és igy bírói figyelembe nem vehető 252 20. Részvénytársaság megalakítása körüli eljárás oly közvetítői tevékenységnek tekintendő, melyért az ügyvéd is számithat fel dijat 253 21. Az egymással rendszeres időszakonkénti el­számolásban nem álló felek közül az, aki a kézhez vett könyvkivonat tartalma ellen fel nem szólalt, nem tekint­hető az abban terhére irt kamatot elismertnek . . . 254 22. A zálogtárgyak eladását a K. T. 305. §-a alap­ján elrendelő birói végzés ellen az adós felfolyamodással nem élhet és pedig még akkor sem, ha a zálogtárgyak eladásának elrendeléséről a biróság az adóst a birói vég­zés kézbesítése utján feleslegesen értesítette is. . . 254 23. A másnak kötelezett kötbér csak akkor érvé­nyesíthető a késedelmes eladó ellen mint kár, ha az már tényleg felmerült, vagyis már kifizettetett 256 24. A kiskorú cégtagok cégvezetője által a cégbe­jegyzés előtt vállalt váltókötelezettség is terheli a kis­korúakat, ha a gyámhatóság kötelezettség vállalás idejé­ben már kirendelte volt a cégvezetőt 273 25. A hely és időszerint korlátolt versenytilalom nem ütközik a jó erkölcsökbe és ezért érvényes. Ilyennek tekintendő az a kikötés, hogy a vendéglőüzletet eladó személy 6 éven belül a székesfőváros területén sem nem nyithat, sem nem vezethet korcsmaüzletet .... 273 26. Nincs jogi akadálya annak, hogy számszerűleg meg nem határozott összegű és csak a jövőben keletkező követelések is engedményezés tárgyai lehessenek. Az ily engedményezés tehát joghatályos . . 276

Next

/
Thumbnails
Contents