Erdélyrészi jogi közlöny, 1914 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1914 / 1. szám - Decemberi igazságszolgáltatás

Ok: Kolozsvár, 1914. január 4. KÖZLÖNY R KOLOZSVRRI ÉS MRROSVRSRRHELYI KIR. ÍTÉLŐTRBLRK HRTRROZRTTRRRVRL A KOLOZSVÁRI, MAROSVÁSÁRHELYI, BRASSÓI ÉS NAGYSZEBENI ÜGYVÉDI KAMARÁK ÉS AZ ORSZ. ÜGYVÉDSZÖVETSÉG KOLOZSVÁRI OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA Főmunkatársak: Szerkesztő és kiadó: Rovatvezetők: Dr. Biró Baláss, ügyvéd, Dr. Papp József, ügyvéd. Dr. Szitás Jenő Dr. Pordea Gyula, ügyvéd, ü. kamarai titkár, és Dr. Tóth György, kir. tö'rv.-széki biró. Kolozsvár sz. kir. város tb. főügyésze. Dr. Stefáni Károly. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Megjelen minden vasárnapon. Kéziratok bérmentve a szerkesztőséghez. Kolozsvár, Előfizetések s hirdetések a kiadóhitHÉtalhoz Deák Ferencz-utcza 42. szám. Félévre 8 kor Negyedévre.... 4 kor. inlézendők. TARTALOMJEGYZÉK: Decemberi igazságszolgáltatás. Egy biró. — A házasságon kivül született gyermekek és a. szülők közti jog­viszonyról. (Jegyzetek az Optkv. 165—171. §-aihoz.) Összeállította: dr. Szitás Jenő. — „Bűnügyi költségeknek szabadságvesztés bün­tetésre leendő átváltoztatása." Irta : Igaz Gusztáv halmii kir. jbiró. — A román büntető törvénykönyv. Fordította s a kereskedelmi törvénynek a csődre vonatkozó büntető határozataival kiegészí­tette ! Léhmann Róbert jog- és államtudományok tudora, ügyvéd, törvényszéki hites tolmács és keresk. akadémiai nyűg; tanár. (Foly.). KÜLÖNFÉLÉK. MELLÉKLET: Jogesetek tára. — Elvi jelentőségű határozatok a kolozs­vári és marosvásárhelyi kir. ítélőtábláktól. HIRDETÉSEK. A Decemberi igozságszelgálfafás. Minden testületben megvan a hajlandóság, hogy tagjainak értelmét és akaratát a maga igájába hajtsa s hogy tagjaitól véleményekben, gondolatokban bizonyos hasonlóságot meg­kívánjon. Azokat pedig, a kik e mindent átfogni igyekvő testületi szellem ellen lázonganak, akiknek tehát nincs kedvére ez az egyformaság, a testület a maga kebeléből kiküszöbölni igyekszik. Persze az ilyen egyen a ritkaságok közé tartozik. Mert hiába — a milieu hatása alól ritka, aki szabadulni tud. Lesznek tehát egyforma emberek, egyforma gondolatokkal, egyforma törekvésekkel. Van-e pl. Ítélkező, ügyeket elintéző biró manapság, akinek, a decemberi igazságszolgáltatásról ne volna ugyanazon nézete, hogy t. i. a decemberi hónap a statisztika hónapja. Ebben a hónapban lehet az évközben sántikáló statisztikát — megjavítani, a sok tárgyalással, sok Ítélettel. Fődolog az ügyek nagyszáma, az elintézés nagy tömege; a mikénti elintézés másodrendű kérdéssé devalválódik. A „tömegnapok'' ebben a hónapban érik el a rekordot. Kora reggeltől be a sötét éjszakába nyúló tárgyalások. Ideges biró, ideges ügyvéd, unatkozó s a sorrendet türelmetlenül váró felek. Ez a helyzet külső képe. Egyebekben a dolog érdemét illetően, főleg arra való törekvés, hogy az ügyek gyorsan, — mindenesetre a decemberi hónap keretein belül, — elintéztesse­nek. Mert máskép a megerőltetésnek — nincs értelme. Az év végi restanciáért — nmit a statisztika fekete pontként tüntet ki — tulon-tul'kidolgozni magát senki sem fogja. A decemberi hónap eképpen különösen az igazságszolgáltatásnál — a „rumli" hónapja. Mindenki fut, igyekszik dolgozni, de mindent ledolgozni. Mig évközben hónapokra kinyúló terminusokat kap az igazát kereső fél, az év végén — decemberben — egy hónapon belül ügye 2—3-szor is megfordul a biró kezén, ugy, hogy a fél mél­tán lehet abban a jóhiszemben, hogy ügye alaposan lesz elintézve, ha annyira nyilván van íartva, annyira és annyiszor forog a biró kezén. A dolgok valódi ismerete mellett azonban a decemberi hónap az igazságszolgáltatásnak, szomorú hónapja. A leginkább rossz, az elsietett Ítéletek hónapja. Az igaz­ságot, az emberileg elérhető igazságot kereső fél ennélfogva perét decemberben biró elé vinni nem engedi. Ebben a hónap­ban pert nem indít, vagy ha pere van folyamatban — inkább szünetelőbe teszi, de eldöntetni nem fogja. Aki azonban — akkor sincs bizalommal az elsőbiró igaz szolgáltatásában, ha az nem is decemberben ítélkezik — az éppen csakis decemberben fogja keresetét beadni. Az „átfutó­— Ítéletet hamar megkapja — s aztán folytathatja perét — iga­zában a felsőbíróság előtt. Mig ha évközben lép föl perrel — lévén a bírónak decemberig elég respiriuma a statisztika szem­pontjából — az elintézést ugyancsak későn kapja meg. S ez a sok lótás-futás, ez az idegölő decemberi tömeg­munka — mind azért van, hogy a bírónak jó legyen a statisz­tikája. Régen a volt a törekvés, hogy a biró mindig egyformán, az igaz iránti szeretettel — intézze el az ügyeket. A birák akkor nem a statisztikának, hanem az éleinek dolgoztak, az emberek <?«>ldogitá.sára törekedtek. A statisztika ma a legtöbb bíróból kiölte — az igazi birói hivatást, amely nem azt nézi elsősorban, hogy hány számot intézett el, hanem, hogy miként intézte el az Ítélkezése alá került ügyet. A mai rendszer, mely csak a statisztikára esküszik, amely pedig csak számok halmaza, a mikénti elintézésre nagy sulvt nem igen fektet. Hogy egy biró miként működik, az a döntő, hogy mennyi a restánciája az év végén. Ha kevés, jó biró, aki dicséretet érdemel, ha sok, lusta, tehát serkentendő. Pedig a kevés restanciáju biró rendsszerint gyanús. Hiába, a gyorsaság majdnem mindig a lényeg rovására megy. Ritka az az ember, akinél a gyors munkásság, a gyors felfogással (helyes felfogás­sal) egyesül. A birói karban létesül tehát egy typus, a statisztikits-birák csoportja, akik kitűnően értik, valóságos virtuózok abban, hogy miként lehet jó statisztikát előteremteni az év végére. Ezek decemberben szoktak „dolgozni". Az ügyeket nem is „elintézik", hanem a bevett terminus teknikus szerint „agyonütik". Valóban igy is történik. Az ügyek agyonüttetnek. Csakhogy ez aztán nem igazságszolgáltatás. Ennek más neve van ... így diszkreditálni a bíróságot nem lehet. Változzék meg a rendszer. A bíró legyen bíró, ha ítélkezik és ítélete ne attól függjön, hogy milyen hónapban Ítélkezik. Mert az igazság nem változhatik hónaponként. Az, emberileg, lehe­tőleg ugyanaz kell legyen februárban is, decemberben is. Nézze meg a felsőbbség a bírónak az érdemi munkáját. Vegye figye­lembe a kvalitást, ne pedig csupán a kvantitást. Mert az igazságszolgáltatás természete követeli meg ezt. Ne engedjék meg, hogy az igazságügy állapota hamisittassék meg a decemberi munkával. Mert innen van az, hogy a felsöb­ség sohasem ismeri el a személyzethiányt, mivel ha a statisztikát nézi, az azt mutatja, hogy a meglévő személyzet a munkát ugyancsak elvégzi. Pedig a helyzet képe nem az, amit a statisz­tika mutat. A helyzet képét a decemberi tömegmunka meghami­sította. S igazán érthetetlen, hogy ezt az emberek nem látják be és miért nem eszmélnek abban a tekintetben, hogy a munkát illetően ne tegyenek külömbséget december és más hónap között. Dolgozzék a biró minden hónapban egyformán, az ügy iránt szeretettel, odaadással. Akkor a helyzet képe tiszta lesz; akkor ki fog tűnni, hol kell és hol nem kell személyzetszapo­ritás. Akkor nem fog kelleni, hogy a biró éppen az év végén

Next

/
Thumbnails
Contents