Bírák és Ügyészek Lapja, 1918 (9. évfolyam, 71-77. szám)

1918 / 71. szám - Az igazságügyi programm

IX. évfolyam. Melléklet a ((Jogtudományi Közlöny» 19Í8. évi 6. számához. Budapest, 1918 január—február 71—72. szám. BIRAK ES ÜGYESZEK LAPJA Az Országos Birói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője Szerkesztik : Dr. RÁTH-VÉGII ISTVÁN Dr. SZÉKÁCS ALADÁR kir.- ítélőtáblai biró, ügyvezető társelnök. kir. közigazgatási biró, igazgatósági tag. Szerkesztőbizottság : dr. SCHUSTER RUDOLF a magyar kir. szabadalmi tanács elnöke, dr. DEGKÉ MIKLÓS budapesti kir. Ítélőtáblai tanácselnök, dr. NITSCHE GYŐZŐ a magyar királyi szabadalmi hivatal elnöke, dr. KOVÁCS MARCELL budapesti királyi ítélőtáblai biró, dr. MENDELÉNYI LÁSZLÓ a magyar kir. Curia elnöki tanácsosa. Szerkesztőség: I., Eáth György-u. 20. sz. Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. Megjelenik kéthavonként. Előfizetési díj: Egész évre 6 korona. Az egyesület tagjainak ingyen jár. Olvasóinkhoz és munkatársainkhoz. Lapunk kilencedik évfolyamának megindításakor szerkesztő­vállozásról kell beszámolnunk. Dr. Rosnyai Dávid lemondása folytán elnöki tanácsunk a lapszerkesztéssel alulírottakat bízta meg és felelős szerkesztő' gyanánt dr. Ráth-Végh Istvánt jelölte ki. Jelentenünk kell azt is, hogy az egyre fokozódó nyomdai költ­ségek s a fenyegető papirhiány lehetetlenné teszik, hogy lapunkat az eddigi terjedelemben nyomassuk. Egyelőre meg kell elégednünk a 2 havonkénti megjelenéssel, természetesen csak addig az ideig, míg a normális viszonyok helyreállanak. Ehhez képest lapunk tartalmát is revízió alá kell vennünk. Hivatalos közleményeinken kívül csak oly rövid cikkeket közölhetünk, melyek kari érdekekre vonatkoznak, vagy amelyek általános szem­pontból tárgyalnak aktuális jogi vagy jogpolitikai kérdéseket. Egyes jogszabályoknak vagy törvényszakaszoknak magyarázatát tartalmazó fejtegetések közléséről le kell mondanunk. Reméljük, hogy e háborús megszorítás ideje rövid lesz s nem­csak hogy visszatérhetünk lapunk eredeti terjedelmére, de megvaló­síthatjuk azt a régi tervünket, hogy egyesületi közlönyünket egy sokkalta sűrűbben és rendszeresen megjelenő jogi szaklappá alakítsuk ál. Dr. Ráth-Végh István. Dr. Székács Aladár. az idősebbik Calo minden beszédét tudvalevően azzal fejezte be: Ceterum censeo Carthagineni esse delendam. Mi sem térünk el áltól, hogy minden egyes alkalmat megragadva, újra meg újra ne követeljük annak az intézkedésnek megszüntetését, mely a birói kart bekebelezte az államhivatalnokok testületének közösségébe. Meg va­gyunk győződve, hogy Vázsonyi Vilmos erélyes keze jó vizekre fogja vezetni az igazságügy gályáját, — de igen kérjük, gondoljon a kormánykerék mellett arra, hogy valamint a delejlü mindig észak felé mutat, olyan állhatatossággal irányulnak a birói kar óhajtásai is egy állandó cél: a külön birói státus felé. Olvasóinkhoz és munkatársainkhoz. Lapunk kilencedik évfolyamának megindításakor szerkesztő­vállozásról kell beszámolnunk. Dr. Rosnyai Dávid lemondása folytán elnöki tanácsunk a lapszerkesztéssel alulírottakat bízta meg és felelős szerkesztő' gyanánt dr. Ráth-Végh Istvánt jelölte ki. Jelentenünk kell azt is, hogy az egyre fokozódó nyomdai költ­ségek s a fenyegető papirhiány lehetetlenné teszik, hogy lapunkat az eddigi terjedelemben nyomassuk. Egyelőre meg kell elégednünk a 2 havonkénti megjelenéssel, természetesen csak addig az ideig, míg a normális viszonyok helyreállanak. Ehhez képest lapunk tartalmát is revízió alá kell vennünk. Hivatalos közleményeinken kívül csak oly rövid cikkeket közölhetünk, melyek kari érdekekre vonatkoznak, vagy amelyek általános szem­pontból tárgyalnak aktuális jogi vagy jogpolitikai kérdéseket. Egyes jogszabályoknak vagy törvényszakaszoknak magyarázatát tartalmazó fejtegetések közléséről le kell mondanunk. Reméljük, hogy e háborús megszorítás ideje rövid lesz s nem­csak hogy visszatérhetünk lapunk eredeti terjedelmére, de megvaló­síthatjuk azt a régi tervünket, hogy egyesületi közlönyünket egy sokkalta sűrűbben és rendszeresen megjelenő jogi szaklappá alakítsuk ál. Dr. Ráth-Végh István. Dr. Székács Aladár. Tizedik közgyűlésünk. Október 7-én az Országos Birói és Ügyészi Egyesület tizedik közgyűlését tartotta. A tíz közgyűlés a magyar birói kar állal a jobb, a korszerű igé­nyeknek megfelelő igazságszolgáltatásért folytatott küzdelem mind­megannyi nagyszerű tanúságtétele. Tanúságtétele annak, hogy a magyar birói kar a kor szellemét, a kor követelményeit nemcsak megérezte és megértette, hanem a testületi szervezkedésben rejlő nagy erőnek helyes felhasználásával ezeket a követelményekel a közeli megvalósulás stádiumába jultatla. A magyar birói kar szervezkedése sohasem sülyedt le a közön­séges osztályharc nívójára. Az Országos Birói és Ügyészi Egyesület egyetlen közgyűlése sem tekintette a dolgokat a birói és ügyészi kar egyoldalú osztályérdekén át; mindenkor magasabb eszmények, a jobb és a jó igazságszolgáltatás eszménye lebegett az egész testület szeme előtt. A tizedik közgyűlés az egyesület évtizedes küzdelmének ered­ményeit örömmel vehette tudomásul. Bizalommal nézünk a jövő elé és reméljük, hogy lankadatlan eszményi küzdelmünk a közel jövőben törekvéseink intézményszerű megvalósítását is meg fogja hozni. Az alábbiakban közöljük a közgyűlés lefolyását. Térhiány miatt ezúttal nem adhatjuk a teljes közgyűlési jegyzőkönyvet s be kell érnünk azzal, hogy kivonatosan számoljunk be a történtekről. Jelen voltak: I. Az igazgatóság vészéről: Bubla Ferenc elnök, dr. Sehuszter Rudolf társelnök, dr. Vályi Sándor ügyvezető elnök, eb'. Nitsche Győző főtitkár, dr. Mendelényi László és dr. Ráth-Végh István ügyvezető társelnökök, dr. Kramolin Ernő főtitkár-helyettes, dr. Borsos Endre és dr. Bogsch Árpád titkárok, dr. Benda Béla főpénzláros, dr. Szmelán László pénztáros, dr. Csapó Ferenc számvizsgáló­bizottsági elnök, dr. Adolf Sebestyén, dr. Balogliy György, dr. Gallia Béla, dr. Félix Antal, Somlyódy István, Képes Miklós, Feichtinger Ernő, Papp Domokos, Pazár Zoltán, Hubert Ottó és Kócsán János igazgatósági tagok. 11. Az osztályok részéről megválasztott és megjelent következő kiküldöttek: Aranyosmarót: Fuhrmann Andor törvényszéki elnök és Moesz Géza kir. ügyész. Balassagyarmat: Szenthe Kálmán és dr. Kacskovics Jenő Andor törvényszéki bírák. Budapest: dr. StipI Károly koronaügyész-helyettes, dr. Halász Lajos kir. főügyész, dr. Csernyánszky Áladár főügyész-helyettes, dr. Phílippy Ödön nyugalmazott ítélő­táblai biró, Vass Lajos, Horváth Sándor, dr. StengI Antal és Zelenka Lajos Ítélő­táblai birák, dr. Mándi Ede és dr. Bodó Farkas törvényszéki tanácselnökök, dr. Hajnal József törvényszéki biró, dr. Stadler Endre járásbiró, dr. Medgyesy László, dr. Ma­lonyai Béla és dr. Strache Gusztáv törvényszéki jegyzők. Debreczen: dr. Keserű Lajos törvényszéki elnök és Szarukán Zoltán Ítélőtáblai biró. Eger: Pretlenholler Ödön törvényszéki biró. Fehértemplom: Jakabffy Pál és Pildán Emil kir. ügyész. Györ: dr. Feichtinger Ernő curiai biró. Gyula: Nizsalovszky Endre törvényszéki elnök. Ipolyság: Martinovich István törvényszéki elnök. Kalocsa: Péter Ferenc ítélőtáblai biró és Laurissin Miklós törvényszéki biró. 'Kaposvár: Imrcfy Imre törvényszéki tanácselnök és dr. Barabás Ernő törvényszéki biró. Kecskemét: Pásthy Sándor járásbiró. Kolozsvár: Nyirő Géza curiai biró és Szarka Jenő ítélőtáblai Az igazságügyi programm. Wekerle Sándor miniszterelnök a képviselőház január 31-iki ülésén az igazságügyi teendőket illetően a Ház naplója szerint a következőket jelentette ki: ((Igazságszolgáltatásunk körében az egyesbirói intézménynek a felsőbb fórumokon való bevezetése s különösen a büntető igazság­szolgáltatás körében a bírónak a törvény rendelkezésének merev alkalmazása helyett a felelős arbiler jogkörével való felruházása lesznek az egyszerűsítésnek és gyorsabb eljárásnak módozatai. Az egyszerűsítés és gyorsabb eljárás biztosítása mellett az érdekeltek bevonásával alakítandó szakbiróságok gazdasági érdekeink megóvá­sának lesznek mellőzhetetlen tényezőivé. Különös gondot kivánunk fordítani a birói szervezet végleges szabályozására s a birói függet­lenség intézményes megerősítésére. (Elénk helyeslés és taps a bal­és a szélsőbaloldalon.)» A programm látszólag szűkszavú, de azt hisszük, ép ez a mér­séklet komoly szándékra vall, mely meg is akarja valósítani azt, amit igér. Örömmel üdvözöljük a végleges birói szervezetre és a birói függetlenség intézményes megerősítésére vonatkozó kijelentést. Egyesületünknek régi kívánságai ezek; talán most, a nagy világ­rengés idején megérjük, hogy a kormány ós törvényhozás meg­teremti á magyar igazságszolgáltatás szilárd alapjait. Érdekes és nagy perspektívát mulató résziele a programúinak az a pár szó, mely a felső fokon behozandó egyesbirói eljárásról s a felelős arbilerről tesz említést. Kívánjuk, hogy a reformnak sikere legyen s biztosíthatjuk az igazságügyminiszlert, hogy a magyar birói kar minden üdvös intézkedésében teljes erővel fogja támogatni. De a magunk részéről megloldandónak véljük a programmot. Mikor letelő-félben volt a Róma és Carthago közli béke 5(Hk éve, Tizedik közgyűlésünk. Október 7-én az Országos Birói és Ügyészi Egyesület tizedik közgyűlését tartotta. A tíz közgyűlés a magyar birói kar állal a jobb, a korszerű igé­nyeknek megfelelő igazságszolgáltatásért folytatott küzdelem mind­megannyi nagyszerű tanúságtétele. Tanúságtétele annak, hogy a magyar birói kar a kor szellemét, a kor követelményeit nemcsak megérezte és megértette, hanem a testületi szervezkedésben rejlő nagy erőnek helyes felhasználásával ezeket a követelményekel a közeli megvalósulás stádiumába jultatla. A magyar birói kar szervezkedése sohasem sülyedt le a közön­séges osztályharc nívójára. Az Országos Birói és Ügyészi Egyesület egyetlen közgyűlése sem tekintette a dolgokat a birói és ügyészi kar egyoldalú osztályérdekén át; mindenkor magasabb eszmények, a jobb és a jó igazságszolgáltatás eszménye lebegett az egész testület szeme előtt. A tizedik közgyűlés az egyesület évtizedes küzdelmének ered­ményeit örömmel vehette tudomásul. Bizalommal nézünk a jövő elé és reméljük, hogy lankadatlan eszményi küzdelmünk a közel jövőben törekvéseink intézményszerű megvalósítását is meg fogja hozni. Az alábbiakban közöljük a közgyűlés lefolyását. Térhiány miatt ezúttal nem adhatjuk a teljes közgyűlési jegyzőkönyvet s be kell érnünk azzal, hogy kivonatosan számoljunk be a történtekről. Jelen voltak: I. Az igazgatóság vészéről: Bubla Ferenc elnök, dr. Sehuszter Rudolf társelnök, dr. Vályi Sándor ügyvezető elnök, eb'. Nitsche Győző főtitkár, dr. Mendelényi László és dr. Ráth-Végh István ügyvezető társelnökök, dr. Kramolin Ernő főtitkár-helyettes, dr. Borsos Endre és dr. Bogsch Árpád titkárok, dr. Benda Béla főpénzláros, dr. Szmelán László pénztáros, dr. Csapó Ferenc számvizsgáló­bizottsági elnök, dr. Adolf Sebestyén, dr. Balogliy György, dr. Gallia Béla, dr. Félix Antal, Somlyódy István, Képes Miklós, Feichtinger Ernő, Papp Domokos, Pazár Zoltán, Hubert Ottó és Kócsán János igazgatósági tagok. 11. Az osztályok részéről megválasztott és megjelent következő kiküldöttek: Aranyosmarót: Fuhrmann Andor törvényszéki elnök és Moesz Géza kir. ügyész. Balassagyarmat: Szenthe Kálmán és dr. Kacskovics Jenő Andor törvényszéki bírák. Budapest: dr. StipI Károly koronaügyész-helyettes, dr. Halász Lajos kir. főügyész, dr. Csernyánszky Áladár főügyész-helyettes, dr. Phílippy Ödön nyugalmazott ítélő­táblai biró, Vass Lajos, Horváth Sándor, dr. StengI Antal és Zelenka Lajos Ítélő­táblai birák, dr. Mándi Ede és dr. Bodó Farkas törvényszéki tanácselnökök, dr. Hajnal József törvényszéki biró, dr. Stadler Endre járásbiró, dr. Medgyesy László, dr. Ma­lonyai Béla és dr. Strache Gusztáv törvényszéki jegyzők. Debreczen: dr. Keserű Lajos törvényszéki elnök és Szarukán Zoltán Ítélőtáblai biró. Eger: Pretlenholler Ödön törvényszéki biró. Fehértemplom: Jakabffy Pál és Pildán Emil kir. ügyész. Györ: dr. Feichtinger Ernő curiai biró. Gyula: Nizsalovszky Endre törvényszéki elnök. Ipolyság: Martinovich István törvényszéki elnök. Kalocsa: Péter Ferenc ítélőtáblai biró és Laurissin Miklós törvényszéki biró. 'Kaposvár: Imrcfy Imre törvényszéki tanácselnök és dr. Barabás Ernő törvényszéki biró. Kecskemét: Pásthy Sándor járásbiró. Kolozsvár: Nyirő Géza curiai biró és Szarka Jenő ítélőtáblai

Next

/
Thumbnails
Contents