Adó- és illetékügyi szemle, 1915 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1915 / 1-2. szám

VEGYES PÉNZÜGYI JOGI KÖZLEMÉNYEK 52-59 Dr. Újlaki József: Szegénységi jog oz új törvénykezési illetékeknél. ­Házbéradó törlése a háború folytán. — A szeszkontíngens kiegészítése, — A pénzügyi fogalmazói szakvizsgálat miniszteri bizottsága stb. KRÓNIKA *°-66 Háborús kiadások és károk összeírása. — A hadi jövedelemadó a törvény­hozásban. — Adókedvezmények a hadbavonultaknak. — Adómentesítések. — Aktuális adózási határidők. — Mérleg és jövedelemadóvallomások. — Macskaadó. IRODALOM 67-69 Dr. Klug Emil és dr. Vargha Imre: A törvénykezési illetékről szóló 1914: XLIII. t.-c. magyarázata. Gyakorlati könyvek az új törvénykezési illetékről. — Kéler: Pénzügyi Címtár. — Ardai Ignác-Kleszky Gyula: Pénzügyi Évkönyv, SZEMÉLYI ÜGYEK. ™~7? A szemle cikkeinek és bárminemű közleményeinek szószerinti szö= végben vagy kivonatban való átvétele TILOS. Erre a szerkesztőség külön előzetes engedélye szükséges. A MUNKATÁRSAK NÉVSORA A KÖVETKEZŐ: Dr. Ajtay József, pénzügyminiszteri titkár, Dr. Alzner János, dícsőszentmártoni pénzügyi s. titkár, Dr. Baloghy György, a budapesti kir. büntető-törvényszék elnöke, Dr. Benkó Ferencz, pénzügyminiszteri titkár, Dr. Berényi Pál, budapesti ügyvéd, a Pénzintézetek Orsz. Szövetségének igazgatója, Dr. Besnyő Bernát, budapesti ügyvéd, Bieber Gyula, kir. közigazgatási ítélőbíró, Dr. Boér Elek, kolozsvári egyetemi tanár, Dr. Bódy Tivadar, Budapest székesfőváros alpolgármestere, Dr. Dénes István, pénzügyi tanácsos a közp. díj- és illetékkiszab, hivatalnál, Dr. Éber Antal, a Magy. Parcellázó és Telepítő Bank r.-t. vezérigazgatója, Dr. Theodor von Eheberg, titkos udv. tanácsos, az erlangeni egyetem tanára, Dr. Ernyei Pál, pénzügyminiszteri osztálytanácsos, Dr. Exner Kornél, közig. ítélőbíró, a budapesti tudomány-egyet. ny. rk. tanára, Dr. Falk Pál, budapesti ügyvéd, Dr. Fekete Ignácz, budapesti ügyvéd, a Magy. Fővárosi Malomegyesület titkára, Dr. Földes Béla, kir. udv. tanácsos, a budapesti tudomány-egyet. tanára, jogkari dékán, Dr. Fraenkél Sándor, budapesti ügyvéd, Dr. Friedrich Tivadar, a Magyar Sörfőzők Egyesületének titkára, Dr. Gámán József, a kolozsvári keresk. és iparkamara titkára, Gelléri Mór, kir. tanácsos, az Országos Iparegyesület igazgatója, Dr. Glücksthal Samu, bpesti ügyvéd, az Orsz. Magy. Keresk. Egyesülés közp. ügyésze, Gotthardi A. E., a fiumei keresk. iparkamara titkára, Dr. Gratz Gusztáv, orsz. képv., a Magy. Gyáriparosok Orsz. Szövetségének igazgatója, Dr. Grünberg Károly, a bécsi egyetem tanára, Dr. Grünwald Pál, s. titkár a bécsi cs. kir. pénzügyminisztériumban, Dr. Halász Frigyes, kir. tanácsos, budapesti ügyvéd, Dr. Halom Dezső, a Magyar Altalános Ingatlanbank vezérigazgatója, Hann Arnold, kir. tanácsos, budapesti adófelügyelőhelyettes, Dr. Hantos Elemér, orsz képviselő, a Pénzintézetek Orsz. Egyesülésének, igazgatója, Dr. Herzka Gyula, Liptóvármegye tb. t. főügyésze, HofiFer Márton, a budapesti keresk. és iparkamara s. titkára, Dr. Horváth Ödön, képesített egyet, magántanár, kir. közigazgatási ítélőbíró, Dr. Huszár Pál, szombathelyi pénzügyi tanácsos, Dr. Kneppő Sándor, pénzügyminiszteri pénzügyi titkár, Kocian Samu, kir. közigazgatási ítélőbíró, Dr. Komin János, a Czukorgyárosok Egyesületének titkára, Dr. ifj. báró Korányi Frigyes, az 0. K. H. igazgatója, Kossuth Árpád, kir. közig. ítélőbíró, Dr. Krejcsi Rezső, a budapesti keresk. és iparkamara titkára, Dr Kullmann Lajos, pénzügyi titkár a budapesti adófelügyelőségnél, A munkatársak folytatólagos jegyzékét lásd a boríték belső fattap/án.

Next

/
Thumbnails
Contents