VJESNIK 16. (ZAGREB, 1914.)

Strana - 225

225 много студила, док се не приступи успешном писаньу историке црно­горске. Jeдaн мален прилог за проучаван>е нрошлости Црне Горе су и ова писма, Koja сам нашао у архиву ,1угословенске академще знаности и ум^етности у Загребу, у одел>ен>у „Extranea". Иисма потичу од црногорских поглавица измену 1663. до 1683. године и irpHKa.syjy нам oAHOuiaj н>ихов сирам Дубровника и Котора, a 6an,ajy светлости и на унутранпье прилике црногорске. И ако предмет, о коме говоре пojeдинa иисма, HHJe од велике важности, и пак ова збирка доприноси тачни)ем познавашу je;;Hor заним.ъивог одсека црногорске нрошлости и нружа новог материала срнским Филолозима. Што се тиче право­ниса споменуну HajniaBHHJe, найме, да сам писао по новом правопису Т), док у оригиналу стсди Ь.. Учинио сам то ради лакшег разумеван>а текста. I. Цетин>е, I. септембра 1763. Црногорски митронолити Сава и Василисе Петровичи моле од Дубров­чана новчаиу номоЬ за цркву и народ црногорски. ПРЕСКИЕГЛИ У БИСОКО ПОЧТЕНИ ГОСПОДИНЕ ГОСПОДИНЕ КНЕЖЕ рлг8~ ЗИНСКИ С к БИСОКО ПОЧТЕНОЮ рЕ1|8клш;ОЮ. Сж)д БрЕЛ\ЕНД СТДРЕ ГОСПОДЕ СЕрКСКЕ, Л НДИНОСЛНЕДК ШД ГОСИОДИНД (влнл ЧЕРНОЕБИЪД, ВДКО Е а'сч'ДВДЕНК дмлндтк ннуог.К 8 ВДШЕ РЕПВВДИКЕ, ЗД КОЮ ствдрк НД\ДЛ\0 СЕДОЖБ8, Ш1СЛ\Д 8 НДШВ КДНЗЕДДрИЮ ЧЕРНОГОРСКУ НД ЦЕТИНЕ. ( ПРОШДЕ ГОДИНЕ B'KLLLE СЕ НДРОДК ВОЕНИ ЧЕРНОГОРСКИ ПО" ДНГД ВОЕНОЮ р8КОЮ НСКД'Гк U4HI ДЛЫПДТк КК\\ ЗЕМЛЕ И ДСИРИУК IVHE НДШЕ стар! ГОСПОДЕ сЕрвскЕ. I здч'о ми шкл крлтд митрополита ЗД ПрЕПОр8к8 ПрЕСВНЕТЛДГО господинд ВЕЗирд БОСДНСКОГД 8чиннсмо Л\Ирк С ВДШОМк ДЕрЖДВОМЬ И 4fpM0A\K ГорОМк I В8д8Ьи СДДк ВДШИЕМД ЛЮДМД Ц»Д ЧЕрНЕ ГорЕ МИРНО ЖИВЛЕНЕ, LUJEMO ШД ВДШЕ ВНСОВО ПОЧ­Ч'ЕНЕ РЕПУКЛНКЕ HOIWOTIK ДД УЧИНИТЕ НДШОН ЦЕРККИ И НДРОД8 ЧЕРНОГОР­ском8 Еднод\К сЬмомк w r \ лсприу КДКО ОЕРВЛИ ОЕРВИМД V СВОИЕМД СВСЕДНЛ\Д, сткдрк кои TIE ви витк зд сллв8 и див8 по СКЕМД цдрст­ВИМД И ЗД КОЛИ БД III K IHTEPECK 8 Б8д8фЛ ВрЕМЕНД. Зл КОЮ СТВДРК ндрочно к вдмд ПОШИЛЕМО господинд г8вЕрндд8рд Л\лрКЕТД Б8БИЬД 13 С8ДВЕ V ШСТДЕЛ\к СД СВДБОМК СТИЛ\ОЛ\к ВДШЕМ8 ГОСПОДСТВУ МИ" трополити ЧЕРНОГОРСКН i приморски и скЕНДЕриски Сдввд и ВлсилТи ПЕТРОВИЧИ. .д. СЕПТЕМБРД .д^'Цг. Тс ЦЕТИНГД. Оригинал, иечат одмах после увода ударен на ианир, леио са­чуван, 15

Next

/
Thumbnails
Contents