Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 20. (Szeged, 1993)

Ez a könyv a „szobrok városa­ként is emlegetett Szeged köztéri szobrainak, emlékműveinek, épü­letdíszítő alkotásainak számbavéte­lére vállalkozott. A múltnak különböző mélységű rétegeibe enged bepillantani a közte­reken, középületekben elhelyezett alkotások, díszek, a városkép hang­súlyos és jellemző elemeinek bemu­tatásával. Általuk, velük érezzük otthonosnak a várost. A magyar nemzet, a szegedi nép díszítő kedvé­nek, környezetformáló kultúrájá­nak, történelmének, eszményeinek beszédes dokumentumai a szobrok, emlékművek, a freskók és a legkü­lönfélébb épületdíszítő alkotások. Ezek keletkezésének történetét, is­mertetését esztétikai és művelődés- történeti értékelését végzi el a könyv. Kalauznak készült, hogy segítse a városban lakók és az ideérkező vendégek eligazodását a nyolcszáz­nál több köztéri alkotás között. Mintegy félszáz fénykép segíti az emlékképek fölidézését, így képes­albumnak, szórakoztató olvas­mánynak, helytörténeti kézikönyv­nek és művészettörténeti adattárnak is megfelel. A föllelhető és ismerte­tett művekről a fölvételek 1987-92- ben készültek. A művek és alkotóik megkeresését név- és tárgymutató segíti. A könyv lapjain szoborsor­sok elevenednek meg, köztük olyan alkotások is, amelyeket a történelem vihara elsodort.

Next

/
Thumbnails
Contents