Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága 1919–1944. Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből - Dél-Alföldi évszázadok 27. (Szeged, 2010)

Jelen könyv szerzője azt kísérli meg, hogy Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város 1919 és 1944 közötti közigazgatása alapján tárja fel a jelzett történelmi periódus város- igazgatási struktúrájának jogintézményeit, valamint azok hazai fejlődését. E munka így nem csupán helytörténeti irányultságú, hanem országos jelentőségű is, midőn hasonló tárgyú kutatások eredményeivel összevetve alkalmas lehet arra, hogy többet megtudhassunk a magyar területi és helyi szintű közigazgatás ezen korszakáról. A kitűzött célok elérése érdekében először az akkori közigazgatás-tudományról és a városi igazgatást érintő fontosabb jogszabályok jel­lemzőiről olvasható összegzés: ekként a nem­zetgyűlések idején megfogalmazott reform- javaslatokról, a közigazgatási racionalizálási programról, s az ezek hatását csak részben tükröző törvényhozási megoldásokról. Külö­nösen a közigazgatás rendezéséről szóló törvény (1929: XXX. te.) új szabályaival, az annak kiegészítéseképpen alkotott egyéb tör­vénycikkekkel, miniszteri rendeletekkel, vala­mint törvényhatósági szabályrendeletekkel és határozatokkal foglakoznak a mű első szaka­szai. A vásárhelyi jogi megoldások részletekbe bocsátkozó elemzése alkotja a könyv további, hangsúlyosabb részét. Ebben a tematikai követ­kezetesség elvei szerint elsőként egy rövidebb, helybeli intézményfejlődési ívet rajzol a szerző, majd az egyes törvényhatósági jogintézmények önálló bemutatását végzi el. Ez utóbbiban először a testületi szervek, majd a városi tiszt­ségviselők, ügyosztályok és hivatalok, végül a törvényhatósági szabályrendelet-alkotás ered­ményei foglalnak helyet. Az elemzéseket egy archontológia és egy forráspublikáció teszi teljesebbé; az utóbbi Hódmezővásárhely szer­vezési szabályzatainak emlékét hordozza az érdeklődő utókor számára.

Next

/
Thumbnails
Contents