V. kerületi magy. kir. állami Bólyai főreáliskola, Budapest, 1918-1919

I. Iskolánk múltja

/ * fi' ■ 1 »■> ; I. Iskolánk múltja. A budapesti Y. kerületi m. kir. állami főreáliskola 1872 szept. 29.-én nyilt meg. Felállítására azért volt szükség, mert az addigi két budapesti főreáliskola — a budai II. kér. állami és a pesti IY. kér. községi főreáliskola — nem tudta a jelentkező tanulókat befogadni. Az első évben az I—VI. osztály nyilt meg, de az I. osztály már akkor is párhuzamos volt. VII. osztálya először az 1875—76. isk. évben, VIII. osztálya az 1876—77. évben volt az intézetnek. Az első érett­ségi vizsgálatot 1877-ben tartották. Az intézet eleinte tulajdonképen VI. kerületi volt, mert egész 1884-ig a VI. kerületben, Gyár-u. 23. sz. alatt volt elhelyezve, de ekkor, szeptember 15.-én elfoglalta az időközben elkészült jelenlegi épületét az V. kerületben, Markó-utca 18—20. sz. alatt. Intézetünkből vált ki az 1890—91. isk. évben a VI. kerületi Lovag-utcai — jelenleg Bu- lyovszky-utcai — állami főreáliskola s lett fiókiskolából önálló inté­zetté. Főreáliskolánk állandóan küzködik a zsúfoltsággal s e bajon nem tudott segíteni a pár esztendeig fennállott fiókíntézet az V. kér., Kádár-utca 10. sz. alatt. Iskolánk eddigi igazgatói: Hofer Károly tanker, főigazgató (1872—1903.), Rombauer Emil tanker, főigazgató (1904—1914.) és Lévay Ede (1914—). Iskolánk eddigi rendes és jelenleg működő tanárai időrendben: Bodnár Zsigmond, Borbás Vince, Hidegh Kálmán, Landau Alajos, Mauritz Rezső, Mendlik Ferenc, Porszász József, Ring Mihály, Ter- ner Adolf, Visontay János, Volf György, Requinyi Géza, Szarka Mi­hály, Beöthy Zsolt, Pugin Leó, Tyrnauer Károly, Váradi Antal, Ale­xander Bernát, Kriesch Mihály, Sebestyén Gyula, Reichenhaller Kál­mán, Mangold Lajos, Badics Ferenc, Reif Jakab, Sajó Károly, Balló Ede, Beke Manó, Bélay Jenő, Ottó József, Raj Ferenc, Balog Mór, Pruzsinszky János, Schuschny Henrik, Simonyi Jenő, Lenkei Hen­rik, Tergina Gyula, Angyal Dávid, Kürschák József, Theisz Gyula, Závodszky Adolf, Schwicker Brúnó, Radnai Rezső, Varga Bálint, Körösi László, Agotha Imre, Boros Radó, Dietz Lajos, Matskássy Jó­zsef, Darvai Móric, Oláh Béla, Prém József, Szekeres Kálmán, Pe- chány Adolf, Bozzay Zoltán, Dékány Géza, Horvát Dezső, Malonyai Dezső, Földessy Gyula, Szabó Dezső, Besskó Jenő, Obendorf Károly, Rázsó Géza, Szemere Samu, Bernolák Kálmán, Dongó Orbán, Orbán

Next

/
Thumbnails
Contents