Bérmunkás, 1951. január-június (38. évfolyam, 1662-1687. szám)

1951-01-06 / 1662. szám

MAGYAR NYELVŰ LAP AZ IPARI UNIONIZMUS SZOLGÁLATÁBAN Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland. Ohio under the Act &f March d, 1879 VOL. XXXVm. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1951 JAN. 6 NO. 1662 SZÁM Jó üzlet a "Szent Év" A RÓMAI PÁPA NAGY LÁTVÁNYOSSÁG KÖZEPETTE JE­LENTETTE BE A “SZENT ÉV” LEZÁRÁSÁT. — CIRKUSZI LÁTVÁNYOSSÁGOT CSINÁLNAK A VALLÁSBÓL. — MO­DERN ÜZLETI SZELLEM A VALLÁSI PROPAGANDÁBAN. VATICAN CITY — XII. Pius pápa szimbolikusan bezárta, sőt “befalazta” a Szent Péter Bazilika titkos ajtaját, amelyet csak az 1950-es “szent évben” tartottak nyitva. Noha tulajdon­képen csak a 200-ik év lett volna a “szent év”. XII. Pius félszá­zadforduló évet is “szentté” avatta, mert az nagyban segíti a val­lási propagandát, de még jobban a vallásnak az üzleti részét. A szent év eszméje valójában •" A j j C T II | C | amiket érdemes ILI I I I íx L I tudomásul venni azonos az amerikai kereskedők által rendezett úgynevezett vég­eladásokkal, amikor leszállított áron adják a portékát. A vallá­sos katolikusok szerint az ilyen szent évben a hívők könnyebben, vagyis a szó szoros értelmében kedvezményes áron szerezhetik meg a mennybejutás feltételeit. Kedvezményes áru nagy társas zarándok utakat rendeztek a hí­vőknek, akik természetesen a mennybejutás jutalmát, vagy legalább is bűneik megbocsájtá- sát várják azért, hogy az ily za­rándok útban résztvesznek. De akik nem mehettek ilyen útra, azoknak is lehetővé tette az egy­ház, hogy a világ bármely ré­szén lerójják adójukat az egy­háznak és ezzel a szent év ked­vezményeiben részesülj enek, vagyis a tulvilági életre jó he­lyet biztosítsanak maciknak. Az ilyen babonás hit terjesz­tésére kellenek a cirkuszi lát­ványosságai vetekedő szertar­tások. Ezek közé tartozik az, hogy a szent évre a római pápa magától az úristentől kapja az engedélyt, amit egy titkos ajtón keresztül hoz. Ezt az ajtót a szent év végén lezárják, befalaz­zák. Ennek megfelelőleg XII. Pius pápa megint keresztülment a titkos ajtón, megáldotta a szent ereklyéket, közöttük azt a zsebkendőt, “amivel Szent Vero­nika a keresztet vivő Jézus ar­cáról letörölte az izzadtságot”. BABONÁS HIEDELEM Ezt a ceremóniát természete­sen a nagy bazilika utolsó zugát is megtöltő bigott nép szent áhí­tattal nézte, mondotta az előirt imát és az adott jelre letérdel­tek, énekeltek vagy a szent be­szédeket hallgatták. A ceremónia vége felé a pápa leszállt a trónjáról, odament a titkos ajtóhoz s ott megáldotta a három kiaranyozott téglát, egy tányérka maltert és a mal- terozó kanalat. Ezzel szimboli­kusan jelezte a titkos ajtó be­falazását, mire a szent év végét­ért, most már senki sem juthat kedvezményes áron a mennyek­be, hanem csak a régi, maga­sabb árak mellett. Természetesen mint amilyen szimbolikus a befalazás, éppen olyan szimbolikus, tehát babona az egész mennybemeneteli hit is, amihez csak ily cirkuszi látvá­nyosággal lehet megszerezni a belépési jogot. De nem csak Rámában, ha­nem amerre a katolikus egyház­nak hívei vannak mindenütt ki­használták a szentévet a babo­na fokozott terjesztésére s egy­ben az egyház hatalmának gya­rapítására. A római cécóhoz ha­sonló nagy látványosságot ren­deztek Bethlehem városban, Pa­lesztinában, Jézus állítólagos születése helyén is, ahol most a Jászol téren egy templom áll. Ez szolgált a ceremónia köz­pontjául, ahová ezrek és ezrek zarándokoltak a katolikus pap­ság által rendezett látványos­ság megtekintésére. A szentév olyan jó üzletnek mutatkozott, hogy a pápa a ka- ráncsonyi sikerek alapján már meg is bánta, hogy a bezárását elrendelte. Tekintettel a római ceremóniákra, a titkos ajtó “be­falazására”, ott már nem lehe­tett meghosszabbítani, de papi, vagy pápai agyafúrtsággal ki­eszelték, hogy Rómán kívül, vagyis a világ többi részén még egy évre meghosszabbítják a szentévet, vagyis az egy évet ki­tolják kettőre. így a hívők Ró­ma város kivételével még egy évig leszállított, kedvezményes áron, tömegprodukcióban vásá­rolhatják meg a bünbocsánatot és biztosíthatnak maguknak elő­nyös helyeket a tulvilági néző­téren. A szentévvel kapcsolatos ce­remóniák a józan gondolkodású ember előtt nyilvánvalóvá tet­ték, hogy a Katolikus Egyház XII. Pius pápa vezetése alatt egészen a babonával kereskedő nagy üzleti vállalattá lett. Prága — A csehszlovák par­lament törvényt hozott, amely erős büntetést szab ki a hábo­rús uszításra. Ez az első ilyen törvény Középeurópában. Washington — A kongresz- szus hat és fél billió dollárt sza­vazott meg 18 Army divízió fel­szerelésére. Az Army jelenlegi felszerelése 19 billió dollár érté­ket képvisel, amely még a má­sodik világháborúból maradt fel, amelynek egy részét azon­ban már “avultnak” tartják s legfeljebb csak arra jó, hogy a szövetséges országoknak aján­dékozzák. London — A moszkvai rádió leadása szerint a Peng Tze Min vezetése alatt álló kínai küldött­ség azzal vádolja az angolokat, hogy Malaya szigeten üldözik úgy a kínaiakat, mint a ben- szülötteket. Peng nyilatkozata szerint a malayai angol katona­ság minden ellenállás nélkül ad­ta meg magát a japánoknak. A háború befejeztével azonban me­gint csak vissza állították az uralmukat, de a malayai nép és az ott lakó nagyszámú kínaiak most már meg akarnak szaba­dulni minden idegen elnyomás­tól. Washington — Az “American Veterans Committee” határo­zatot fogadott el, amelyben kö­veteli, hogy a január 3-án ösz- szeülő kongresszus fogja vád alá (impeach) Joseph R. Mc­Carthy (R. Wis.) szenátort, aki visszaélt szenátori tisztségével, amennyiben mások ellen emelt alaptalan vádakkal és rágalma­zásokkal igyekezett magának népszerűséget és igy nagy be­folyást szerezni. New York — A három-napos karácsonyi ünnepnek 724 em­berélet esett áldozatul. Ebből 545 forgalmi baleseteknél halt meg, 179 pedig másféle szeren­csétlenségek áldozata lett. A múlt év karácsonyi ünnepe 580 emberéletbe került. A részegség miatt letartóztattak száma az idén messze túlhaladta bármely előző évet. Washington — A képviselő­ház kereskedelmi bizottsága 13 szavazattal 3 ellenében elfogad­ta a szenátusi bizottság azon ja­vaslatát, amely megengedi, hogy a vasúti társulatok “union shop” jellegű szerződést kösse­nek a vasúti ipar alkalmazottai­val. “Union shop” szerződés azt jelenti, hogy minden alkalma­zottnak be kell lépni unionba és nem léphet ki abból a szerződés tartama alatt. Az ilyen szerző­désnél a munkáltató nem vonja le a union tagsági dijakat, azt a union tisztviselői szedik be és ellenőrzik, hogy minden tag fi­zessen. Ogies, Dél Afrika — A ren­dőrség az 1896-ban hozott tör­vény alapján megakadályozta a farmerokat, hogy vasárnap szántsanak. Ezt a törvényt már régen nem tartják be, mert ha eső esik, akkor szántanak, amig lehet, még vasárnap is. Néhány vallásos egyén most újra fel­élesztette a régi törvényt s a farmerok panaszkodnak, hogy a termésük veszélybe került. Frankfort — Az Ilse Koch tárgyalásának befejezése után Martin Somer bűnügyére kerül a sor, akit a ’’Buchenwaldi Hó­hér” néven említenek. Ez a So­mer annvi ártatlan embert ölt •mer annyi ártatlan embert ölt ügyész, — hogy hozzá képest Ilse Koch, aki tetovált ember­bőrből készítetett lámpaernyő­ket, valóságos angyal. Los Angeles — Betty Fiztpat- rick táncosnő elvált a férjétől, nem követelt tartásdijat, csupán azt, hogy a bíróság őt nevezze ki a közös tulajdont képező két kutyájuk gondozójává. A biró eleget tett a követelésnek de azon kikötéssel, hogy a férj he­tenként egyszer meglátogathat­ja a kutyákat. Az elvált házas­párnak nincsenek gyermekeik. London — Az angol Labor Party kebelén belül egy disszi- dens csoport van kialakulóban, amely ellenzi a további fegyver­kezés jelenlegi módját, amely szerint az Egyesült Államok ad bizonyos összeget, melyhez meg­felelő nagyobb összeget a nyu­gati országoknak kell előterem­teni. Ezek azt akarják, hogy Anglia szabja meg, mekkora összeget költ fegyverkezésre te­kintet nélkül arra, hogy mit kap Amerikától. Washington — Azon holly­woodi irók és rendezők felesé­gei, akik még mindig börtönben vannak, mert megtagadták a választ az Un-American Activi­ties bizottság azon kérdéseire, hogy kommunisták-e, most kér­vényt nyújtottak be, hogy en­gedjék szabadon férjeiket, miu­tán büntetésük nagyobb részét már letöltötték és ily esetekben a közönséges bűnösöket kienge­dik.

Next

/
Thumbnails
Contents