Bérmunkás, 1945. július-december (33. évfolyam, 1379-1404. szám)

1945-07-07 / 1379. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 CLEVELAND, 1945 JULY 7 VOL. XXXIII. ÉVFOLYAM NUMBER 1379 SZÁM Kettétört az egységfront MAGYAR BETEGSÉGEK A SEGÉLYBIZOTTSÁGBAN Munkásharcok mindenfelé NAGYARÁNYÚ BÉRMOZGALMAK AZ ORSZÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIBEN — A MUNKÁSOK NEM ADTÁK FEL A SZTRÁJK FEGYVERT — AZ AKRONI SZTRÁJK FEJLEMÉNYEI (f.) Már többször foglalkoz­tunk lapunk hasábjain a nagy garral megindult magyar se­gélyakció ügyével. Nem Ítélhet el bennünket senkisem azért, mert nyíltan megmondjuk, hogy bizalmatlanok vagyunk a ma­gyar urak pénzgyüjtésével szemben. Erre a bizalmatlan­ságra alapos okunk van a múlt­ból és ha végignézzük az Ame­rican Hungarian Relief, Inc. összetételét Eördögh plébános­sal, Borshy-Kerekessel valamint Nadányival és más hasonló diszmagyarokkal az élén, még saját magunk iránt is bizal­matlanság venne erőt rajtunk, ha abba a társaságba kevered­nénk. Pedig mi őszintén akar­juk segíteni a magyar népet, különösen ha a munkásnépről van szó, de azt valahogyan se- hogysem tudjuk megérteni, hogy a magyar nép ellenségei­vel, akik mint Horthy ameri­kai kiszolgálói voltak két évti­zeden át, hogyan tudott egyet­len egy egyén is egységfrontba menni, ha igazán a magyar nép felsegélyzése a célja és gondolata. Most már egymásután jön­nek ki a magyarországi újsá­gok és mi nem látjuk, hogy a magyar fasizta kormány volt támogatói olyan simán bepá- szitva lennének a magyar egy­ségfrontba. Sőt inkább azt lát­juk, hogy még a suttyomban belopózkodott volt Horthy legé­nyeket is egymásután vágják kifelé olyan állásokból, ahol a oéptömegekkel összeköttetést tudnának föntartani. Persze ott a hatalmi polcon megfordult a kocka és a volt Horthy legé­nyek ott alaposan meglapulva is örülnek ha lélegzethez jut­nak. De itt Amerikában még más a helyzet és azok, akik mint amerikai polgárok dísze­legnek mint nagy demokraták itt, a magyar kérdésben még most is krokodil könnyeket hul­latnak a szegény Horthyért, aki csak “kényszerhelyzetből” csatlakozott le Hitlerékhez. A Segély Bizottságban ezek az ellentétek a megalakulás kezdetén suba alá voltak rejt­ve, de már a második gyűlésen kezdték azt kivenni onnét és New Yorkban pár héttel eze­lőtt tartott gyűlésen, kettétört a rövid életű egységfront és a bizottság kétfelé szakadt. A bi­zottság 60 tagja tiltakozott Ta­karó Géza elnökségre való meg­választása ellen és aztán kivo­nult a teremből és egy másik gyűjtő bizottságot alakított. Azt mondhatjuk, hogy Horthy siratói mentek át a külön bi­zottságba, azokkal akik minden időben a magyar reakció támo­gatói voltak. De ez a szakadás egyelőre még csak helyi meg­nyilvánulás, melynek bizonyára más helyeken is meglesznek a hü követőik, mig aztán majd a nagyfejü disztársaságban fog befejezést nyerni. Addig azonban kifelé az ame­rikai magyar zsebek felé olyan egységfronti a hirszolgálat, mintha csak a kommunisták ál­láspontját kelepelő volt Kis és Nagy János mig most, hogy a diszes társasághoz kellő címere legyen Dr. Gyetvay János a plébános uraknak az ágyasa lenne. Olyan erélyes testvéri ölelkezés van ottan, mintha csak a pénzgyüjtésre örök idők­re hűség esküt tettek volna egymásnak. Már megjelenik a havi lapjuk Magyar Segély Hí­rek címen, amiben tudatják, hogy az aggályok melyek alap­talanok voltak, már mulóban vannak, mert a bizottság szi­gorúan kormány ellenőrzés alatt áll. Ebben a havi újság­ban látjuk azt, hogy már két fizetett tisztviselő ur és né­hány irodai alkalmazott szedi le a tejfelt a beküldött pénzek­ből. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a fizetésük, de egyes suttogó hirek szerint egy-egy négyezer dollárért üldögél az íróasztalnál évente. Ugyanak­kor arra ösztökélik a magyaro­kat, hogy csak félebédet egye­nek és a másik felét adják oda a magyar éhezőknek. De ezek az urak egész fizetést zabáinak, a szegény magyar gyerekek még egyetlen pohár tejet sem ittak a gyűjtésből, de ők már hónapok óta pálinkát is ivogat- hatnak az éhezőknek összegyűj­tött pénzekből. Azt mondják, hogy csak 8 százalékát lehet fölhasználni a gyűjtött pénzek­nek, de nem tudjuk megérteni, hogy mi jogon használnak föl egyetlen százalékot, ha a pénzt a vörös kereszt utján utalják át, mint pl. los angelesi magya­rok gyűjtését. Mi nem akarunk kákán cso­mót keresni, de azt látjuk, hogy a magyarok között olyan éles elvi ellentétek vannak, mint amit a new yorki bizottság ket­tészakadása is bizonyít, hogy egy ilyen bizottság inkább csak hátráltatja a gyűjtést és az évi 25-30 ezer dolláros kiadása pe­dig csak arra jó, hogy egy né­hány magyar vigécet gondtala­Dacára annak, hogy úgy az AFL mint a CIO vezetősége megadta a “no strike” fogadal­mat a tagság megkérdezése nél­kül, a munkásság most számos bérharcot folytat az ország kü­lönböző részeiben. Ezen bérmozgalmak valójá­ban tiltakozások a “Little Steel Formula” név alá foglalt bér befagyasztás ellen. Mint isme­retes, ezen formula alapján csak 15 százalékos béremelést engedélyeztek az, 1941-es bére­ket véve alapul, azon megindo­kolással, hogy a drágaság csak 15 százalékkal emelkedett. És dacára annak, hogy ma már még a hivatalos körök is elis­merik, hogy a drágaság 1941 óta nem 15, de még 50 száza­léknál is többel emelkedett és emelkedőben van állandóan, a War Labor Board mereven ra­gaszkodik régi álláspontjához és nem engedi meg a bér javí­tásokat még olyan helyeken sem, ahol esetleg a munkálta­tók hajlandók volnának ilyen javítást adni. Másrészről a hadiipar csök­kenése következtében sok he­lyen levágták a munkaidőt, igy a kereset annyira leesett, hogy nagy munkáscsoportok megél­hetése lett válságossá. És vég­re a munkások tudatára ébred­tek annak, hogy eredményes bérharcot csak addik folytat­hatnak, amig a munkaviszo­nyok arra alkalmasak. A mun­kaalkalmak leesése után, ami­kor nagy munkástömegek ma­nul kitartson. Mi biztosan tud­juk, hogy ha ez a bizottság nem alakul meg és nem kon­tár kodik bele a magyar nép ér­deke szempontjából kétes múl­tú egyénekkel a segély gyűjtés­be, sokkal nagyobb eredmények mutatkoznának már eddig is. És ezután, ahogy az eddigi mű­ködésükből csak következtetni lehet még nagyobb zavarokra van kilátás a bizottság keretén belül és a bizottsági gyűlések bizonyos politikai körök céljai­nak a csete-patéja lesz. Ezért még sokszor rá leszünk kény­szerítve, hogy a bizottság mű­ködésével foglalkozzunk. De reméljük, hogy nemsokára megnyílik a lehetőség, hogy a magyar munkástestvéreinket segíthetjük anélkül, hogy bizo­nyos urak múltját és jelenét takargatnánk a magyar nép se­gítésére áldozott dollárjaink­kal. radnak munkanélkül, az ily harcok eredményes megvívása nagyon kétséges. A sztrájkmozgalmak köz­pontjában Detroit, Chicago, Akron, Cleveland és Pittsburgh városok állnak. A sztrájkolok az AFL és ä CIO szervezet tagjai, noha Chicago vidékén a vasúti Brotherhoods szervezet is érde­kelve vannak. Detroitban mintegy 40,000 munkást érintett a bérmozga­lom, amelynek egyik része a két nagy szervezet közötti ju- riszdikcionális sztrájkká lett, amennyiben mundkét szerve­zet a maga részére követelte a maintenance munkások feletti rendelkezést. Chicagóban az Amalgamated Meat Cutters (AFL) tagjai szavaztak arra, hogy követeléseik támogatásá­ra sztrájkba mennek. Duques- ne, Pa. városban a Carnegie- Illinois Steel Co. telepén hagy­ták abba a munkát az alkalma­zottak. AZ AKRONI SZTRÁJK Az összes sztrájkok közül a legnagyobb szenzációvá az ak- roni gumigyári munkások sztrájkja lett. A már hetek óta sztrájkoló munkások sem a War Labor Board, sem pedig a saját union központi tisztvise­lők kérésére nem mentek visz- sza dolgozni, mire Summit me­gye sorozó bizottsága közzétet­te, hogy a sorköteles sztráj kó­lókat behívják katonai szolgá­latra. Noha a sztrájk ily módon va­ló letörésével már sokszor fe­nyegetőztek, ezen sorok Írása­kor úgy néz ki a dolog, hogy most ezt a fenyegetést be is akarják váltani. A sztrájkolók elleni izgatásban Ohio állam uj kormányzója, Frank Lausche jár elől jó példával, aki a vá­lasztások idején a “munkások barátjának” mondotta magát. Lausche volt «egyike az elsők­nek, akik a sztrájkolók besoro- zását követelték. Az United Rubber Workers (CIO) Goodyear localjának az elnöke, C. V. Wheeler, éles til­takozó táviratot küldött Tru­man elnökhöz és Robert P. Pa­terson, helyettes hadügymi­niszterhez. A távirat egyik sza­kasza igy szól: “A sajtó és rádió utján érte­sültünk, hogy a kormány a sztrájkoló munkások kényszer sorozását tervezi. Ha ez igaz,

Next

/
Thumbnails
Contents