Bérmunkás, 1942. január-június (30. évfolyam, 1196-1221. szám)

1942-01-03 / 1196. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 VOL. XXX. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1942 JAN. 3. NUMBER 1196. SZÁM Szakszervezkedés manőverezései a kivételes háborús helyzetben munkák készítésénél Csak természetes, hogy az uralkodó kormányrendszer a háború tartamára belső békét akar a nép soraiban és ameny- nyire csak lehetséges a politikai pártoskodást kiküszöbölni akar­ja. Ez könnyen érthető is, mert azt mindenki jól tudja, hogy a politikai pártok mindegyike ^csak annyiban akar változást a kormányrendszerben, hogy ők számítanak a kormány élére kerülni. Nem kell olyan különö­sen nagy áldozathozatal, ha ezen szándékukat a háború ide­jére felfüggeszteni fogják. Ugyanúgy tudjuk, hogy a szakszervezetek min degyike csak annyiban különböznek egymástól, hogy más vezetősé­gük van. Sem elvi, sem taktikai, sem pedig szerkezeti különbsé­gek nincsennek a szakszerve­zetek között. Különösen áll ez az AFL és a CIO-ra. Mindegyik egy job trustot jelent, nem annyira munkások, mint az union vezérek részére, mert va­lójában csak ők szedik le a tej­felt. Az ilyen job trusztoknak a megszervezését jól ismerjük a múltból. Valóságos gangszter uralmat jelentett az unió tagok részére és bizonyos hatásköri sztrájkokban, union kártyával rendelték ki sztrájktörésre a munkásokat. Addig, mig a politikus féke­rekben megvolt egy bizonyos betyár becsület és látva az álta­luk is elismert kivételes állapo­tot, beadták a derekukat, az unió vezérekben még ez a be­tyár becsület sincs meg és a kivételes helyzetet inkább az egymásközti versengés javára akarják kihasználni. Ilyen irá­nyú akciókat kezdeményeztek, San Franciscóban, Los Angeles­ben és Philadelphiában is. San Franciscóban és Los Angeles­ben a forrasztó munkások hova tartozása képezte a nagy vita tárgyát, mert az AFL két local- ja követelte saját részükre a jól felsrófolt havi dijakat, amit egyideig fizettek is a munká­sok, de később megunva a két­felé való nyuzást, egy függet­len uniót alakítottak. Ezt azonban az AFL nem is­merte, el és sztrájkot rendelt el és közben aztán az CIO kezdett szimatolni a havi dijak után. Szóval kizárólag csakis a havi­dijak beszedéséért összekever­ték a munkások szervezkedési céljait és több esetben véres ve­rekedéseket provokáltak sora­ikban. Philadelphiában pedig a villanyszerelő munkásokat más formában zsarolták meg az AFL hiénái Ugyanis ottan csakis az AFL-nek van kontrol­ja a villanyszerelési munkák­nál. Néhány ezer villanyszere­lési munkás járta az utcát mun- kanélkül, éhesen, vagy más iparban keresett olcsóbb elhe- lyezkedésti alkalmat, mert - a villanyszerelők AFL local ja le­zárta a könyveit és egyetlen uj tagot sem volt hajlandó fölven­ni soraiba. Hiába volt az ígéret a legna­gyobb beállási dijak befizetésé­re, ők makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy ők elegen vannak és több tagot nem akarnak nem kívánják, hogy az 1 dollár 75 centes órabér díjazásra többen hozzájuk belépjenek. Mivel unió kártya nélkül a gyárosok nem vehettek fel munkásokat, akik az unióban voltak, agyon over- timozták magukat, akik pedig kint voltak munkanélkül, éhe­sen járták az utcákat. Mikor aztán a kivételes háborús álla­pot bekövetkezett, valamilyen felsőbb figyelmeztetés ment le a local 98. nagyfejü vezetőinek, hogy igy tovább nem mehet, mert a védelmi munkákon több villanyszerelőre van szükség azonnal. Az unió vezérek, akik most különösen szeretnek hazafias pózban díszelegni, nem akartak ellenszegülni a figyelmeztetés­nek és a “védelem” érdekében elfogadták az ajánlatot, a saját szájizükhöz illő módosításokkal. A villanyszerelő munkásoknak adnak union kártyát a háború tartalmára, de ezek nem lehet­nek rendes tagok, hanem az ideiglenes tagsági kártyáért minden napi munka után 1 dol­lárt fizetnek be az union pénz­tárába. Ezen összeget a tiszta jellemű vezér urak jótékonycél­ra fogják kiutalni. Ha tehát egy villanyszerelő a következő évben tegyük föl 300 napot fog dolgozni, úgy 300 dollárt fog befizetni az union kártya engedélyért és te­gyük föl azon időre a háború befejeződne, a befizetett nagy dijak mellett a tagsági joga azonnal megszűnne. így állnak a haza és a nép szolgálatára a szakszervezeti vezérek, akik minden időben egy kissé meg­kaparva ott állnak előttünk sa­ját valóságukban, mint közön­séges banditák, akik törvényes keretek között űzik rabló játé­kukat. Bármennyire is kivételes há­borús időkben élünk, nem sza­bad felejtenünk egy percre sem leleplezni a munkásnép gálád árulóit, akik minden körülmé­nyek között saját egyéni céljai­Cleveland város Kereskedel­mi Kamarája most tette közzé az elmúlt hathónapról jelenté­sét, amelyből kiviláglik, hogy a clevelandi gyár és munka te­lepek az elmúlt júniustól ezer millió dollár értékű hadirende­léseket kaptak a kormánytól és részben más vidéki társaságok­tól. Ennek a nagytömegű mun­kának a végzésére a jelentés szerint nincsen Clevelandnak megfelelő munka helyei és ezért a már meglévő és működő tele­peket közel kilencmillió négy­zetlábbal kellett kibővíteni. Ez a munka, illetve az építkezések 154 millió dollárba kerültek. A jelentés szerint a clevelandi munkabérek heti összege hat­millió ötszázezer dollárra emel­kedtek. A foglalkoztatott mun­kások száma 35 százalékkal emelkedett, azaz 197.000 a je­lentés szerint. Lapunk más helyén, detroiti munkatársunk azt írja, hogy az autó gyárak több ezer munkást tettek le az utóbbi hetekben és azokban a gyárakban rész­ben vagy egészben szünetel a munka, mig más telepeket most építenek és szerelnek fel a kor­mány költségén, hogy azokban hadifelszereléseket gyártsanak. Nem külömb a helyzet a fenti jelentés d a cára Clevelandon sem. Amig a Kereskedelmi Ka­mara jelentése szerint uj tele­peket építettek — természete­sen itt is a kormány költségén — Cleveland legnagyobb gyár­telepét a Fisher Body telepet, amely egymaga több ezer mun­kást alkalmazott már december közepén teljesen lezárták és még csak reményt sem hagytak a munkásokban, hogy vala- mennyiüket a munkába vissza állítják. Inkább éheznek, semmint a náciknak dolgoznak Egy norvég matróz, aki Né­metországból elmenekült, be­számolt élményeiről. Némelyi­kük Quisling hive volt, mielőtt Németországba került, de az ottani bánásmód észretéritette. Az étel rossz volt és- kevés. Az orvosi kezelés a legsilányabb. Operációkat kábítószer nélkül hajtanak végre. Két markos ember lefogja a beteget s aztán teljes öntudatánál operálja meg az “orvos.” A norvég matróz Braunschweigben egy nagy va­súti építkezésen dolgozott. Nor­végokon kívül dánok, csehek, szlovákok, magyarok és lengye­lek dolgoztak ott. A munkafel­ügyelők vasbotokkal voltak fel­szerelve, amelyeket sűrűn, vesz­nek alkalmazásba.A legrosszab­kat tartják szem előtt. Ugyan­úgy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezektől és minden más munkásnyuzó 'elemektől, csakis a helyes szervezkedési módszerrel szab adulhafunk meg. A kivételes helyzet nem zárja ki, sőt alkalmat ad arra, hogy munkás szervezkedési jo­gainkat megvédelmezzük és a fenti események igaz olják, hogy soha nem volt nagyobb szükség az Egy Nagy Szervezet eszméjének a, terjesztéséire, mint éppen a jelen időkben. (f.) bul a csehekkel és lengyelekkel bántak, folyton ütötték, verték, szidták őket. Volt eset, hogy valaki ellentállt, azt leütötték, vagy agyonlőtték és a hullát el­riasztó például napokig ott hagyták feküdni. A legkisebb hibáért vagy mulasztásért ve­rés járt kL Érthető ekként, hogy Norvé­giában senki sem jelentkezik német munkára, holott az ön­kéntes jelentkezésre szóló fel­hívások külön jutalmat is ígér­nek. A náci helyőrségi parancs­nok meghosszobbitotta a je­lentkezési időt, de siker nélkül. Végül kényszertoborzásra ke­rült a sor, de senki nem ment önként. Inkább éheznek, sem­mint a náciknak dolgozzanak! Hitleri kimutatások szerint a kenyér fejadag jelenleg a kö­vetkező a hitleri paradicsom­ban : Németország 4560 gram Hollandia 3530 „ Belgium 2970 „ Cseh “protektar” 2575 „ Lengyelország 2440 „ Franciaország 2325 „ Olaszország 1830 „ T ' 1 * 1*1 , t * Látnivaló, hogy az “urnép” kényes gyomrának több jut, mint a “segédnépeknek.” Cleveland vezet a hadi-

Next

/
Thumbnails
Contents