Bérmunkás, 1939. január-június (27. évfolyam, 1040-1064. szám)

1939-01-07 / 1040. szám

BUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Entered as second-oalss matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio OF THE WORLD silillr under the Act >f March, 3, 1879 VOL. XXVII. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1939 JAN. 7 NUMBER 1040 SZÁM Nyitva az ut a magyar IWW-isták előtt A FORRADALMI IPARI UNIONIZMUSNAK MÉLTÓ ELLEN­FELE* NINCSENNEK, DE ELLENSÉGEI BŐVEN VANNAK. Szervezői beszámoló a keleti államkoból. Cleveland, január 3, 1939. — Most, hogy visszakerültem az Íróasztalhoz és egy-két hetet mellette fogok tölteni, még mielőtt a nyugati államokban megkezdődik a szervezői ut második ré­sze, el kell mondjak egyet mást azon városokról és bennük szer­zett tapasztalataimról, melyeket közel négy héten át alkalom nvilott szemügyre venni és közelebbről megismerni. CORAOPOLIS, PA. — váltó-*---------;-----------------------------­zatlanul, ma is, mint az utóbbi évek óta, azok közé a magyar telepek közé tartozik, melynek szellemi életét, munkásmozgal­mi szempontból ,az ipari forra­dalmárok befolyásolják és irá­nyítják. A csaknem egy gyárra szoruló magyar munkásság helyzete nem javult több mint hat év óta. Ez az állapot felelős viszont azért, hogy lapunk fen- tartásánál az utóbbi időben rit­kán szerepelnek a coraopolisi nevek. PITTSBURGH, PA. — óriási területének feldolgozása, egy számban kicsiny de munkakész­ségben és elszántságban mégis jelentős csoportra hárul. Ma­gyar nyelvű forradalmi propa­gandát, kizárólag csak munkás­társaink folytatnak a területen. A papi és hazafias maszlaghin- tőkből Pittsburgh környékének bőven kijutott. S miután a kö­zel múltban, a “Szocialista” M. B.Szöv. vezetősége is a reakció szekerére kapaszkodott fel, a nyilt ellenségek száma egypár- ral felszaporodott. North Side Pittsburghban, szervezőnek ke­vés munkája akad előadások tartásán kívül. A lapterjesztés és minden mozgalmi tevékeny­ség minden tekintetben nehéz munkáját a helybeli munkás­társak vállvetve végzik el. PHILADELPHIA, PA. — eev ideig keveset hallatott magáról. Ennek részben helyi okai, de főként az a sajnálatos körül­mény volt, hogy a nagy mun- kátlanságot komoly betegségek is tetőzték, melyek miatt, régi kipróbált harcos családok kény­szerültek kikpcsolódani a moz­galmat építő munkából. Philá- ban, olyan régi erősségei van­nak mozgalmunknak, hogy egy­öntetű munkálkodásuk mellett, most minden reményre jogo­sultan nézhetünk elébe, a ma­gyar IWW-ista mozgalom fel­lendülésének. TRENTON, N.J. — mostaná­ban arról hires, hogy egy új­donsült “lila szinü” papocska ütötte benne fel a tanyát. Szá­mottevő munkásmozgalma e vá­rosnak az 1920-as Palmer féle országos razia óta nem igen volt. A politikai mozgalom cuc­liján felnevelt “szocialista- kom­munista” hívők, most a tiszte- letes urnák leghívebb követői. New Yorknak és Philának kel­lene több gondot fordítani erre az acélgócpontra, mert bizonyo­sak vagyunk abban, hogy a helybeli agilis munkástársak egy kis külső segítséggel sokkal több munkát bírnának felmu­tatni a jövőben. NEW BRUNSWICK, N.J.-ben nagy érdeklődést váltott ki a Bérmunkás közelmulti számai­ban megjelent Rezervista cikk­sorozat. Noha ez, minden jóaka­rat mellett is némi egyéni elfo­gultságot foglalt magában és a munkástársakkal tartott helyi értekezlet utasítása értelmében, az ügyet nem tekintjük lezárt­nak. Tíz év óta sikerült újból előadást is tartanunk itt. A po­litikai szélhámosok teljes disz- kreditálódása sehol sem nyilvá­nult meg jobban, mint New Brunswickon. A belső rothadás bűze sehol sem orrfacsaróbb. Érezni lehet az általános óhajt arra, hogy a komoly nevelő munkát a magyar IWW-isták vegyék kezükbe. Van ehez erő is Brunswickon. Csak egy ki­csit töb akarat kellene elindítá­sához. NEWARK, N«J. — azon rit­ka magyarlakta városok közé tartozik, ahol a Munkás Otthon, Lapzártakor vettük megbíz­ható forrásból az értesítést, hogy Culbert L. Olson, Califor­nia állam újonnan megválasz­tott kormányzója beváltani ké­szül a szavazó polgároknak tett szavát. Nyilvánosságra hozta amidőn székét elfoglalta, azon visszavonhatatlan elhatározását hogy szombaton, január 6-án visszaadja Tom Mooney sza­badságát ! Olson kormányzónak szabad keze van ezen elhatározásának megőrizni bírta MUNKÁS jel­legét és nem engedte magát tel­jesen kisajátítani a párti éke­rek által. A haladó szellemű, de különböző nézetű munkások to­leránsak maradtak. Egymást és egymás meggyőződésének tisz­teletben tartásával, egy alapo­san széjjel szórt és halódó ma­gyar kolóniát tartanak össze egy központban. Néhány mun­kástárs végez itt jó munkát, akik ha külső segítséget kapná­nak ,megsokszoroznák az akti­vitásukat. Agilis ipari forradal­márokra itt is nagy szükség volna. BRIDGEPORT, CONN. — a betegsegélyző egyletnek hazája és a magyar reakció egyik leg­nagyobb fészke. “Szocialista” polgármestere és adminisztráci­ója van. Ipari viszonyai olyan gyatrák, hogy az utóbbi évek alatt, vagy egy tucat magyar IWW-ista mondott tőle végle­ges búcsút, akik más városok­ban kényszerültek elhelyezked­ni. Ez az oka annak, hogy Brid- geportban megcsappant az ak­tivitás. De van remény arra, hogy a közel jövőben friss erő­vel gyarapodnak a helybeli mun­kástársak s ez által mozgalmi életünkben, újból jelentős sze­rephez jutnak. Egész utamon ez volt az egyetlen hely, ahol a penészedő S.L.Pistákról hallot­tam — de tisztes távolságból és nem szemtől, szembe. PASSAIC, N.J. — a bukott sztrájkok városa és a politikai szélhámosok hajdani kedvenc vadászterülete, olyan sivár, hogy — mint mondani szokás — még^ fü sem női rajta. Sajná­latos tévedések folytán, a gyü- léstermet azok sem találhatták meg ,akik esetleg érdeklődtek utána. így nem is sikerülhetett a gyűlés. Sebaj. Kitartás és bá­torság! A jövőben majd helyre hozzuk. végrehajtására. Mooney szabad- lábrahelyezése nem jelent neki politikai öngyilkosságot, mert hiszen éppen ezen az alapon kapta meg a szavazók bizalmát. S most, hogy a pontos dátu­mot is kihirdette — némi fen- tartással, de mégis bátran — hozzuk a hirt, hogy mire e lap­számunk a távolabbi vidékeken olvasóink kezébe kerül, minden valószínűség szerint már fel­pattan az a börtönajtó, amely Tom Mooney előtt hosszú hu­szonkét esztendeig zárva volt. NEW YORK — állandóan és eleget hallat mgáról ahoz, hogy e beszámolónkból kikapcsoljuk. SCHENECTADY, N.Y. — ré­gen lekerült már, a munkás- mozgalom minden frakciójának a térképéről. Hogy megkísérel­tük az útba kapcsolni, jóakara­tunk ellehére elkerülnünk kel­lett. A beigért pagy vihar és a bus utazás kényelmetlensége miatt, az utolsó pillanatban el­keltett ejteni. így is 17 órát tar­tott a buffaloi ut, melyet meg­állással nem tehetett volna megtenni. Elnézést kérünk azon munkástársainktól, akik ügy­buzgalommal gyűlést készítet­tek elő. BUFFALOBAN — a gyűlés­be fektetett agitáció előre biz­tosnak látszó sikerét, egy 62 mértföldes szél és vihar fújta széjjel. Akik mégis eljöttek a gyűlésre, kétszeres áldozatot hoztak. Jólesett a közel egy hónapos hányódottság után, a megszo­kott otthon és a celevelandi munkástrsak kézszoritásai. S ha a felsorolt városokban a munkástársak annyi erőt, lel­kesedést merítettek a találko­zóból és a gyűlésekből, mint e sorok írója, akkor az anyagi­lag is kifizetőén járó ut erköl­csi sikere csak ezután fog mu­tatkozni. A talaj törés bár igaz — min­dig nehezebb, a magyar munká­sok állandó fogyásával arány­ban, de viszont az is bizonyos, hogy sehol sem találtunk nyilt ellenfeleket. Mindenütt csak nyilt és lesipuskás ellenségei vannak már a mozgalomnak. Az IWW forradalmi eszméje /túlélte azokat a szerencsétlene­ket, akik jobb ügyhöz méltó buzgalommal, a forradalmi munkásmozgalom épitése he­lyett, politikai Szélhámosok kö­vetői tettek. Megerősödött bennünk az a meggyőződés, hogy az ilyen utakat állandósítanunk és rend­szeresítenünk kell. Minden szó­képes emberünk munkába állí­tásával és kellő alapok megte­remtésével azon kell tegyünk, hogy: fejlesszük az eszmét és tovább szolgáljuk a munkásosz­tályt a foradalmi ipari unioniz- mus terjesztése által, amelyért oly sokat tettünk, amelynek a szolgálatában adtuk oda lelke­sedésünket és fiatalságunk tü- zét. Rajta hát. üssük tovább a vasat. Wiener Andor. Tom Mooney szabadon?

Next

/
Thumbnails
Contents