Bérmunkás, 1938. január-június (26. évfolyam, 988-1012. szám)

1938-01-01 / 988. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-calss matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio _ under the Act of March, 3, 1879 VOL. XXVI. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1938 JAN. 1 NUMBER 988 SZÁM FORDEKAT ELITELTE A LABOR BOARD A Wagner törvények megsértésével vá­dolják a Ford Company~t. A LEGMODERNEBB ÉS LEGTÖKÉLETESEBB, NYÍLT SPIC­LI RENDSZERREL GÁTOLJÁK A SZERVEZÉST. Detroit, Mich. — Nagy fába vágta a National Labor Rela­tion Board fejszéjét az által, hogy a világ leghatalmasabb egy- kézben összpontosuló Ford érdekeltséget, a nyilvánosság elé ci­tálta. Akik ennek a mamut trösztnek összetételét és nyíltan gya­korolt munkásellenes álláspontját ismerik és figyelték, azon a nézeten vannak, hogy nem fordék, hanem a- NLRB, fogja a rö- videbbet huzni. A Wagner féle munkástör-<? vényt komoly próbára tenni, nem is lehetett volna jobban. Ha Fordékat térdre fogják ve­le kényszeríteni, akkor minden­ki előtt bebizonyosodik a tör­vény hathatósága. S bár pilla­natig sem hiszünk a dolgok ily- szerü befejezésében, kíváncsian nézünk a tárgyallások elé, ami­kor a Federal Kormány Fordot a vádlottak padjára ülteti. Akik régebben tartózkodnak Fordék birodalmában, azok még nem felejtették el, hogy már egyszer tettek egy ilyen kísér­letet. Már nyakon fogták egy ízben úgy Mr. Fordot, hogy csak egy kórházi ágyra fekvés mentő gondolatával szabadulha­tott meg a törvény előtti meg­jelenéstől. A Labor Relation Board dön­tött. Tizenhat renbeli kihágást olvasott rá a Ford Motor Co.-ra, melyeknek mindegyikével mun- káselbocSájtások, kenyérvesztés ügyével vanak összekötve. A Ford Társulat ellen hozott döntés kapcsán felpiszkálták azt a kémszervezetet is, mely­hez hasonló egyetlen gyárban sem működik szerte a világon. Egyedül Fordéknak van egyen­ruhás hadserege, a hírhedt Ford Service Men rendszere, mely ganszterekből és a társa­dalom salakjából verbuválódik össze. A Ford gyáraknak gangszter vezére Herry Bennet névre hal- gat, kinek mint sok esetben már bebizonyult, több hatalma van, mint Detroit város rendőrfő­nökének. Bennett és emberei őrködnek azon, hogy a ford gyárak belse­jében ne folyhassék szervezke­dési propaganda. Bennett védel­mezi a Ford rabszolgákat, úgy az “idegen” felforgató eszmék ellen, mint a valódi hazai gyárt­mányú CIO. terjeszkedése ellen is. Bennett és börtönviselt csa­torna tölteléke, vigyáz a ford munkásokra és a vigyázat kö­rül támadt a nagy kalamajka, mely a Ford telepeket, a maguk valódiságában a nyivánosság- nak befogja mutatni. Ha odáig elér majd a vizsgálat és nem fogják elodázni, vagy agyon halgatni. Fordék nem akarják, hogy munkásaik szervezetbe tartoz­zanak. Igaz, hogy ez a munkál­tatók általános jellemvonása. Ám amig más vállalatok képte­lenek voltak a szervezkedést megállítani, addig fordék, anél­kül, hogy az üzemviszonyokon javítottak volna, a szervezke­désnek nem engedtek lábat vet­ni. Egyébként Henry Ford, hiva­talos képviselője W. J. Cameron imigyen fejezi ki Ford, illetve a Ford üzemek álláspontját: “Nincsen olyan munkásvezér, kinek gondolatában egyetlen ja­vaslat is megszületett volna, a a üzemviszonyok tökéletesítésé­re vagy javítására. De ilyen po­litikus sincsen. — Ilyesmiért csak az üzemvezetőséget érheti dicséret. Mert ha valahol egy jogos sztrájk folyik annak kö­vetelései már valahol progresz- sziv üzemvezetés mellett gya­korlatban is fel lelhetők.” Nincsen helyünk és terünk, hogy a Ford üzemek termelési viszonyait, valamint más autó­gyárak viszonyait összehason­lítsuk annak bizonyítására, hogy Cameron burkolt nyilat­kozatát miért nem alkalmaz­hatjuk a Ford üzemekre. Ha­ladásról, progresszivizmusról bár nem beszélhetünk sokat a G. M. vagy a Chrysler Com- paniknál sem. Viszont semmi olyant nem nyújtanak a Fordi viszonyok, amelynek bevezeté­sét, más üzemek munkássága kívánná, pláne, hogy sztrájkkal is verekedne érte. Viszont JOGOS sztrájkról ne beszéljünk. Ilyesmi nincsen a kapitalista bibliában, még át­vitt értelemben sem. JOGOS sztrájkot sem Ford sem Chrys­ler, sem a General Motorsnak hivatalosai nem, láttak még és az ő nézetük szerint ilyesmik nem is lesznek. Minden sztrájk, jogtalan, törvénytelen, társa­dalom ellenes mindaddig, amig a munkásság az összetartásával és kitartásával,""harcát győze­lemre viszi, és a sztrájkokat az ilyen előnevek és előfeltételek­től megfossza. Detroitban és környékén, a CIO.-hoz tartozó UAWU.-ban szervezve, az agilis ülő sztráj­kokkal érdemleges aredménye- ket ért el a munkásság, mind­addig amig szervezetének irá­nyítását, kezéből ki nem csa­varták. Az utóbbi időben, sokan ábrándultak ki belőle. A forra­dalmi Ipari Szervezkedés hívei­nek mind többen adnak igazat. Ám az általános vélemény — és ez Fordékra is szól, — hogy igy is jobb, mint enélkül. Ha a mun­kásság szervezkedik, több re­mény van rá, hogy saját hibáin okulva felismeri a helyes szer­vezkedési módszereket és köze­lebb jut a helyes felismeréshez mint ha Bennették és Cameron- ék, vagy maguk Fordék be­szélnek és nyilatkoznak helyet­te. Az utóbbi hetek eseményeit a Board nyilatkozata csak bete­tézte és izgalmasabbá tette. A Dearborni röplap osztogatok le­tartóztatása és a federal kor­mány képviselőjének meghát­rálása, mind előjelei annak, hogy az elmúlt esztendőben le­zajlott nagy munkásharcok, nem hagyták a fordék bérrab­szolgáit sem érintetlenül. Amig a szervezés gondolatát, tűzzel vassal, de csak a kuliszák mögül irtogatták, addig a tár­sulatnak kedvezett a helyzet. Ma már rosszul áll a szénájuk. Történelmi példák igazolják, hogy amikor a nyílt erőszak fegyveréhez kellett nyúlni a ha­talmasoknak, elvesztették a küzdelmet és bukásuk előesté­je bekövetkezett. Ezt olvassa ki a Fordék feje fölött gomolygó sötét felhőkből, egy Ipari Uni- onista. Ford gyári munkás. VANCOUVERI IRODA Az IWW. canadai adminiszt­rációja, 14 Cordova St. alatt, irodát nyitott. Érdeklődőket szívesen látunk S. H. Dixon, Secretary A CUBAI FEHÉR TERROR ÚJABB ÁLDOZATA. Mexico citiből jelentik, hogy a cubai Batista terror kormány keze ott érte el Dr. Pedro Pab­lo Torrado-et, akit titokzatos körlmények között, az ország­úton találták meg, meggyilkol­va. Torrado — a Jővén Cuba — (Ifjú Cuba) szervezetnek volt tagja és Batista terroristái el­ől Mexicoba menekült ahová mint látszik követték és meg­gyilkolták. 3 EVES TERVEZET A legnagyobb alkotás amit va­laha ember csinált. Seattle, Wash. — Az elmúlt hét folyamán bontották föl a költségvetési pályázatokat Spo- kaneban a Coulee csatorna épí­tésére. A legalacsonyabb pályázó és a munka elnyerője ugyan azon társulat lett, mely vagy két év­tizeddel ezelőtt, megépítette a csatornát ugyanott, ahová az uj tervezet szól. A munkaerő szolgálat és a munka ellenőrzésének költség- vetése, 42 millió dollárban lett megállapítva: Az anyagot a Szö­vetségi kormány fogja szolgál­tatni. A tervezet szerint a gát 1941-re fog elkészülni. A gát átmérete 500 láb, ma­gassága 525 láb lesz, 30 lábas eséssel — parttól — partig egy mértföldnél is szélesebb lesz és elkészítéséhez 11,500,000 köb­yard cement felhasználását kal­kulálják. Másszóval ez lesz a leghatalmasabb alkotás mely­hez valaha emberek fogtak, ami­óta történelmet ismerünk. Évezredekkel Cheops után végre a civilizált ember felül­fogja múlni az őáltala épített piramisokat — melyeket az ak­kori időben munkanélküliek­kel építették — A mostanit meg relief munkásokkal — ér­dekes hasonlat. A munkálatokat, mint hírlik márciusban kezdik el — X301734 MARAKODNAK A KONCON Seattle, Wash. — A Sears and Roebuck raktárában alkal­mazott munkások hova tartozá­sánál kirobbant a harc az AF- ofL és a CIO. között. A veszekedésből verekedés lett és a rendőrök 8 munkást ál­lítottak Bell biró elé. A szokott ítéletek megfordí­totta eredményeként öt CIO. tagot szabadon engedett a biró, mig három AFofL tagot fejen­ként 25 dollárra büntette meg. Amig ez folyik nem kell a nagy üzleti vállalatoknak az uniótól félni. POLITIKAI SZTRÁJK. San Louis, Potosiban (Mexi- coi állam) 24 órás sztrájkkal verekedték ki a munkások az egész állam területére az ivó­vizek tisztításának végleges ren­dezését, amit a politikusok csak ígértek, de soha nem tettek. A 24 órás általános sztrájk egyszerre rendezte és véget ve­tett 20 éves politikai heccnek.

Next

/
Thumbnails
Contents