Bérmunkás, 1937. július-december (25. évfolyam, 952-987. szám)

1937-07-03 / 952. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. t* —Cleveland, Ohio pending VOL. XXV. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1937. JUL. 3. NUMBER 952 SZÁM. IWW GYŐZELEM A CIO FELETT A 440-ES GÉPIPARI SZERVEZET CLEVELANDI MEGMOZDULÁSÁT ÉS MEGSZERVE­ZETT LEGNAGYOBB TELEPÉT (AKARTA KISAJÁTÍTANI A WAGNER-TÖRVÉNY SEGÍT­SÉGÉVEL. A magukat kommunistáknak nevező elvtársak az Uj Előre Zvara Péter nevű szerkesztőjével az élén, a szavazás napján, kora reggel a gyárkapujánál a CIO melletti állásfoglalásra buzdítot­ták a gyárba menő munkásokat. — Mennyit kap az Uj Előre ezért a munkájáért? — És ezek keresik az IWW, velünk való egységfrontot. CLEVELAND, 0. — Az IWW 440-es gépipari szervezetének megmozdulása kapcsán szervez­kedési kampányában több ízben irtunk az American Stove te­lepéről, amelynek több munka telepe van a városban és amely éppen az IWW szervezési mun­kálatai következtében telepí­tette ki egyik munkaosztályát a Dangler-telepet Lorain, Ohio- ba, ahol mint ismertes az IWW szintén emberfeletti harcot ví­vott meg a munkások érdeké­ben, elviselve az ottani rendőr­ség brutalitását. Az American Stove clevelan­di telepein dolgozó munkások az elmúlt négy évben, amióta összeköttetésben vannak a 440- es gépipari szervezettel, mind jobban és tisztábban látják, hogy érdekeiket a company unióval valamint az AFofL-el szemben a gyár tulajdonosok­nál az IWW képviseli és védi meg a legönzetlenebben. Ezért fokozatosan, a felvilágosítás megértése irányában váltak tagjaivá a szervezetnek és ké­pezik legnagyobb munkatelepét az uniónak Clevelandon. A CIO szervezője pár héttel ezelőtt benyitott az American Stove irodájába és egy szerző­dés aláírását követelte az igaz­gatóságtól, akik azzal tagadták azt meg, hogy a telep munká­sainak van szervezete az IWW. Az illető szervező 14 napi időt hagyott az általa bemutatott szerződés aláírására azzal a megjegyzéssel, hogy az IWW sztrájktörő szervezet. Az ezt követő napokon röplapokat osz­tottak a gyárban dolgozók kö­zött a kommunisták segítségé­véi, amelyeken “fakers and stoolpeagons” jelzőkkel illuszt­rálták az IWW-t azok előtt a munkások előtt, akikkel négy esztendő óta harcol a 440-es ipari szervezet. A telepen dolgozó IWW-isták is erős akcióba fogtak, hogy vissza verhessék a CIO táma­dását. Gyülés-gyülést követett, amely tagadhatatlanul befolyás­sal volt a benti termelésre is. A gyárvezetősége úgy kívánta a helyzetet tisztázni, hogy a Labor Relations Board utján szavazással döntsék el a mun­kások, hogy melyik szervezet képviselje őket. A Labor Relations Board a szavazást junius 21-ére, ren­delte el. Azon a napon, amikor a munkások a gyárba mentek a kapunál ott álltak a kommu­nista elvtársak, az Uj Előre egyik szerkesztőjével, aki sző- röstől-bőröstül a CIO szolgála­tában van és azzal szólították meg a bemenő munkásokat, nogy a szavazatukat a CIO-ra adják. Este öt óráig tartott, amig a több siftán dolgozó munkások leszavaztak és a szavazatok át­nézése után megállapítást nyert, hogy az American Stove mun­kásai az IWW-t akarják kép­viselőjüknek, mert a tapaszta­latból tudják, hogy ebben a szervezetben az történik, ahogy azt a munkások akarják és aho­gyan azt erejükhöz képest a munkások csinálják. A szavazás számokbani eredménye 530 az IWW mellett és 339 a CIO mel­lett. Clevelandon az első komo­lyabb vereséget a munkáltatók és az amerikai kormány véd­nöksége alatt álló CIO, az Ame­rican Stove telepén az IWW-tól kapta, hiába volt a kommunista elvtársak szégyenletes akna­munkája az IWW ellen, amelyet még mondunkban lesz a fejük­re olvasni. Az IWW egy másik clevelan­di munkatelepét is szeretnék ezek a judások a CIO kezére átjátszani. Hetek óta tizelik az Ohio Foundry zománcozó tele­pét, amely négy esztendeje az IWW 440-es ipari szervezetéhez tartozik és ahol csak vörös kár­tyával rendelkező munkások dolgozhatnak, hogy az öntő munkásokkal együtt csatlakoz­zanak a CIO-hoz. Tudni kell az olvasónak, hogy a CIO nem tud­ja a részben az AFofL-hez, részben szervezetlen öntőket sem beszervezni, de azért az Uj Előre CIO egy nagy szervezeté­ről álmodozik. Négy esztendővel azelőtt, amikor a 440-es meg­szervezte a zománcozó osztályt és teljesen átformálódott a munkások munkahelyzete, mig az öntők gyűléseiken elégedet­lenek voltak az AFofL-el szem­ben, a kommunista elvtársak voltak azok, akik megakadá­lyozták, hogy az öntők csatla­kozzanak az IWW-hoz, megal­kotni az egy gyár, egy szerve­zet elméletét a valóságában. Az Uj Előre itt is szavazást szeretne elrendeltetni, de a százszázalékos zománcozó telep hallani sem akar arról. A 440-es ipari szervezet cle­velandi csoportjához néhány hónapra vissza került Frank Cedervall munkástárs a szerve­zési munkák irányítására, igy bizonyos, hogy a Bérmunkás olvasói a nyár folyamán, ami­kor az időjárás is alkalmasabb a gyárak előtti gyűlések tartá­sára, a szervezkedéssel kapcso­latosan több hirt fognak kapni Clevelandból, amely munkákat a Bérmunkás clevelandi olvasó: a gyakorlatban is segítenek elő­mozdítani, sikerre vinni. Az osztályharc mezején a jelen napokban az acélipari sztrájk vonja magára a legtöbb figyelmet. Az elmúlt hét folya­mán idegfeszitő pillanatok vol­tak mindenfelé a sztrájkban ál­ló acél telepek környékén. A hét elején különösen válságos volt a helyzet Youngstown, Warren és Canton (Ohio) vá­rosokban, amennyiben a mun­káltatók általános vérontásra határozták el magukat. Napok­ig nagy zajjal hirdették az új­ságok és rádiókon keresztül, hogy a zárva levő telepeket ked­den megnyitják és felszólítot­ták a “lojális” (sztrájktörésre hajlamos) munkásokat, hogy a szokott időben jelenjenek meg a munkafelvételre. A tizenkettedik órában lépett közbe Roosevelt elnök és távi­ratban kérte az acél vállalatok igazgatóságát, hogy amennyi­ben a munkaügyi department egy háromtagú békéltető bizott­ságot nevezett ki az ellentétek kiegyenlítésére, ne nyissák meg a telepeket, hanem várják be a fejleményeket. Az elnök ezen kérelmét kö- vetőleg Ohio állam kormányzó­Az állami milícia, mely a sztrájkban álló acél telepeken a “rendet” fentart- ja többe kerül naponta, mint a munkások által követelt bér javítás egész havi össze­ge. Csak a youngstowni kerü­letben 4500 főnyi állami ka­tonaság tanyázik, akiknek az élelmezése és fizetése na­ponta 20,000 dollárba kerül. A zsoldosok napibére három dollár, mig az ellátásukra egy dollár van fejenként elő- irányitva. Az acél ipari munkásoknak ezidő szerint alig van szám­ba vehető követelésük, amely munkabérüket emelné, a tu­lajdon képpeni harc, amely a gyilkolásig fajult már el, az unió elismeréséért folyik. Az unió hivatkozva más acél­telepekkel kötött megegye­zésére a Youngstown Sheet és a Republic telepekkel is hasonló szerződést kíván kötni. Mindkét vállalat veze­tősége ellent áll ennek és a harc kezdetén lezárt munka­telepek újbóli megnyitását kisérő, a munkások részéről való tiltakozás elnyomására szolgál a kirendelt költséges milícia. ja kirendelte az állami milíciát a Mahoning Völgyi városokba azon utasítással, hogy a mun­kaszünet alatt levő telepek zár­va maradjanak, de ahol jelen­leg sztrájktörők dolgoznak, azoknak kellő védelmet nyújt­sanak. Eszerint a Republic te­lepeken levő sztrájktörők a rendelet után elhagyhatják a telepeket és kellő védelemben részesülnek a milicia részéről. Eddig a sztrájktörők éjjel-nap­pal a telepeken maradtak, mert nem volt bátorságuk a picket vonalon átmenni. A gyártelepek megnyitásának hírére úgy Warren, mint Can­ton szervezett munkássága ko­molyan foglalkozott az Általá­nos Sztrájk gondolatával. Az AFofL helyi szakszervezetei elhatározták, hogy azen eshe­tőségre szimpátia sztrájkot csinálnak és az egész városban megállítják a kontroljuk alatt levő iparokat. A kormányzó rendelete ennek elejét vette. Bár a rendelet olyan, hogy a “káposzta is megmaradjon és a kecske is jól lakjon” mégis ele­jét vette sok vérontásnak. Úgy az acél társaságok és városi Az acélipari sztrájk változatlan

Next

/
Thumbnails
Contents