Bérmunkás, 1934. július-december (22. évfolyam, 799-824. szám)

1934-07-07 / 799. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERj Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD Cleveland, Ohio pending-----------------------------------------------------------------------------------------—--------------- ' ...— '■ .......... VOL. XXII. ÉVFOLYAM___________________CLEVELAND, 1934 JULY 7. p%&& •)________NUMBER 799. SZÁM. 1200-an csatlakoztak az Am. Stove Co. telepeiről A rakparti munkások tovább sztrájkolnak Az American Stove Com­pany kebelébe tartozó Dangler gyár munkásai, akik az utolsók voltak az IWW-hoz való csat­lakozásukban, mint már beszá­moltunk egy 10%-os bérköve­telésükkel kapcsolatosan je­lentkeztek a shop committee elismerése érdekében. A munkások egységes fellé­pése itt is eredményes volt. és követelésük teljesítve lett. Az American Stove Company kebelébe tartozó munkások kö­zül már 1200-an vannak, akik vörös kártyával rendelkeznek. A szervező bizottság tevékenyke­dik azon, hogy ezek a munká­sok minél több előadást hall­janak és minél többet olvassa­nak az IWW-ról, hogy ők ma­guk is szervezői, építői legye­nek az ipari szervezetnek. A gyárak belső bizottságai meg azon fáradoznak, hogy mi­előbb zárt műhellyé tehessék az egész telepet, hogy ott csak azok dolgozhassanak, akik tag­jai a Metal and Machinery Workers Industrial Union 440. A National Screw and Manu­facturing Co. munkásai, akik szintén elégedetlenek az Ameri- rican Federation of Labor mun­kásárulásaival szemben az IWW-t kívánják, hogy segít­se őket a helyzetük meg­javításában. Az elmúlt hetekben minden délben az IWW szónokai tar­tottak a gyár előtt gyűléseket. Az előadókat nemcsak • azok hallgatták, akik a gyárból ki­mennek, de az utóbbi napokban a gyár több száz ablaka is tel­ve volt munkásokkal és mun­kásnőkkel, akik figyelik az elő­adókat. A gyár előtti gyűlések után az elmúlt pénteken gyári gyű­lés volt, amelyen közvetleneb- *bül tárgyalták meg a benti helyzetet. A megjelent 200 munkás közül negyvenen vették ki a vörös kártyájukat, mig az egyes departmentek úgyneve­zett delegáltjai a kérdéseikre kapott válaszok után úgy nyilat­koztak, hogy a departmentj ük munkásai valamennyien a szer­vezet tagjai leszenek. Külön fejezetben kell ezút­tal is megemlékeznünk, hogy ebben a gyárban több régi Bér­munkás olvasó dolgozik, akik elől járnak abban, hogy a telep valamennyi munkása, azok is akik már az American Federa­tion of Laborhoz lecsatlakoztak és azok is, akik még szervezet­hez nem tartoznak, hogy vala­mennyien az IWW Egy Nagy Szervezetének legyenek a ré­szesei. Jellemző a munkások hangu­latára az AFofL-el szemben az elmúlt héten, ahogy tudomásá­ra jutott az IWW tevékenysége a sróf gyári munkások között a clevelandi Moose Hallban egy gyári gyűlést hivott egybe, de gyűlést nem tarthattak mert a gyár munkásai közül összesen KETTEN jelentek azon meg. A 440-es szervező bizottsága szükségesnek látta, hogy a gyár közelében 2437 East 79th St. egy irodát nyis­son, hogy azzal is megkönnyít­se a gyár 14Ó0 munkásának a szervezethez való csatlakozá­sát. A Draper hordó gyár mun­kásai katonai fegyelemmel van­nak az immár negyedik hetes sztrájkjukban. Minden nap a gyárban viselt számjaik szerint ellenőrzik a munkásokat és a picket vonalak óra pontosság­gal működnek. A négy heti munkátlanság nem látszik a munkások hangulatán, mert valamennyien tudják, hogy a gyár sokkal többet vészit a munka szüneteléssel, de a tőke éhes tulajdonságával próbálja a munkások követelését még a szervezkedés csirájában meg- folytani. A sztrájkban a mun­kások még jobban összefornak akik csak győzhetnek és mint öntudatos munkások kerülnek vissza a gyárba a munkára. MILWAUKEE, WIS. — A városi közúti vasutak alkalma­zottainak sztrájkja kezd viha­rossá válni. Bár az első nap ne­hezen ment a munkások meg­mozdulása, azonban a hatásos picketeléssel elérték, hogy a villamosok és omnibuszok nagy­része nem mutatkozik az utcá­kon. Az indulás előtt egy órával, már vonulnak ki a picketek és a velük szimpatizálók az állo­máshoz, hogy ezáltal nyomást gyakoroljanak az esetleges sztrájktörésre vállalkozókra. A vállalat természetesen min­SAN FRANCISCO, CAL. — A szállító munkások sztrájkjá­nak eladására történt kísérlet az AFofL kötelékébe tartozó ILA elnökének részéről, kudar­cot vallott. A szerződést, mely­ben a sztrájk befejezését pe­csételik meg, a hajóstársaságok megbízottai, San Francisco pol­gármestere és az ILA elnöke J. P. Ryan és még két union tisztviselő írták alá, azonban amikor az a sztrájkolok elé került titkos szavazás utján egyhangúlag elvetették. A paktumban benfoglaltatik, hogy a felvételi irodát a mun­káltatók és a union közösen tartsák fenn; sérelmek esetén a munkáltatók hajlandók a szervezet megbizottaival tár­gyalni és a jelen kontroverziák elintézésére hat tagú bizottság választása: három a munkálta­tók és három a munkások részé­széről, mely bizottság hatás­körébe tartozna a bérek, mun­kaidő és munkaviszonyok sza­bályozása. A sztrájkolok tagadó hatá­rozata után a munkáltatók ki­jelentették, hogy a kikötőkét fegyveres erővel fogják meg­nyitni. Ezen kijelentésre a saníran- ciscoi szervezetek általános sztrájkot határoztak. Tacoma és Portlanban már van ilyen határozat az esetre, ha a milí­ciát kirendelik. A katonaság kirendelése esetén nagymérvű zavargások várhatók. A sztrájkólókkal való szoli­daritás méltatására a svéd és halland szállító munkások szer­dent elkövet, hogy a villamo­sokat az utón tartsa és erre igénybe veszik a város vala­mennyi rendőrét. A Kinnickin- nic állomás közelében heves harcok folytak le a rendőrség és a közel 5.000 tömeg között. Sebesültek nagy számmal vol­tak úgy a rendőrség, mint a sztrájkolok közül. Hasonló ese­tek megismétlődtek valamennyi villamos állomás közelében. A város valamennyi rendőrsége a villamos társaság szolgálatá­ban áll, dacára annak, hogy a városnak szocialista adminiszt­rációja van. vezetei utasították a beérkező hajók legénységét, hogy a sztrájk által érintett kikötők­ben rakományt ne vegyenek fel. TACOMA, WASH. — Az ál­landó tárgyalások, a sztrájk befejezését illetőleg ez ideig semmi eredményt nem értek el. A hajóstársaságok semmi engedményre nem hajlandók. A hosszan tartó tárgyalások ered­ménye ez ideig csupán annyi, hogy a sztrájkolok engedélyt adtak az Alaskába készülő ha­jók megrakására, a sztrájkolok felügyelete mellett. Ennek ér­dekében a kormány járt köz­be, azt állitva, hogy a halászok és konzerv gyári munkások Alaskában az éhhalálnak van­nak kitéve, ha a hajók késnek. Amikor azonban a hajók meg- rakásához fogtak, kitűnt, hogy a rakomány nagyobb része sör, pálinka és konzerváláshoz szük­séges gépezet. A 20 dollár és 50 centet nyert havi béremelés, amelyről lapunk múlt heti számában megemlékeztünk csak a sztráj­kot szüntette meg a Gulf coas- ton járó hajókon. Az 510-es tenger hajózási munkások jú­nius 7-iki jelentése, amely a fenti eseményt is tartalmazza, annak a véleményének ad kife­jezést, hogy a szervezési mun­ka csak most fog igazán meg­indulni, mert a hajómunkások bizonyságot szereztek arról, hogy érdekeiket csak az IWW- ban szervezve védhetik meg. West Allisben, mely közvet­len Milwaukee szomszédságá­ban van és a városnak alig 10.000 lakosa van egy nyolc ezernyi tömeg vonult fel a vil­lamos állomáshoz. A rendőrség, amennyiben kis számmal van­nak nem mert a tömeggel szem­be szállni, hanem szépszóval próbálták feloszlásra bírni. A tömeg azonban nem távozott, hanem várta a beérkező kocsi­kat és hatnak minden ablakát, ajtóit, vezetékét és minden megsemmisithetőt összezúztak. A 35-ik és Fond Du Lac utcá- (Folyt. az 5-ik oldalon.) Általános sztrájk juttatta győzelem­hez a milwaukeei villamos sztrájkot

Next

/
Thumbnails
Contents