Bérmunkás, 1933. július-december (21. évfolyam, 746-772. szám)

1933-07-01 / 746. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS ^^Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD Cleveland, Ohio pending VOL. XXI. ÉVFOLYAM A GYŐZELMES SZTRÁJK LAFAYETTE, Ga. — Tíz­napos sztrájk után a Consoli­dated Textile Co. sztrájkoló munkásai visszatértek a mun­kára, miután minden követelé­süket megkapták. Többek kö­zött egy százalékos bér javítást kaptak még azon napokra is, amelyeken sztrájkoltak. A sztrájkot a szövők kezd­ték, de futótűzként terjedt az egész telepre, úgy hogy az tel­jesen le volt zárva, amíg a kö­veteléseket nem teljesítették. “NEWDEAL” Ennek az ürügye alatt a szenátus bizottsága porondra állította a pénzkirályokat, sze­mükre vetették, hogy loptak, rabotak, hogy megcsaltak min­denkit, még az államot is... Rá jók sütötték, hogy a köz­ügyek vezetői a baktertől az elnökig, a pénzkirályok direkt vagy indirekt befolyása alatt áll s mig ezen kihallgatások folytak, a pénzkirályok kopói nagy aratást tartottak a, tőzs­dén, a munkások a jó amerikai munkások megtömték gyomru­kat a polgári lapok által felszol­gált maszlaggal s most kérődz- nek. Kérődzés után pedig uj- jabb maszlag hijján csatlakoz­nak az “éhségmarsolókhoz,” vagy a kisgazdákhoz. Pfujj! Ez az uj deal. S—n. UJ FÜZETÜNK ára 10c. Csomagos rendelésnél 50 drb. 3 dollár 50c. CLEVELAND 1933. JULY 1. Bérlevágásra készülnek a vasút tulajdonosok Már hetek óta kering a hir, hogy a vasúti munkások bérét 22 és fél százalékkal lefogják vágni. Az első hírek hallatára A. F. Whitney, a vasúti szak- szervezetek szövetségének fe­je, nagy hangon jelentette ki, hogy a bérlevágás ellen a leg­messzebbmenő harcot fogják alkalmazni, ma azonban, ami­kor már a vasúttársaságok hi­vatalosan értesítették e szán­dékukról a vasúti munkásokat, a harcias hang alább hagyott. A vasúti munkások az el­múlt év decemberében 10 szá­zalékos önkéntes és ideiglenes bérlevágást fogadtak el, mely ez év november elsejéig marad érvényben, és akkor lép életbe az újabb bér egyezmény. A megállapodás szerint, ez év jú­nius 15-ike előtt egyik fél sem áll elő a bérekre vonatkozó kér­déssel. Juhius 15 és november 1-je között kell létre jönni az uj egyezménynek. A vasúti munkások ez ideig hallgattak, de nem úgy a munkáltatók. Ők, mihelyt a határidő letelt, nyilvánosságra hozták szándé­kukat, ami nem valami hízelgő a vasúti munkásokra. Nemcsak hogy az ideiglenes és önkéntes 10 százalékot nincs szándékuk­ban visszahelyezni, hanem ahoz még 12 és fél százalékot hozzá­adni szándékoznak igy novem­ber 1-én az alapbéreket 22 és fél százalék vágással akarják megállapítani. Evégből már tárgyalásokat is kezdtek a va­súttársaságok és a szakszerve­zetek megbízottai és az utolsó hírek szerint Eastman, az el­nök által kinevezett vasti “dik­tátor” közbenjárására a vasút­társaságok felfüggesztették a bérlevágást a jövő év julius- sáig. Eszerint a jelenlegi 10 százalék bérlevágással fognak dolgozni a vasúti munkások még egy évig. Egy évvel ezelőtt a vasúti munkások megszánták a “sze­gény” vasúttársaságokat és önként ajánlották fel a 10 szá­zalék bérlevágást, hogy a va­sutak fizetni tudják a szövet­ségi adót, vagy legalább is ezen a címen szólították fel a munkásokat a bérredukcióra. Azóta kitűnt, hogy a vasúttár­saságok 365,782,843 dollár köl­csönt kaptak a kormánytól, il­letve moratóriumot kaptak ily összegű adóra. Mit szólnak eh ez a vasúti munkások? Ne­kik valószínű legkevesebb sza­vuk lesz hozzá. AZ ILLINOISI VISZONYOKAT NEM SZABAD VIZSGÁLNI Roger Baldwin a Civil Li­berties Union direktora és há­rom társa kiszóltak Illinois bá­nyavidékeire, hogy megvizsgál­ják az ottani viszonyokat, hogy a hatóságok mennyiben sértik meg a polgári szabadság jogo­kat. Megérkezésükkor barátsá­gos beszélgetést folytattak a hatósággal és a United Mine Workers of America tisztvise­lőivel Duquoinba, ugyanazokkal, akik estére kizavarták őket a városból. Az illinoisi szénterületen a harc már hónapok óta folyik. Egyik oldalon a bányabárók és a UMWA bányász szervezet, a másikon pedig a Progressive Miners of America, uj bányász szervezet tagjai. A belső har­cok már évek óta dúltak a bá­nyászok haladottabb elemei és a UMWA tisztviselői között. Amikor az utóbbi szerződés kö­tések alkalmával a tisztviselők aláírták a bányatársulatok által diktált bérlevágást, nyílt há­ború fejlődött ki. A bányászok nagyobb százaléka kilépett a UMWA szervezetből és uj szer­vezetet alakítottak. Az uj szer­vezet megtagadta a régi tiszt­viselői által kötött szerződés elismerését és sztrájkot ren­deltek el az egész szénterüle­ten. A bányászok egyrésze azonban megmaradt a régi szervezetben és sztrájktörésre válalkoztak harcos társak el­len. A progressivek ennek meg­akadályozására erős piketvo- nalat állítottak fel minden bá­nyánál és számos esetben vé­res harcokat eredményezett a nézeteltérés. Az UMWA tagjai, ahol dolgoznak csakis a milli- cia védelme mellett képesek er­re. Ez ideig már számos ha­lottja van a harcnak. Ezen vi­szonyok megvizsgálására men­tek ki Baldwin és társai, amit azonban képtelenek voltak meg­ejteni, mert a bányatársaságok pribékjei és az UMWA zsol­dosai megakadályozták. Valami bűzlik az UMWA portáján. __________NUMBER 746 SZÁM. DIREKT AKCIÚ EREDMÉNYE MANCHESTER, N. H. — A nagyarányú sztrájk, melyben az Amoskeag Manufacuring Co. 7,800 munkása volt érde­kelve, a munkások teljes győ­zelmével fejeződött be. A harc hetekig tartott és számos eset­ben összeütközés volt a milicia és a sztrájkolok között. A sztrájkot a bérkérdés idéz­te elő. A munkások követelték az elmúl februárban a bérlevá­gás előtti bérek visszaállítását, melyet a társaság azon Ígéret­tel akart elintézni, hogy julius 31-től kezdődőleg 15 százalé­kos bér javítást Ígért. A mun­kások nem ültek fel az Ígéret­nek, hanem sztrájkkal kény sze­ritették a munkáltatót követelé­seik teljesítésére azonnal. A munkások harcias maga­tartása meghozta az ered­ményt. A direct akció ismét győzött. Uj tárgyalást kap a scottborói vádlott ATHENS, Ala., jun. 22. — Hosszantartó és elkeseredett harc előzte meg az uj tárgya­lásra való döntést Heywood Patterson negro fiú érekében, akit már két esetben ítéltek halálra oly bűnért, melyet bi­zonyítani nem tud a vád. Pat­terson egyike a kilenc negro fiúnak, akiket két fehér leány ellen elkövetett merénylettel vádolnak. Az első ítéleteknél a legmagasabb fokú fajgyűlölet volt tapasztalható és csak igy lehetséges, hogy ilyen vád alapján halálos Ítéletet mond­janak ki a vádlottakra. Az uj tárgyalást James E. Horton bíró rendelte el, aki megokolásában azon nézetének ad kifejezést, hogy a vád által szolgáltatott bizonyítékok nagy­részben a vádlott javát szol­gálták. A vádat a fiuk ellen Mrs. Victoria Price emelte, mely szerint 1931 március 25-én. merényletet követtek el ellene egyik déli vasút teherkocsiján, melyen ő is és fiuk is utaztak. A biró szerint a vádlónő elő­élete és viselkedése megbízha­tatlan és vallomása nem elég a halálos ítéletre. A védelmet az International Labor Defense intézi.

Next

/
Thumbnails
Contents