Ungvári Közlöny, 1918. július-december (40. évfolyam, 146-287. szám)

1918-07-02 / 146. szám

Aa Ungvári Közlöny megjelenik r$f\r rwm i r xr i n r r 1« vasárnap kivét. Lével m inden este TU El 1 1 ii ril JN Hi. J IjA J. . ti és 7 óra Közölt. -Szerkesztősé,/ Felelős szerkesztő : Dr. REIZ rí AN HENRIK, esi kiadóhivatal Szerit enyi-tér 33. Előfizetési ára vidékre : e,/y évre 23 K, félévre 14 K, negyed évre 7 K. Kiadótulajdonos a Kreisler féle Vngmegyei Könyvnyomda. Angolok Kilmenn bokoajánlatáról. Budapest, juilus 1 (Saját 'udóstiúnk ‘jiofoajsteRtéiO.) A Reuter ügynökség je­lenti : Kühlmannak sok port felvert legújabb beszédéről, melyben azt fejtegette, hogy csak a diplomácia vethet vé­get a világháborúnak, angol illetékes köröknek az a vé­leménye, hogy Kühlmann valóságos békeajánlatot tett, amely azonban csak Angli­ának szól. Viszont Kühlmann nem csinál . titkot belőle, hogy Németország mindent meg akar tartani, amit ed­dig szerzett. Kühlmann külügyi állam­titkár beszédének különös érdekessége abban rejlik, hogy megvilágítja a német belviszonyokat. ügy látszik, hogy Németországban okos emberek nyugtalankodnak s sehogy sincs Ínyükre a há­ború hosszú tartama s kez­dik belátni, hogy a háború tartaniának elnyujtása a né met erő gyöngülését jelenti. Ezt a nyugtalanságot fokoz­za a monarchiának olaszor­szági veresége, mert kezdik belátni, hogy a monarchia előbb utóbb újabb terhet je­lenthet Németország részére. A német külügyi államtit­kár tehát mindazokhoz for­dul, akik kezdik belátni, hogy a háború nem vég­ződhet Németország döntő katonai győzelmével. Kísér­lete azonban igen otromba, mert hogyan tételezheti fel Kühlmann, hogy békét le­hetne kötni olyan alapon, ______ hogy Németország megtartsa Oroszországban kivívott elő­nyét, megtartsa gyarmatait, hacsak nem kényszerítenek fegyveresen a szövetségese­ket arra, hogy ilyen béke- feltételeket elfogadjanak. Ksrenszki Parisban. Budapest junius 1 (Saját tudósi tónk telefonjelentése.) Párisból jelentik : Kerenszki volt orosz mi­niszterelnök titkárja és ba­rátai kíséretében Párisba ér­kezett. Ott nyomban az orosz követségre hajtatott és hosszasan tanácskozott Mak- lakow nagykövettel. A cári család sorsa. Badapost, julius 1 iSajái tudósítón!! telefonjelentése) Kopenhágából jelentik : A National 'findende távi­rati felkérésére, Kühlmann államtitkár ugyancsak távi­ratilag kijelentette, hogy a volt orosz cári család tagjai, igy az anya császárné is, soha sem óhajtották élet­módjukon, tartózkodási he­lyükön változtatni. Valótlan tehát az a hir, hogy a né­Orosz hajók egymás eilen. % Budapest, julius 1 (Saját tudósítónk telofonjelentcso j A VVolfl-ügynökség jelenti; A bresztlitovszki békeszer­ződés tudvalévőén kimondot­ta, hogy az orosz hadihajó­kat le kell szerelni. Ezen rendelkezéseknek — azonban a Fekete tengeri flotta egy része ellenszegült és tovább folytatta kalózko- dó cirkálását a Fekete és Azon tengereken, miközben lobogójukat folyton változ­tattak. Megszökött tisz J.c beszé­lik, hogy junius közepén a Slobodnaja Russija nagy sorhajót egy Kertsch nevű orosz torpedózuzó elsiilyesz- tette. Ilyen féle harcok az orosz hajók, között napiren­den vannak, miközben szá­mos torpedózuzó elsülyedt. A Wolja nagy sorhajó múlt hó 19 én befutott Szebasto- pol kikötőbe, hol német el­lenőrzés alá került a többi hajóval együtt. Antant konferencia. Budapest,) julius 1 (Saját tudósítónk telsfonjelantése. met kormány megakadályoz­ni akarta az anya császár­nénak Dániába való utazá­sát. Luganóból jelentik : Az án- tánt parlamentek küldöttsé­gei e napokban Parisban konferenciát fognak tartani, melyre az olasz parlament , küldöttsége már megérkezett. Egy szám, ára lO füléi'. Oroszország az angolok partraszál­lása ellen. Budapest, julius 1 (Saját tudósítónk telefonjelentéss. Moszkvából jelentik : A külügyi népbiztos jegyzéket nyújtott át az angol követ­nek, melyben közli, hogy az orosz nép és kormánya egyetlen állam, tehát Anglia ellen sem akar hadat visel­ni, ennél fogva elvárja, hogy más állam se tanúsítson el­lenséges magatartást Orosz­országgal szemben és ne avatkozzék be Oroszország belügyeibe. Az orosz kormány és had­serege elég erős ahhoz, hogy az országban a rendet fen- tartsa. Az orosz hadsereg-. nek a feladata, hogy a nor­mán partvidéket megvédje. Az orosz népbiztos megújít­ja ennek folytán óvását és megtiltja, hogy angol vagy más hadsereg tartózkodjék vagy kössön ki a normann partvidéken. Glomenceaii a fronton. Budapest, julius 1 . (Savflx tudósítónk telő fonj elejtése. Genfből jelentik : Clemen- ceau miniszterelnök Rcimsba érkezett, onnan az első ál­lásba ment. A Városi Mozgóban héttőn és kedden julius hó 1-én és 2-án d. u. 6 és este tél 9 órakor Komédiásvér Regényes játék 3 felvonásban. Ungvdr, 1918. julius 2 . Kedd Negyvenedik év i4o szátn

Next

/
Thumbnails
Contents