Ungvári Közlöny, 1918. január-június (40. évfolyam, 1-145. szám)

1918-01-01 / 1. szám

As Ungvári Kiisltithf thegjelenik ptíftámap lefvétvléeel minden este Urs 7 óra Között.‘ Szerkesztőség és kiadóhivatal: SséchenyiAér S3. POLITIKAI SA Pl LA I ■faUtld* sxnnfcrAKM : ffr SBffiXBtJtft' HfSNfzJfi Előfizetési ára vidékre : kgy éltre 2S fi, félévre lé K, neaged évre 7 K. Kiadótulajdonos a Kreisler féle Uhff meg get Könyvnyomda 1918, Holnap ránk virrad az uj esztendő. A világot felforgató ■ történelmeidőknek egy kima­gasló mérföldkövéhez értünk: az 1918-ik évnek fehér, fa­gyos első hajnala dereng . Az elmúlt évet fájdalmas rezignációval temetjük ;. Nem sok ’örömünk volt benne. Sok, nagyon sok magyart szakított ki testünkből a véres 1917 : a világháború borzal­makban és fájdalmakban leg- monumentálisabb éve. Véreink ezrei és tízezrei hevernek el­hagyottan, elfeledve, idegen hantok alatt; ezfek és tízez­rek rohantak a halál örvényé be, hogy megvédjék nemze­tünk -becsületét és a ragyo­góan önzetlen hazaszeretet­ről példát szolgáltassanak az utókornak. De a nagy szomorúság és a mélyen átérzett fájdalom mellett ván egy vigaszunk is. Szentül hisszük, hogy a sok drága magyar vér, amely a letűnt esztendőben öntözte a csatamezők földjét, nem folyt hiába. Szentül hisszük : hogy a béke terebélyes fája, amely­nek árnyéka alatt a civilizált népek ismét találkozni fog­nak, a világháború halottai­nak és áldozatainak vérten- gerébői fog kinőni. A kion­tott magyar vér, a páratlan magyar áldozatkészség meg fogja hozni a maga gyümöl­csét : a várva várt békét és állami létünk biztosítását. Bizalommal és szárnyaló reményekkel várjuk tehát az uj esztendőt, A Gondviselés, amely féltő- szeretettel -őrkö­dött eddig nemzetünk felet!, úgy lehet az 1918 - i k évet sze­melte ki arra, hogy az elká- I búit, a vér posványában fel- \ rengő emberiséget fölemelje j és visszaadja önönmagának és hivatásának ! Ebben a szi­lárd, magasztos hitben üdvö­zöljük a békére vágyó em­beriség pirkadó hajnalhasa­dását : az uj esztendőt. Mai hivatalos jelentésünk. Keleti harctér. Fegyverszü­net. Olasz harctér. A Monte rombán francia gyalogság ! néhány árkunkba benyomult. Az ellenintézkedések folya­matban vannak. A vezérkar főnöke. Német megbízottak Páterváran. Pétervárról jelentik : A bresztlitovszki tárgyalásokkal összefüggő technikai kérdé­sek megoldása céljából né­met kirendeltség Pétervárra érkezett, valószínűleg az in­ternáltak kérdésében is fog­nak tárgyalni. Olaszország hajthatatlan. A Giornále de Itália, mely Sonnmonak a hivatalos lapja közli, hogy Olaszország nem­zeti aspirációnak megvalósí­tása nélkül nem köt békét. Luganóból jelentik: Olasz kamara titkos ülésén köve­telték, hogy Svájcot kérjék fel békeközvetitésre. Januárban meglesz az orosz béke. Bécsből jelentik: Illetékes helyről közük: A breszlitov- ski tárgyalások első szakasza kitűnő eredménnyel végző­dött. A központighaíalmak de­legátusai a legközelebbi tár­gyaláson meg fogják kérdez­ni az orosz kiküldötteket, mikép képzelik el az általá­nos békét, ha az ántánt vá­lasza a béketárgyaláson va­ló megjelenéskérdésében el utasító lesz, "miként az Lloyd George és Pichon nyilatko­zataiból előre látható. Január 5-én fogják foly­tatni á béketárgyalást. Cér­nái kíséretével visszautazik Bresztütovszba. Abéke "Orösk&rMfíggét előre­látható/ctg ja mi ár e l­fő felében 'niégi esz, mi­által 1200 kilométeres fron­tunk felszabadul. Az öfoszok gazdasági kérdésekben'rend• kívül engedékenyek. Békeinlerp&iráoió Franciaországban. Géniből jelentik: Renau- del képviselő újabb interpel lációt intézett P choa külügy­miniszterhez a központi ha­talmak békejavaslata tárgyá­ban és ebben hivatkozik Lloyd Georgenak ama kijelentésére is, hogy hajlandó a hadicé­lokat revideálni. Wekeris Becsben. Bécsből jelentik : Tegnap közös minisztertanács volt, meiyen közgazdasági kérdé­sekről és a kiegyezésről tár­gyaltak. Wekerle tegnap két óra hosszait tanácskozott Czer- ninnel, 5 órakor kihallgatá­son jelent meg a királynál, kinek az egységes kormány­párt programmját terjesztette elő. Összeesküvés a üol* sevikiek eilen. Haparandából jelentik : Pétervárott Összeesküvést fedeztek fel, mely a népbiz­tosok ellen irányult. Az ösz- öss'zeesküvők elhatározták, hogy mihelyt az osztrák­magyar delegátusok Szent­pétervárra érkeznek, a nép •biztosokat megölik. Az ösz- szeeskü vöket letartóztatták, neveiket még nem hozták nyilvánosságra. ükraina semleges marad. Kievbői jelentik : Az án­tánt hatalmak azt ajánlották az ukráti kormánynak, hogy ha folytatja a háborút a köz­ponti hatalmak és a bolse­vik iek ellen, úgy elismerik ukraina ‘ függetlenségét. Az ukiainai kormány ezt az ajánlatot visszautasította és kijelentette, hogy semleges marad-. mm.. ........." ...... ■ ■.......... ”»I»T Egy szám ára H fillér. Negyvenedik £v, 1. szárit. /ÍJ [ Ingvár, ivrtJ. január 1 * Kedd

Next

/
Thumbnails
Contents