Ungvári Közlöny, 1917. július-december (39. évfolyam, 146-295. szám)

1917-07-01 / 146. szám

NAPILAP Felelő* H**rk«*zt.ó; br. ÜRISZMAN HENRIK U”«vár, I9i7. julius I * Vasárnap naniitnckUencrOUi ív. !46. + r * 11 Tele van a levegő kombinációkkal s az egész or­szág különösen azt lesi min­denütt izgalommal, ki kerül a vármegyék élérc, most hogy a képviselőválasztás előre veti árnyékát. Nálunk is nagy érdeklő­déssel tárgyalják, ki lesz Ung- vármegye főispánja, de biz­tosat még nem lehet tudni. Majdnem bizonyos, hogy Csuha István, ez a gerinces , f "V tr t/ ellenzéki képviselő lesz főis­pánnak kinevezve, de ha po­litikai meglepetés állana is elő, akku- sincs ok a nyug­talanságra.. mindenkép uj rendszer következik, igy...te­hát várjuk be a hivatalos la­pot, amely 'a. kombinációknak véget fog vetni. Addig pedig a képzelet sza­bad szárnyán repülve, kom­bináljunk azirányban, ki lesz a vármegye alispánja, ha igaz az, hogy Lőrinczy Jenő az uj éra alatt nem óhajt szol­gálni és nyugalomba megy? S lej lesz a vármegye, főjegy­zője, ha igaz az, hogy Bá- nóczy Béla megunván a vár­megyei * szolgálatot, vissza- kivánkozik a minisztériumba, ahonnan hozzánk. elkerült ? De a kombinációk még be nem teltek. Komoly formá­ban tartja magát az a hir, hogy Berzevipzy István pol­gármester is, megérdemelt ki-' tüntetésként a szomszédban főispánnak lesz kinevezve. Pár nap alatt ez a kérdés el­dől, de addig is már kombinál­hatunk, ki lesz Ungvár város polgármestere ? S végül a kombinációk kö­rébe tartozik, hogy Csuha István főispánsága esetén ki lesz a szobránci kerület pün­kösdi királya, a közeli válasz­tásokig képviselője ? Az ungmegyei ambíciók­nak tehát tág tere nyílik, ke­resik már a tehetségeket, a hivatottakat, de egyben is­métlik az adomabali kérdést: „Muszáj annak éppen ung megyeinek lenni?“ Hajó elsülyesztések, Budapest, junius 30. I.Sujái tudósítónk telefonieler.tésa.) Wolff-ügynökség jelenti: Az északi zárt tengeren leg­újabban 26400 a Földközi tengeren 27042 tonna hajó területet sülyesztettek el a . tengeralattjárók. A hajók ra­kománya szénből fából és élleltniszerekból állott. Venizeiosz Athénben. Budapest, junius 30 (Saját tudósítónk teletonjelcntese.) Luganóból jelentik, . hogy Venizeiosz megérkezett At­hénbe és megjelent a király előtt, aki hűvösen fogadta és kijelentette neki, hogy bele­egyezését adta abba, mikép Görögország kormánya ő reá bizassék. Venizeiosz hívei merénylettől tartva óriási elő- vigyázattal éltek, a* kikötőt két venizeloszista század tar­totta megszálva, az egész út­vonalon entente katonák so­rakoztak s a királyi palota előtt is hatalmas őrség állott, amely Venizeiosz autóját tel­jesen közte fogta, mielőtt abból kilépett volna. Ki lesz a házéi» nők? Budapest, junius 30. (Saját tudósítónk telefonjelentéso.) Kedden választják meg a képviselőház'elnökét, amely állásra a kormány jelöltje Tóth János, a munkapárté pe­dig Návay Lajos. Ha hétfő estig a munkapárt más ellen- I jelöltet nein állít fel úgy Tóth ! János megválasztása biztosra j vehető. i A cári kormány i bíróság elöli. Budapest, junius 30 .Saját tudósítónk telefonjelentese.) Stockholmból jelentik : A svéd távirati iroda Pétervár- I ról közli, hogy a cári kor- j mány tagjai, köztök Proto- popov, Stürmer, Pretovszky és Renenkamp legközelebb , bíróság elé kerülnek. A király a szoci­alistákról. Budapest, junius 30. (Saját tudósítónk telefonjelentéso. Bécsből jelenük: A király nak legutóbb alkalma volt a szocialisták egy vezér alak­jával tárgyalni, mely alkalom­mal kifejezést adott a szoci­alisták iránti elismerésének kijelentvén, hogy bízik haza- fiságukban, elismeri teljesít­ményeiket s ép ezért mindent megtesz, hogy a kereső osz­tályok érdekei országaiban ki­elégítést nyerjenek. SUSflxetbsi ára helyben: JBgésm ecre 18 ff, Mérvre Sf K, »negyedévre 4 ŐO K. Vidékre évre $4 K, félévre IV K, negyed étt< 9 fi. miltimMor ár szabd* szerint ölen 6 árban veszti vft /fej A Királyi pár Münchenbe utazott. Budapest, junius 30 (Sajíif tudósítónk teiefonjeleníése.) '•Becsből jelentik: A királyi pár Hohenlohe és Cernin kí­séretében ma reggel .Mün­chenbe érkezett, ahol a bajor királynak adják le hivatalos látogatásukat. Á rendőrség akciója a fiatalkorúak érdekében. A gyermekek ;i háború alatt nagy krízisen mennek keresztül. Az apák a harctéren vannak, a férj nélküli anyák önmaguk- kény­telenek dolgozni cs mig az apa . a fronton a hazáért, az anya a front mögött kenyérért küzd —• a gyermekek ellenőrzés hijján hely­telen irányban fejlődnek, rossz és erkölcstelen szokásokkal ismer­kednek meg. Különösen a szülői felügyelet lazasága, néhol pedig abszolút hi­ánya okozója annak, hogy a há­ború alatt a fiatalkorúak egész légiója kerül a bűn pocsolyájába, megfertőzött levegőjébe, s bizony néha csak pillanatok kellenek, hogy megbarátkozzanak a bűnös hajlamokkal és tönkre tegyék ma­gukat. A fiatalkorúak megmentése, a serdülő gyermekeknek helyes irányba való terelése tehát h, za- fias kötelessége a társadalomnak. Ennek a nemes célnak megbeszé­lésére dr. Béna Pál reádőrkapi- rány aki. meleg emberszeretettel és humánus lelkesedéssel vette kezébe a züllésnek induló fiatal­korúak ügyét, csütörtök délután 6 órára magához kérette az Ung­megyei Patronázs Egye-ület férfi és nő tagjait. Sajnos, a megbe ! szólésen csak kevesen • jelentek j meg. Az ungvári intelligencia, | am’ely már igen sok . humánus J eszméért exponálta magái, agy-, í látszik csak időközökben tud lel ­Ara H mié? az Ungvári Közlöny megjelenik vasárnap vívéielévei minden '‘xle 9 és 7 óra között Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ungvár» Széehvnyi-tér 33. A íap kiadótulajdonosa a Kreisler-féle Ungmegyei Könyvnyomda,

Next

/
Thumbnails
Contents