Ungvári Közlöny, 1917. január-június (39. évfolyam, 2-145. szám)

1917-01-04 / 2. szám

í/Lacin eleste előtt. A macini hidfo egy részét elfoglaltuk. Budapest, január 3 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) j Szófiából jelentik: Tegnapelőtt Macin 2 erődjét a szövetséges seregek elfoglalták és a közvetlenül Macin városa előtt elhúzódó védvonal előtt állanak. Macin órái meg ' vannak számlálva. Az Est értesülése szerint török csapatok elfoglalták Macin hídfőjének egy részét. A német és magyar-osztrák csapatok feltartózhatatlanul nyomulnak Braila felé. I Az udvar januáriján Budapestre jön. j Károly király hat hétig marad közöttünk. Budapest, január 3 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) | K> V Károly király szereti a magyarokat. Egy udvari szemé;yiáég előtt nv.g.t a : :,í „ • v-intette, hogy Magyarországon hosszabb ideig szándékozik tartózkodni. Udvari körökben úgy hírlik, hogy IV. Károly király január hónap folyamán a j királynéval és teljes udvartartásával Budapestre jön, nálunk hat hétig marad. Itt tartóz- ! kodása alatt naponként kihallgatásokat fog tartani. Luncavitát elfoglaltuk. — Bolgár hivatalos jelentés. — Budapest, január 3 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Dobrudzsában támadásunk előbbrehalad. Luncavitát elfoglaltuk és az ellenséget 300 méterrel hátrább levő előre elkészített állásaiba vetettük vissza. (Luncavita Macintól északra, Racheltől délre fekszik a Duna deltájának könyökhajlásánál. Szerk.) A béketárgyalások előfeltételei. Belgium kiürítése és 15 milliérdéal veié kártalanításé, Budapest, január 3 (.Saját .udósitónk telefonjelentése.) Párisból jelentik : A francia sajtó állásfoglalása szerint a b válások megindí­tásának előfeltételéül a szövetséges hatalmak követelni fogják. 1. Belgium kiürítését, 2. A fogva levő belgák szabadon bocsátását és 3. Belgiumnak f5 milliárddal való kártalanítását. ■ira fí fill Kritika nem akar lenni ez a pár sor, amely uj rendőrkapitányunk egyik hivatalos intézkedését teszi szóvá, de tárgyilagos, minden érdek nélküli hozzá­szólásként kell, hogy meg­nyilvánuljon a sajtó is abban a kérdésben, hogy a színház­épületnek mozgószinház cél­jaira történt bérbeadása a bérlethez tartozó cukorkaüz­letnek minő jogi elbánást biz­tosit. Arról van szó, hogy a leg­újabb kormányrendelet szerint a világítással való takarékos­kodás cáljából az üzlethelyi­ségek este 7 órakor bezáran­dók. A rendőrkapitány ezt az intézkedést rászorította a szín­házi épületben levő cukorka­üzletre is, amely nemcsak a színházi íöyerből, de az ut­cáról is megközelíthető. A kérdés most az, ezen színházi cukorka és csemege­üzlet önálló, nyílt, utcai üz­letnek tekinthető-e, vagy pe­dig úgy, mint a színház bér­letére vonatkozó szerződés kontemplálta, ez színházi buí- fetnek veendő s ez esetben az esti 7 órai zárás köteles­sége reá ki nem terjeszthető. Lehet mindkét álláspontot megvédeni, de mivel kétség­telen tény, hogy ezen üzlet- helyiség a színházi bérlet tar­tozékát képezi s mivel úgy is van kiépítve, hogy a szín­házi loyerből bejárailal bir és onnan megközelíthető, a magunk részéről úgy tarta­nok leghelyesebben megol- dandónak ezen, különben nem nagy jelentőségű kérdést, ha este 7 órakor az utcai bolt­.KVivt'A iy megjelenik vasárnap Dk este 6 és 7 óra kUÓá kiadóhivatal: Unßvär, 4 lap kiadótulajdonosa ywegyei Könyvnyorida* NAPILAP Felelős szerkesztő : Ur. REISZM A N HENRIK. Előfizetési ára helyben: Egész évre IS K, félévre 9 Kt negyedévre 4-50 K. Vidékre: Egész évre 24 K, félévre 12 Kr negyed évre 6 E. Hirdetéseket milliméter árszabás szerint igen olcsó árban veszünk fel Harminckilencedik év, g. szám . vr 1917 január 4 * Csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents