Ungvári Közlöny, 1916. január-április (38. évfolyam, 1-15. szám)

1916-01-06 / 1. szám

Oldalszám 2 Ungvári Közlöny 1916. január ß áldozat, ha a kormány csak arra akar bennünket kényszeríteni, hogy takarékoskodjunk a liszttel és kenyérrel s ne tékozoljunk. Mert értsük meg jól, hogy nem arról van szó ebben a rendelet­ben, hogy nem lesz kenyerünk, hanem csakis arról, hogy azt a prédálást, ami eddig a kenyérrel és a liszttel történt s ami aratás óta sok esetben igazán már a könnyelműséggel és meggondolat­lansággal, sőt a bűnnel volt ha­táros, elkerüljük. Egy városi em­bernek, ha nem is sok naponta egy negyed kiló kenyér, azt sem lehet * mondani, hogy kevés; az úgyis inkább húst, burgonyát, főzeléket eszik ; a nehezebb testi munkával foglalkozók már ennél többet ehetnek s a gazdák, akik­nek eddig is főtáplálékuk volt a kenyér, még többet. A liszt- és kenyérfogyasztási igazolványokra vonatkozó köze­lebbi rendelkezéseket a közigaz­gatási hatóság állapítja meg. A belügyminiszter elrendelheti, hogy egyes törvényhatóságok egész te­rületükre vagy annak egyes ré­szeire vonatkozólag kölcsönösen érvényes liszt- és kenyerfogyosz- tási igazolványokat állapítsanak meg. Liszt- és kenyérfogyasztási igazolványra csak annak és olyan mértékben van igénye, akinek s amilyen mértékben a tulajdoná­ban lévő liszt- vagy gabonakész­let az általa ezen rendelet értel­— Eljegyzések. Nagyiványi Fekete Lenkét, Fekete István le­ányát, Szobra neon, eljegyezte dr. Ávéd János ügyvéd, tüzérfőhad­nagy. — Halálozás. Damián Va­zult a Föídesi-féle könyvkötészet üzletvezetőjét gyász érte. Neje szül. Groszner Emma december 31-én Esztergomban meghalt. — Diamant Lipót kereskedő a Kiinger és Diamant terményke­reskedő cég tagja, f. hó 7-én 46 eves korában Ungvárt meghalt. Kereskedő körökben tekintélyes és tiszteit neve volt. — A farsang. Ugyancsak hosszú lesz a most követ’kező esztendő farsangja. Vizkereszt után való napon, január 7-én kezdődik, s csak március 7-én végződik, a mikorra ezúttal hús­hagyó kedd esik. Egész élettar­tama tehát 61 nap. Csakhogy a tarsang eziden csak a kalendárium­ban van. Nyilvános táncmulatsá­gokat nem fognak rendezni. — Megszűnt a levélcen- zura. Ungvári hónapoKon át tartó levéicenzurat a hadparancs­nokság f. hó 3-ával beszüntette. — A petroleum ára. Ung­várt a petróleumnak kicsinyben való eladása szabályozva lett. Egy kilogramm petróleum ára 57 fillér, egy liter ára 47 fillér. Aki ennél többet szed, két hónapig ter­jedhető elzárással és 600 K-ig ter­jedhető pénzbüntetéssel lesz sújtva. mében felhasználható lisztmeny- nyiséget nem fedezi. Azok, akik rendszeresen ételeknek kiszolgál­tatásával ipar- vagy keresetszerü- en foglalkozó üzletekben, üze­mekben, intézetekben, vállalatok­ban stb. étkeznek, csak kenyér­fogyasztási igazolványra tarthat­nak igényt. Ételek kiszolgáltatá sával ipar- vagy keresetszerüleg foglalkozó üzletek, üzemek, inté­zetek, vállalatok stb. kenyeret csak az általuk bevont kenyér- jegy-szelvények ellenében az azo­kon feltüntetett kenyérmennyiség­nek megfelelő mértékben szerez­hetnek be. — Kitüntetés. A király dr. Szentimrey Sándor Ung várme­gyei közigazgatási gyakornok, tiszteletbeli szolgabirónak közhi­vatali működése közben szerzett kiváló érdemei elismeréséül a ko­ronás arany érdemkeresztet ado­mányozta. — A Gyöngyösy Irodalmi Társaság január 8-án, szom­baton d. u. 5 órakor a vármegye- háza nagytermében felolvasó ülést tart a következő műsorral: 1. Irodalmunk a háború után. Irta és felolvassa dr. Mauks Ernő r. tag. 2. a) A kéz. Ina Ernőd Ta­más. b.) Csak egy éjszakára küld­jétek el őket. Irta Gyóni Géza. Szavalja Rózsa Elza. 3. Mig a hortenzia kinyílik. . . (Elbeszélés.) Irta és felolvassa dr. Zombory Dezső r. tag. 4. Versek. Irta és felolvassa György Oszkár r. tag. 5. Zeneszám a 67. gyalogezred zenekarán k tagj itól. — Belépő dij 20 fillér. — Kitüntesés. A király Sán­dor Lász ó főkalauz, ungvári la kos részére a hadiforgammban szerzett kiváló érdemei elismeré­séül a koronás ez üst érdemke­resztet a vitézségi érem szalagján adományozta. — Mikor jön a vaspénz ? Hirt adtak arról, hogy a kincstár német mintára tiz és huszfillére- seket fog kibocsátani. Értesülé­sünk szerint a kibocsátás idő­pontja január hó ötödiké és ti-, zedike között lesz, miután a vál­tópénz forgalom értékei oly na­gyok, hogy minél előbb kellett kisegítő eszközökről gondoskodni- Miután az utóbbi időben sok ezüst pénz is került ki a piacra, az uj vaspénz remélhetőleg min­den kalamitást el fog oszlatni. — Ungváriak a katoná­kért. A karácsony és újév ün­nepek álkalmából a harctéren küzdő katonáink megörvendez- tetésére az ungvári közönség ugyancsak bőséges ájándéktárgya- kat adományozott. A városháza nagytermében lettek összehal­mozva azok az adományok, ami­ket dr. Ackermann Fülöp városi tanácsos személyes buzgólkodá- sával gyűjtött. Alig volt család, kereskedő. iparos, aki tőlük telheíőleg nagyobb-kisebb értékű tárgyat, cikket fel ne ajánlott, a tanácsos rendelkezésére ne bocsá­tott volna. Sütemény, hús, hús- készítmény, notes, irón, dohányok, cigaretták, levélpapírok, borok, szeszes italok tgész halmaza gyűlt össze. Ki tudná azokat részletezni, hisz az ajándéktárgyak I egész garmadáját pakkolták Iá- | dákba dr. Ackermann tanácsos személyes vezetése alatt s eze­ket a rendelkezésre bocsátott kü lön vonaton holnap szállítják el a harctérre katonáink részére. A karácsony örömeiből tehát nem­csak az itthon levők, de a hazá­ért harcolók is Ungvárról részt kapnak. — Országos vásár. Az ung­vári ezévi első országos vásárt f. hó 17 és 18-án tartják meg. — Lisztet és sertéshúst a posta csak Magyarország területén helül továbbit. A miskolci Kereskedelmi és Ipar­kamara értesíti az érdekelteket, hogy a kereskedelmi miniszter búza, rozs, árpa, tengeri és rizs­lisztnek, valamint mindennemű szalonnának,, hájnak, rizsnak és sertéshúsnak postai csomagokban bármely a magyar szent korona országainak területén kívül fekvő helyre való szállítását és ehhez képest ily tartalmú csomagoknak a postára feladását további ren­delkezésig eltiltotta. — Telierbevállás. Az álta­lános jövedelmi pótadó leírásához be kell vallani a telekkönyvileg biztosított és ténylegesen fennálló terheket. A pénzügyigazgatóság erre határnapul jan. 1—20 adika közötti határidőt jelölte ki és azo­kat városunkban a városi adó­hivatalnál, községekben pedig az elöljáróságoknál kell a szokászos űrlapokon bejelenteni. — A Világ a világháború után a béke) a munka idejében minden politikai, társadalmi gaz­dasági kérdésnek tengelyében azok a nagy célok lesznek, amelyeket a Világ, ez a radikális, kiválóan szerkesztett sajtóorgánum egyre erősebben a maga céljának vall: az egyenlőjog, egyenlő munka és egyenlő boldogulás lehetőségének kiküzdése. A harcterekről hazajött fiainknak, akik a jövő Magyaror­szágot szerezték meg, kell hogy az ország kormányzásában is sza­vuk legyen. Ha hazajönnek, jobb megélhetést, munkájuk megbecsü­lését és a választójogot kell ne­kik adnunk, hogy emberfeletti szenvedéseik helyébe ne a jog- fosztottsággal, a nyomorral a ha- zátlansággal küszködjenek. Ezek a nagy és szent emberi célok a Világ minden sorát betöltik, azo­kért küzd, azokért van. Az egész ország lelkiismerete, puszták, vi­dékek, városok szava csendül fel és kiált a szavában, amelyet kell, hogy meghalljanak ott is, ahol a jogot majd osztani fogják. Nehéz és nagy idők, erős küzdelmek előestjén élünk. A Világ a prog­resszív erők lapja, de ezek az erők sok helyütt céltalanul, szét­forgácsolva, szervezetlenül pi­hennek, vagy más-más irányokba eredménytelenül robbannak szét. Aki hive a radikális eszméknek, lépjen be a Világ előfizetői sorá­ba, ismerősei körében ajánlja a Világot, szerezzen uj előfizetőket, küldessen a maga körének mu­tatványszámot, hogy megismer­ve a lap célját, munkája eredmé­nyeit, minél löbben a Világ egy­séges táborába tömörüljenek. — A „ Vasárnapi Újság“ január 2-iki újévi száma nagy ér­deklődést fog kelteni azokkal a fölvételekkel, melyeket az olasz harctérről kapott harctéri tudósi­lója, Balogh Rudolf: bemutatja az isonzói harctér főbb pontjait, a harcok módját, oltani vezéreinket és csapataink éleiét. A szépiro­dalmi olvasmányok közt két uj regény indul meg: az egyik ere­deti, Lakatos László érdekes és mély érzéssel irt műve, a másik a hírneves német írónő, Heyking Erzsébet egyik legszebb regénye. Ezenkívül Szőllősy Zsigmond tár­cája, cikkek a háborús álhirek terjesztéséről s a cenzúráról ad­nak érdekes olvasmányt. Egyéb közlemények: Zórád Géza vi­dám rajza s a rendes heti rovatok: a háború napjai, Irodalom és művészet, Sak- játék, Halálozás stb. A „Vasár­napi Újság“ előfizetési ára ne­gyedévre 5 korona, „Világkróni- ká“-val együtt 6 korona, Megren­delhető a „Vasárnapi Újság“ ki- adóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4.). Ugyanitt meg­rendelhető a „Képes Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számara, félévre 2 K 4o fillér, K&- X Nagyszerűen káváit a harctéren küzdőknél és általában mindenkinél mint legjobb féJdaioíncsiíUpító baiiőrzso.ás meghűlés, rheuma, köszvény, Influ­enza, torok-, mell- és hátfájás stb. eseteiben Dr. Rlohter-féle Horpy-Liniment.z;1:.1 Horgony-Pain-Expelíer pótléka. Üregje K -’80, 1'10, Kapható gyógyszertárakban vagy közvetlenül az „Arany oroszlánhoz“ címzett Dr. Riehter-íéle gyógyszer- tárban, Prága I, Elisabethstr. 6. L laponként! szétküldés.

Next

/
Thumbnails
Contents