Ungvári Közlöny, 1910. július-december (32. évfolyam, 27-53. szám)

1910-07-02 / 27. szám

Ungvár, 1910. július hó 2. 27. szám. Harminckettedik évfolyam. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Dayka Gábor-utcza. szerkesztik: e^sz évre . EL°8FKZB|TNe^e?évré. . . 2 k. Telefonszám S3. n-. il'- n> n rs ■ ■■ >i Fél évre .... 4 K. Egy hóra . . . 80 f. Mecrielenik minden szombaton. ^kaCS ^Z3 Reumán ftalk Egyes szám ára 12 fillér. a u __________________________ - Hirdetéseket a legjutanyosabb arban közlünk. ====» Hirdetések kizárólagos felvétele SSjajfi Leopold 6tiula BagBMapesl ttaa1;^ A bomlás. Ah, vége a boldogságnak ! Városaink tisztikarának az a része, akik előbb sem politikai meggyőződésük sem érzelmük szerint soha sem tartoznak a függetlenségi párthoz, ellenben a parlamenti független­ségi párt többségre jutásakor vedlettek át függetlenségi pártiakká, nem élvezhetik többé a koalíciós kormány hálás elnézését városunk rossz kormányzásáért, a város gazdasági ügyeinek gondatlan kezeléséért. Hisz annyira ment már, hogy tudunk ese: tét, miként egyik vármegye íőispánja, a legnagyobb pártvezértől komoly figyelmez­tetést kapott, hogy hagyjon lel vagy intse le a fegyelmi eljárást, amit egyik város tisztviselője ellen folyamatba helyeztek. Mert különben . . . tudjuk, hogy mit fejez ki e két szó. Végre ideje volt már, hogy a városok tisztikara a városi közügyek rovására ne tobzódjék többé a függetlenségi elvek han­goztatása körül s a közjogi politizálást ab­bahagyva, a vezetésükre bízott város ügyei- nak érett, megfontolt és öntudatos ellátá­sával és vezetésével, inkább a város köz­ügyéit szolgálják kötelességből de az ér­deknél annál fogva is, mivel anyagi sor­suk felől nemkülönben kellő gondoskodás történt már, amiért viszonzásul a város érdekeinek előre vitelét most már kedvvel és fokozottabb tevékenységgel szolgálhatják, amit a mai belügyi kormány bizonyára szigorúan megkövetel. Város, város. Nézzünk csak be a mi városunkba. Nem lehet ugyan tagadni, hogy a vezető polgármesternek a város fejlesztése körül érdemei ne lennének, de csakis a polgármesternek. A város többi tisztviselője már csak a közigazgatás hiva­talnoka ; ha concedáljuk is, hogy merőben nem rossz tisztviselők, de a mi a város fejlesztésére irányuló tevékenységüket illeti, azt a város közönsége tőlük ritka esetben látja nyilvánulni. Szóval aktákat elintéznek, a város lakosai jóvoltának előmozdítására ellenben kevés érzékkel bírnak. A szigorú gazdálkodást, azt bizony a városházán ne keressük. Beruházásokat tenni, építkezni, védfalakat emelni, vágó­hidat átalakítani, aszfaltozni, ezzel mindun­talan előállanak a nélkül hogy fedezetről is gondoskodva lenne. A könnyüvérü képvise­let esik még a nagyobb hibába, amikor ott se kérdik hogy van-e a beruházásokra fedezet, hanem szavaznak derüre-borura, úgy ahogy azt az üléseken elnöklő polgár- mester óhajtja, aki egyúttal az ügyeket elő is adja, a főjegyző helyett, aki meg a köz­gyűléseken ott ül szótalanul. Hát az ilyen határozat hozatal alkalmas minden egyes esetben, hogy azt a vármegye megsemmi­sítse, csakhogy senki sem akar felebbezé- sekkel izetlenkedni. Hogy a tanács gaz­dálkodása milyen, azt a számvevő a leg- jobbban bizonyítja, amikor az általa he­lyesnek nőm talált utalványokat eme a zá­radék kíséretében számfejti: „Kifizetendő, a tanács felelősségére.“ így szaporodnak azután a függő adósságok. A vége az lesz, hogy uj kölcsönnel kellesz az egyen­súlyt helyreállítani, uj kölcsön pedig pót­adó szaporulat. A közélelmezés, a napi fogyasztási cikkek ellenőrzése, a piaci rend hiánya — mind a fogyasztó közönség kárával járnak. Az elővásárlás korlátozása hónapok óta életbe lépett, de azért a viszonteladók a meghatározott órák előtt vígan tépik ki s veszik meg a közönség kezéből a piaci cikkeket. Egyik másik rendőr önkényesen semmisiti meg az általa tisztátalannak ki­jelentett edény tartalmát, a helyett hogy a kifogást fenn a városházában hivatalosan konstatáltatná. A pékkenyér, péksütemény nagy té­nyező egy 17000 lakosú város közélelme­zésénél. Mit tapasztalunk ? Messze földön nem kerülnek forgalomba annyira kifogá­solható péksütemények, mint Ungvári. Nem csak a piacon, hanem még a nyilvános és a finnyásabb közönség által látogatott ven­déglőkben is, valószínűleg az olcsó beszer­zésre fektetve a súlyt, például a sóskifli tésztája olyan keletien féle, evés közben az ínyhez tapadó. E tekintetben csoda, hogy dicséretest mégis megemlíthetünk, Vágner péket, akinek a péksüteményei és készít­ményei élvezhetők. A péksütemények mi­nőségét a rendőrség ha olyan erélylyel és szigorral ellenőrizné, mint ahogy teszi a péksegédekre nézve a vasárnapi munka­szünet megtartásának ellenőrzését, a pék­sütemények minőségét illetőleg is lényege­sen javulna a helyzet, ami nagyon közel­ről érdekli a városi és a falusi közönséget. Miután a városi tisztviselők fizetése az óhajtott mérvben javítva lett, kérjük hagy­ják egyszer már abba a még mindig bur­jánzó zugirásztot is. A képviselőtestület feladata a város ügyeibe mélyebben betekinteni. Nehogy a mostani állapot soká tartson, azt nem szabad se engedni se pedig elnézni. X A választási költségek titkaiból. Most, mikor véget érlek a képviselőválasztások és a kormány különféle és igen bevált eszközökkel többséget szerzett magának, lecsillapodtak némi­képpen a felizgatott szenvedélyek is. Sok mindent beszelnek a lefolyt küzdelemről, de bizonyára nem lesznek érdektelenek a szenzációs részletei ennek a választási küzdelemnek, amelyeket egy, a kor­mányhoz közel álló aktiv államférfiutól szerzett meg a Szegedi Napló. A választások vezetésével a kormány tudva­lévőén Jeszenszky Sándor államtitkárt bízta meg. Jeszenszky intézte az összes dolgokat, az ő tudtán kívül senkinek egy fillért sem utaltak ki. Jeszenszky- nek harminc millió korona állott rendelkezésére és Magyar és francia pezsgő borok. nEBgBEBEBSBBBSBBBBEBBBES51 H Van szerencsém az idény szerint a legolcsóbban ajánlani válogatott ■ -A- Há vétel már csak rövid ideig, a mig a készlet tart. -<W| ■ Uj ■ ■ H ■ ■ B Asztali bor 1 liter 30 kr., 10 literen felül 2* kr. : Vidékre : rr „ | n ■ ■ # rr f = Vidékre : u TZ. ffl JB B I B 18 Pecsenye bor 1 1. 36-40 kr., 101. f. 34-3* I ingyen flVUlllOlCSOt D8lOZ6Sf8 i««« s £ mill ä."Sorioü£: s csomagolás. Ml HIIIVIWMW1 MWIVhWI W csomagolás. ■ LzE ^^B HB B B Tokaji szamorodni 1 liter 60 kr.-tól feljebb. Eh 3 .. . ... - ,. , 5 1 ^ Tokaji győgyasszu bor */, 1.— forinttól feljebb. jd ja u.in.: cseresznyét, meggjet, ribiszkét, barackot, kortel. mainat, ringlótstb. | so =■ .=*> A nálam vásárolt gyümölcsökhöz a CUKOR napi árnál 4 fillérrel OlCSŐbb. J literenként <3 Israj cárral OLCSÓBB !! S. Sí t=>' t Továbbá ajánlom óriási raktáramat fűszer, Csemege, déli- és fPÍSS gyümölcsökben, legkiválóbb kávé fajokban, kívánatra CQ r r CD-g 1 órán belül frissen pergelve, mindennemű friss és szárított főzelékek, festék, olaj és háztartási cikkekben. — Kiváló tisztelettel 3 I“™“ ■» || WBS^ Halász Bertalan fűszer-, csemege- és borkereskedő Ungvár Fehérhajó-bérpalota. J| I335555E5E5SE55S5D Hercules tápmaláta sör egyedüli főraktára. DS555S5E55^^55h^5SI bapank mai száma * oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents