Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) október-december • 221-296. szám

1938-10-01 / 221. szám

ÁRA IU FILLÉR mm Békéscsaba, 1938 október 1. szombat 66. évfolyam 221. szám mn szerződés alapján tovább tárgyalna Középem* átrendezéséről Németország elkészítette Csehszlovákia uj térképét — Közvetlenül a szudétanémet területek átcsatolása után végleg rendezik a magyar igényeket is — A világ minden fővárosában lelkesen ünne­pelték a háború elháritéit (A B. K. tudósítója jelenti.) Chamberlain és Hitler kancellár legnap tanácskozásokat folylatotl, amelyek u'éa a két államférfiú közös nyilatkozatot adott ki. A nyilatkozat egyebek között ki­jelenti, hogy a két nemzet közölt kötött flottaegyezmény is azt lanu •itja, hogy a kél nemzet között lehetséges az együttműködés. Ünnepélyesen kijelentik, hogy a két nép nem fog egymás ellen sohasem viselni háborút és az esetleges felmerülő kérdé­seket mindenkor megbeszélések­kel fogják elrendezni. Daladier francia miniszterelnök tegnap délután 3 órakor érkezett meg Pórisba. A miniszterelnököt hatalmas lömeg várta a repülő­téren és viharosan ünnepelte. A miniszterelnököt dolgozószobájá­ban is a táviratok és levelek ezrei várták. Az egyik aláírás nélküli levél írója azt irta, hogy könnyek között mond köszönetet Daladiernek, amiéri visszaadta férjél és fiát, akikei mindennél jobbon szeret. Mindegyik levél és távirat írója hálálkodik a miniszter­elnöknek azért, hogy diadalra vitte a béke ügyét. A Münchenben tf.nécskosó ál lamférfiak közül elsőnek Mussolini utazott el. Firenzében Viktor Emá­nuel csószér és király várta Mus­solinit, akivel szívélyesen elbe szélgelell. Róma teljes díszben várta Mussolini érkezését. A ter­mini pályaudvaron a Duce foga­dására megjelent a kormány valamennyi tagja. Itten Slarace párttitkár fogadta Mussolinii, majd amikor a^Duce gépkocsijába szállt, a pályaudvaron szorongó tömeg viharos éljenzésbe kezdett. Mus­solini ezután az ujjongó tömeg sorfala között hajtatott a Palazzo Veneziába, amelynek erkélyén ha­marosan megjeleni és néhány szót intézett a Paiazzo Venezia előtt várakozó hatalmas tömeghez. — Bajtársak, emlékeze­tes órákbt éltetek ót, amig rni a békéért dol­goztunk — mondotta Mussolini, majd rámu­tatott arra, hogy a tanácskozás sikerrel járt. London mámorosan Chamberlaint Londoni jelentés szerint Cham­berlain miniszterelnök néhány perc­cel hat óra előtt érkezett meg a repülőtérre, ahol beláthatatlan tö­meg várta. A repülőtéren megje­lent az angol kormány valameny­nyi tagja és igen sok előkelőség. A lömeg szűnni nem akaró éljen­zéssel fogadta. Elsőnek lord Ha­lifax lépett Chamberlain minisz­terelnök látható jókedvvel vette ót. Ezután Chamberlain a tömeg­hez fordult és rövid beszédei in­tézett hozzá. Ma tanácskozásokat foly­tattam Hitler kancellár­ral és egy egyezmény jött léire közöttünk, amely itt van a kezemben — lo­bogtatta meg az egyezményt Cham­berlain a tömeg elé — az egyez­mény tartalmát Önök már bizo­nyára ismerik a szövegét, de az­ért ismertetni fogom. Chamberlain ezután ismertette az egyezmény szövegéi, amelyei mámoros lelkesedéssel fogadott a temeg. A miniszterelnök ezután köszönetei mondott az angol nép fegyelmezett magatartásáért, majd gépkocsijába ült, azonban a gép­kocsi csak nagynehezen tudott előre haladni. Miközben a kocsi lassan haladt előre a boldogság­tól sugárzó arcú emberek azt ki­áltották a miniszterelnök felé : — Ezt pompásan csináltad jó öreg Chamberlain I Chamberlain a repülőtérről egyenesen VI. György kirőlyhoz hajtatott, aki magánkihallgatáson fogadta a miniszterelnököt. Londonban az összes templo­mokban hálaadó istentiszteletek voltak a megállapodások örömére. Chamberlain feleségél ünneplő emberek vetlék körül, amikor az egyik templomból hazaigyekezett. Valamennyi londoni lap leszö­gezi, hogy a német kérdés rende­zése csak kezdete an­nak a folyamatnak, me­lyet végre kell hajtani Csehszlovákiában a világbéke tartóssága érdekében. A radikális Síar ismerteti, hogy a Csallóköe tízszer akkora mint a tescheni vidék és az egész terü­leten tiszta magyarság lakik. Ez­után még részletesen megjelöli azokat a helyeket, ahol a ma­gyarság lakik túlnyomó többség­ben. A varsói lapok szerint a to­vábbi tárgyalások eredménye nem lehat más mint Csehország to­vábbi feldarabolása. Mini leszö­gezik a magyar és lengyel köve­telések rendeléséig két nyitoll seb marad Európa testén. Sirovy tábornok tegnap rádió beszédben tájékoztatta a közvé­leményt a történtekről. Kifejtelte a cseh miniszterelnök, hogy a kormőny alaposan meggondolta, hogy részt vegyen e egy olyan háborúban, ame­lyik csak katasztrófát jelenthet számára. Nsm volt mős vőlasztős, egyedül maradt Csehszlovákia — állapí­totta meg a cseh miniszterelnök, majd hangoztatta, hogy szűkebb halárok között jobb élni mint tel­jesen elpusztulni. Ezután azzal vi­gasztalta a közvéleményt, hogy Csehorszőg ujabb határmegvonős után sem lesz a legkisebb állam a világon. A cseh hadügyminiszter rádió­beszédet intézett a katonasághoz, amelyben hangoztatta, hogy a katonaságnak szüksége lesz még az adott esküre — lehel, hogy hamarosan — azuj határok meg­védésére. A francia államtanács tegnap este Lebrun köztársasági elnök vezetésével ülés! tartott, amelyen az elnök kifejtette, hogy Daladier miniszterelnök teljes sikerrel vé­gezte el rendkívül nehéz felada­tát. Az államtanács az elnök szavai után egyhangúlag köszö­netet mondott Daladier miniszter­elnöknek bátor fellépéséért, ame­lyet a világbéke megmentése ér­dekében tett.

Next

/
Thumbnails
Contents