Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) július-szeptember • 145-220. szám

1938-07-01 / 145. szám

ÁRA FILLÉR' Békéscsaba, 1938 julius 1. péntek 66. éyfolyam 145. szám Ez történt Péter-Pál-kor a politikában Antal István államtitkár részt­vetl Vásárhelyi Sándornak, a bat­lonyai kerület országgyűlési kép­viselőjének beszámoló gyűlésén, ahol maga is felázó alt. — Meg kell áliepileni — mon­dotta —, hogy nem volt a magyar parlamentarizmus történetének még egy olyan korszaka, amely as or­szág közjogi, társadalmi és gazda* sági struktúrájának alakulására oly döntő kihatással levő törvényalko fások sorával gyarapította volna a magyer nemzetet, mint a mostani. A köt jogi alkotások bttslőiése a gazdasági és társadalmi rend ha­tályosabb biztosításéról szóló tör­vény, a gazdaságpolitikai alkotások formája pedig a berubáiási (örvény volt. Megállapította, hogy nem igás az, hogy a végrehajtás során a kormány túllépte B törvény kere­teit. Beizéde végén Antal István részletesen Ismertette a kormány őtii munkaprogramját, amelyet a nyár lolyamán készítenek eiö. Mayer János ny. miniszter, or­szággyűlési képviselő beszámolót tartott Barcion. — E helyről is óva intem a falu népét — mondotta — vigyázzon, mert minden politikai kísérletezés ai ő bőrére megy. Jelszavakból érték, vagyon és jólét még soha nem síületett. Eiután Tasnády Nagy András, a NEP országos elnöke szólalt fel. Foglalkozott Imrédy Béla minisz­terelnök és Sztranyavssky Sándor földmivelésügyi miniszter debreceni beszédével, majd Eckhardt Tibor kaposvári beszédére válaszolt. — Eckhardt Tibor — mondotta — szociálhi adópolitikát sürgetett. Munkában van olyan adóreform, amely a kisemberek terheit lénye­gesen csökkenteni fogja. A rend­szerváltozást azért követeli Eck­hardt Tibor, mert nem tetszik neki, hogy mások ülnek a kormányon és nem ő. • Széli József volt belügyminiszter mintegy ezer főnyi választópolgár előtt tartotta meg Salgótarjőnban képviselői beszámoló beszédét. Megállapította, hogy a nemzet hajója az uj rezsim alatt is minden irányváltozás nélkül, töretlenül ha­lad azon az utón, amelyet minden hazaszerető és józan embernek követnie kell. Méltatta Széli József "a Darányi kormány munkáját az aikotmőnyjogi törvényhozősban, valamint gazdasági téren, majd szólt az elért eredményekről. Az angol politikai botrány ujabb fejleménye: Megállapították Sandys mentelmi jogának megsértését (A B. ti. tudósítója jelenti.) Egy interpelláció folytán Anglia védelmének hét pecsét alatt őrzött titkei kerültek nyilvánosságra és a botrány elsöpréssel fenyegeti a Chamberlain-kormányt, vaRy leg­alább is Hore-Beltsha hadügy­minisztert. Az adstokat feltáró fiatal képviselő Winston Churchill­nek, a konzervatív párt egyik ve­zérének veje. A múl! hét végén a főállam­ügyész i -lolvasta Sandys képvi­se'ő elői 4 a hivatalos tilók meg­sértéséről törvény 6. § ét, amely szei eki e rendelkezé­sére juttatotv hivatalos titkos ada­tokat felhasználja, kétévi börtönt kap. Sandys i képviselőház hétfői ülésén bejelentette mentelmi joga megsértését. Chamberlain miniszterelnök igye­kezett elsimítani as ügyöt, mond ván, hogy a küonei parancsnok­ság vizsgálata folyik. Szerdán bejelentette Sandys a Ház ülésén, hogy idézést kapott a katonai törvényszék ülésére. Az elnök azonnal deklarációt tett: ez eset precedens nélkül áll. Attke őrnagy, az ellenzék vezére szerint a kormány magatartása a parlement megsértését jelenti. Ezulőn megalakult az ügy tisz­tázására hivatott tízes különbizott­ság. Tagjai köiött van Chamber­lain miniszterelnök is. Ez a bi zottság szerdán késő estig tanács­kozott, de nem tudott határozatot hozni. Az alsóház mentelmi bizottsága 10 óra 30 perckor összeült, hogy megállapítsa, sérti e az alsóház jogait, hogy Duncan Sandyst had­bíróság elé idézték. Chamberlain angol miniszter­elnök Attlee őrnagy kérdésére ki jelentette, hogy a Sandye kép viselő mentelmi jogának megsér­tése tárgyában összehívott bizott­ság ülésének jegyzőkönyve ren delkezésére áll. A menieW. y3k«t tényleg megsértették, de a helyiet azért nem sulyo«. Az ügyet párt­kösi értekezlet elé fogják vinni, amely foglalkozni fog Sandys képviselő junius 27-iki nyilatkoza­tának kivizsgálásává'. Erőteljesen cáfolják az osztrákok elegeőetlen­keöéseről szóld híreket A Magyar Távirati Iroda jelenti. Az utóbbi időben sok hír jelent 1 meg a külföldi lapokban arról, hogy Bécsben az osztrák és a német vezetők között súlyos el lentétek merültek fel. Ezek a hí­rek arról is szóltak, hogy a törne ges letartóztatások nagymértékben elkeserítették a lakosságot. Német hivatalos helyről meghívták a Ma­gyar Távirati Iroda munkatársát, aki nagyobb körutat tett Német­országban, amelyutén Bürchel fo­gadta. Bürchel kijelentette, tekintve hogy Bécsben nagyszámban élnek zsi­dók, ez a zsidókérdésnél bizonyos feszülteéget keltett, de általában az a hangulat, hogy csak olyan emberek ellen vannak folyamatban egyes intéckedések. akik erősen káros befolyást gyakorolnak. Mind­össze 3780 egyén van letartózta­tásban azokkal együtt, akiket Né­metországba vittek és ezeknek fele isidó. Kijelentette Bürchel. hogy letar­tóztatásban van Schuschnlga is. de semmivel sincsen rosszabb dolga, mint bármelyik politikai fo­golynak. Fugger hercegnő ciupán három hét óta nem látogathatja meg a volt kancellárt, mert ezt a különleges kedvezményt nem tart­ják összeegyeztethetőnek a többi foglyok helyzetével. Schuschnigg életét csupán ezéit hagyták meg, mert Hitler kancellár kijelentette, hogy az ilatét neki ajándékozza. Schuschniggal szemben a justiz mord alapján kellene eljárni és ez be is fog következni — jelentette Bürchel. Ismertette ezután a Habsburgok vagyonának elkobzásáról szóló rendeletet és megemlítette, hogy Jenő főherceg teljesen szabadon járhat. Síarhemberg herceg is fel ajánlotta belépését a nemzetiszo­cialista pártba, de erre nincsen szükség, mert a hercegnek nincse­nek hívei. Végül kijelentette Bürchel, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek sem, amelyek arról szóltak, hogy Hitler kancellár meg­jelent Béc«ben. Semmi szükség nem volt arra. hogy a kancellár személyes megjelenésével meg­nyugtassa a lakosságot. Elfoglalta hivatalát Szolnok uj polgármestere (A B. K. tudósítója jelenti.) Kerekes helyettes polgármester elnökletével ünnepélyes keretek között iktatták be hivataléba Sie« bó Ferencet, Szolnok uj polgár mesterét. A helyettes polgármester szavai után az uj polgármester válaszolt az elhangzottakra. A nyári szünet előtt még egy ülést tart a képviselőház (A B. K. tudósítója jelenti.] A képviselőház tegnap délben 12 órakor Korniss Gyula elnökletével rövid ülést tartott, amelyen löbb nemzetközi egyezményt, valamint a Magyer Nemzeti Bank statumai­nak módosításáról és e S; enl Intvén király emlékére Székes*­fshéivérolt tarlendó országgyűlés tárgyalási rendjéről szóló törvényi­javasiatokat harmadszori olvas ís­ben elfogadott a Ház. A képviselőház végleges nyérif ssúneiéne'K meg'xezá-vi eS/üi. ^.t^ egy formális ülést fog tartani, me­lyen a felsőház által letárgyalj törvényjavaslatok elfogadásáról szóió felsőházi üzenetet veszik majd tudomásul. Beiktatták hivatalába Kecskemét uj főispánját (A B. K. tudósítója jelenti) Tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között foglalta el hivatalát balázs­falvi Kiss Endre, Kecskemét fő­ispánja. Az uj főispánt Nyul-Tóth Pál helyettes polgármester üdvö< zölte nagy beszédben, utána Árkay Béla alispán, majd Kovács Andor prelátus beszélt. Az MLSz bizalmáról biztosította a szövetségi kapitányt (A B. K. tudósítója jelenti.) A Magyar Labdarugó Szövetség elnöksége tagnap ülést tartott amelyen foglalkoztak a magyar váltogatok csapat világbajnoki sze­replésével és az elnökség a be­csületes és lelkiismeretes mánké­ért őszinte elismerését fejezte ki a játékosokkal és a szövetségi kapitánnyal szemben, aki nehéz munkáját kellő szaktudással és lelkiismeretesen hajtotta végre l ennek tudható be a magyar csa« pat világraszóló szereplése. Az elnökség sajnálkozását fejezte ki. amiért egyesék elégedetlenkedtek ai eredménnyel s nem méltányol­ták eléggé a magyar fiuk értékes szereplését. Kimondotta az elnök­ség, hogy a kapitánnyal szemben a legnagyobb bizalommal visel­tetik.

Next

/
Thumbnails
Contents