Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1938-01-01 / 1. szám

BEKESMF.GVEI KÖZLÖNY agy hideg! Jobban füt a dorogi brikett! Fűtési gondok megszűntek Qzifit, szenei, kokszot 6 havi részletfizetésre szállít I Schwarcz Gábor Andrássy-ut 24­Telefon 74. A „Meikui" KiUiiroda tagja. Kiirtotta c^iládját Czigány Dezső festőművész (A B. K. tudósítója jelenti.) Czigány Dezíő budapesti fealő­müvés* müterrri fekáfán ez éj­szaka folyamén borzalmas cseléd­irtást vitt véghez. Mesclle felesé­gé t, született Szilasi Botbálót, az édesanyját, majd önmagával is véglett. A rendőrséghez cimzell búcsúlevelében azt irta, hogy nyomorát nsm birja elviselni és ezenkívül 5 éves unokáját sem tudja megfelelő módban felnevelni, igy akkor inkább semmisüljön meg minden. GSbbels beszédet mondott az ó-év utolsó napján (A B. K. tudósítója jelenti.) Göbbels birodalmi miniszter azó­év utolsó napján nagv beszédet mondott Berlinben. Beszédében kijelentette, hojy Versailles meg­halt és ugyanez a sors vár a genfi egyezményekre is. — Nincsen ma Európában egy nemzet, amely megtámadni meré­szelne minket, mert ha ezt meg kísérelné, akkor csak a némst ha­tárig érne, de tovább nem — mon­dotta többek között Gabbels biro­dalmi miniszter. A Nemzeti Egység Pártjának győzelme a szarvasi választáson (A B. K. tudósítója jelerii^ Szarvason tegnap választották újra az elöljáróságot, amely alkalom­mal ismét Dauda Mihály timér mestert választoiták meg birónak. -Koenkivül tizenhat képviselőtestü­leti íagot is választottak. Mind a tízenhat megválasztó!! képviselő­testületi tag a Nemzett Ejység Pártjának hivatalos jelöltje vott. Megyeszerte nagy érdek­lődés nyilvánul meg a Vöröskereszt Egylet békéscsabai bálja iránt (A B. K. tudósítója jelenti.) Mér nagyban folynak «ar. elő­késeületek a megye legkimagas­lóbb társadalmi eseménye, a Vö­röskereszt Egylet báljára. Ismere­tes, hogy a Vöröskereszt bálja minden báliszezon legnagyobb nevezetessége. Az előjelekből ilélve, a január 15 én megtartandó bél az eddigi­eket is tul fogja szárnyalni, mert nemcsak a megye előkelőségei jelentették be részvételüket, de megjelenik azon több fővárosi előkelőség több ekkö2öi! Bud János dr. titkos tanácsos, országgyűlési képviselő is családjával és ugyan­csak Békéscsabára érkezik erre az alkalomra a Vöröskereszt Egy­let országos elnöke is. Telefon i 91. Január 1 én TENGERI TITÁNOK Január 2—3~4—5-én EGY LÁNY ELINDUL Előadások kezdete hétköznap 5, 7, 9. vöbárnap 1, 3, 5, 7, 9 órakor A püspöki kar pásztorlevele az uj pogányságról (A B. K. tudósítója jelenti) A magyar katolikus püspöki kar a Szent István jubileumi évet meg­hirdető közös pásztorleve'et adott ki. A pásztorlevél az ököljo?, a pogányság bohóckodó szellem­idézői, az él-szocializmut harso­náeai és a faj- és vérimádás meg­szállottjai ellen emeli fal szavát. Negyven éve áll a város szolgálatában Lischka Lipót városi kertész (A B. K. tudósítója jelenti.) Nevezetes jubileumi ünnepség lesz ma délelőtt Lischka Lipót városi kertész lakásán. Ezen a napon van negyven éves évfordulója an­nak, hogy a kiváló kertész a vá­ros szolgálatéba lépett. Eredmé­nyes munkásságának elismeréséül as ünnepélyes alkalommal Jánossy Gyula polgármester egy díszokle­velet nyújt át Lischka Lipótnak. Az oklevelet Caányi Béla békés­csabai iparművész készítette el mesterien. Fejberugta a ló ápolóját (A B. K. tudósítója jelenti.) Súlyos szerencsétlenség történt tegnap délután Békés községben. Koc3ör János 18 éves gazdasági cseléd, aki Piski Ferenc Gomb ucca 6 szám alatt lakó gazdál­kodónál volt alkalmazva, az istál­lóban a lovak körül foglalatosko­dott. Közben az egyik ló fejbe­rugta. Kocsor a rujás következ­tében nyomban összeesett. Még a tegnapi nap folyamán beszálli­tolták a békéscsabai kórházba, ahol nyomban ápolás alá vették. Kccior János a rúgástól való stinüleg koponyaalapi törést szen­vedett. HÍREK TÍZ újév első napján immár husz év óta azzal kö­szöntjük az olvasót,hogy — más hiányában —, a remény ad' jon erőt az újév tany egelő terheinek elviseléséhez. Ezu'tal be kell ismernünk, hogy a re• meny, amire támaszkodhattunk, évről-évre kevesebb lett. A lát­határ egyre borúsabb, a légkör egyie nyomasztóbb körülöttünk. Ebben az európai viharzónában mégis rendületlen nyugalommal áll a kis magyar sziget. Áll és állni fog, mert reményét, biza­kodását, életakaratát nem törik meg a viharok. Reményünk ak­kor sem fogy ki, ha körűimé­nueink nem biztatók. Az a bol­dog uj év, amelyet olyan áll­hatatosan kívánunk, végül mé­gis el fog érkezni s ezúttal in­kább azt kívánjuk, hogy ez az év legyen már a várva várt. a sokat emlegetett „boldog újesz­tendő." TÉLI REGE Olyan volt minden mint egy tündérálom A behavazott téli, Rózsadomb, Kelten járkáltunk édes kis utcákon, A fákon fehér csipke volt a lomb. Rózsaszín volt a kert, az ég, a felhők, A hó elnyelte lépteink zaját És jött a csend, a néma hegedűvel Hallottad azt az édes muzsikát ? Ott álltunk akkor a csend muzsikában. Láttad a sok, sok apró szellemet ? Meghalt májusok, tavasz kísértetek, Szavuk zenélt, mint finom menüett­A télbe álltunk és tavaszt idéztünk. A halottakat bántani mire jó? Nekünk nem jutott már a tavaszi csókból Minek az álom 8 az illúzió ? Hagyjuk a csendet csendben muzsikálni Jaj 1 csak a szádon ne essen ki szó, Nekünk tavasz van a havas utcán is És hagyjad, fejünkre hadd hulljon a hó. Sándor Magda N\yX>TEX-#? tndámx md — Túlságosan vérmes embe­reknél, kiváltkép akiknél az igen nagy nedvdusság mindenféle kel­lemetlen tünete, mint gyors elfá­radás, elbágyadás, a tellség érzete, gyakran jelentkezik, kitűnő hatás­sal szokott járni, ha három hétig naponta reggel, éhsyomorra egy pohár természetes „Feren József* keserüvizet iszna. Kérdezze meg orvosát. Az Idő B budapesti meteorológia? intézet etti prognózisa Északnyugati szél, több helyen havazár, néháry h sí yen óoos eső. A Dunántúl egyee részein további bálaváe. A hegyeken a hideg tovább tart. Ezen a héten a Radics és Radó gyógyszertárak tartanak é|Jell szol­gálatot A gyógytárak szolgálata vasár­nap délutón fél 1 órakor kezdődik és a következő héten reggel 8 órakor végződik. Rómában a nászutasok kedvelt szállodája: a Hotel Imperial-Touring Via Vittorio Veneto 24. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnál. — Eljegyzés, Jambrich Amália és Molnár János jegyesek. (Min­den külön értesítés helyetj. — Előfizetőinknek, hirdetőink­nek én megrendelőinknek bol* dág újévet kiván a Békésmegyei Közlöny kiadóhivatala. Grafológusnö a köiismert léleklátó csoda Békéscsabán Szemere-ucca 5—7. Fogad né­hány napig. Levelekre is vála­szol. Jellem, sors, élettanácsok ez ujesztendőre. stb. Bizalom­mal keresse fel I — Az OTI békéscsabai kiren­deltsége fe'hivia az intézeti biz­tosítottak es család asjaik figyel mél. hogy a gyermekgyógyászati szakrendelések az osztályvezető orvos szabadságának letelte kö­vetkeztében 1938. jan. 3 án ismét megkezdődnek. A gyermekgyó­gyászati szakrendelések a kiren­dellség székházéban hétközna­pokon délelőtt 10 órától fél 12 óráig tartanak. Karácsonyra gramofont, lomezeket az összes ujtipusu rádiót, csillárt H I R. S C H Andréssy-ut 6. kedvező fizetési feltételekkel, cserével

Next

/
Thumbnails
Contents