Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1936-10-01 / 224. szám

IOZLON Békéssisaii^ 5 ISS© október L csilfirfií 83. évfolyam 224. szám Inségmunkák helyett nagyszabású közmunkák megindítását jelentette be a főispán a törvény­hatósági bizottság illésén Sorbán Jenő dr.-t egyhangúlag választották meg gyomai szolgabírónak (A 8. K. tudósítója jelenti.) Tejnap d: e. fél 10 órakor a bizott­sági tagok élénk érdeklődése mel­lett nyitotta meg Ricsóy-UMarik Béla dr. főispán Békésvármegye törvényhatósági bizottságának őszi közgyűlését és nagyszabású be­széde sorén a következőket mon­dotta: — Nem mulaszthatom el rámu­tatni azokra a megdöbbentően tra­gikus állapotokra, amelyek ezidő­szerint Spanyolországban fennálla­nak, s melyek következmén\e az a minden képaeletet felülmúló ke­gyetlen polgárháború, ahol a test­vér a testvér ellen harcol, évezre­des műemlékek és megbecsülhe­tetlen műkincsek válnak semmivé, ahol lángban álló templomok és keresztre feszitett túszok mutatják a pusztulás útját. — Mindegeket az állapotokat a bolsevizmus izgatása idézte elő, azé a bolsevizmusé, amelyet mér a magunk kárén is megtanultunk ismerni és amely ellen minden erőnkkel védekezni kell, annál is inkább, mivel a bomlasztó propa­ganda nyomait helyenként már meg lehet állapítani. — Nagy örömmel és a kormány iránti köszönettel jelentem be, hogy Békésszentandráson holnap kezdődnek meg a duzzasztómüvei kap­csolatos munkálatok s az első kapavágást maga a föld­mivelésügyi miniszter ur őexcel" lencíája, Darányi Kálmán dr. fogja megtenni. Nem kell külön rámu­tatnom arra, hogy mit jelent köz­gazdaságilag a megyére egyrészt a hajózás megindulásának lehető­sége, másréezt az öntözési kérdés ezzel kapcsolatos megoldása. — Nem kell magyaráznom azt sem, hogy a több évre terjedő köz­munka munkás szempontból is mily jelen­tőségű, s nem kell kifejtenem azt sem, hogy az öntöző gazdálkodón mennyivel több munkáskezet fog­laikoztat, mint a mostani. — Tájékozásul bejelentem, hogy előterjesztésemre a kormány lehe­tővé fogja tenni ősszel a sziktalaj­javitás megindulásét is és ezen­felül egyes már kijelölt és megha­tározott szabályozási, fásítási és útépítési munkálatok is megkez­dődnek. inségmunka nélkül — Az idei megfelelő termés mel­lett ezek az akkordalepon végzendő munkaalkalmak fedezni fogják a munkás kere­seti igényeit s éppen ezért senki se számítson inségmunkákra, mert ilyen nem lesz, ilyet nem is fogok engedé­lyezni a vármegye területén. Aki becsületesen dolgozni akar éa akart, a mezőgazdasági és a fent említett közmunkák során, az megtalálja a megélhetési lehetőségeket. Nem fogunk törődni ellenben semmit a hivatásos munkakerülőkkel és előre kijelentem, hogy ezek tulajdonítsák maguknak elkövetkezendő rossz sorsukat. Geiszt Gáspár dr. napirend előtt az olimpiász eredményeiről szólott. A mi fiaink — mondotta — olyan sikereket értek el, melyekről e he­lyen megemlékezni kötelesség. (Él jenzés.) Nagyobb, hatásosabb, be­szélőbb propaganda volt ez a sport­siker, mint ezer és ezer pusztába vesző szó. Ilyen népet nem lehet eltiporni, nekünk helyünk van a nap alatt. (Hatalmas taps.) A főispán bejelentette, hogy ez olimpikonokat a törvényhatósági bizottság nevében táviratilag üd­vözli. Legeza Tibor dr. (Gyomé) elis­meréssel emlékezett meg arról, hogy a költségvetésben 500 pengő került a képzőművészek szá­mára. Békés vármegyében lak­bérleti szabályrendelet kellene, az egyes községek dolgozzanak ki talán. Szeptemberben már mun­káshiány volt a megyében. Látjuk a lég- és gázvédelmi plakátokat mindenfelé, de nem tudja a la­kosság, hogy védekezzen. Végül a digózás éa öntözés gyakorlati eredménveiről kért tájékoztatót. Tildy Zoltán (Szeghalom) beje­lentette, hogy örömmel üdvözli a független kisgazdapárt a földmive­légügyi minisztert üdvözlő feliratot. Ez azonban csak kezdet, a tiszán­Suli magyarság nagy problémái még megoldásra várnak. Tagadhatatlan, hogy az inségmunka megszün­tetése nagy eredmény, de ne gondoljuk, hogy a mezőgaz­dasági munkásság helyzete ebben aa évben megoldottnak tekinthető. — Nagy ssomoruaággel és meg­döbbenéssel láttam, hogy a szociál­demokrata párt hivatalos lapja mi­lyen beállításban ismeriette a spa­nyol eseményeket. A magyar mun­kásságnak, mely ettől a szellem­től távol áll, be kell látnia, hogy a marxizmus az utolsó évtizedben megbukott. As orosa, szovjet, egyet­len gyakorlati megvalósulása, a magyar munkásság gondolkozásá­tól távol áll. (A beszédet surun szakítja félbe éljenzés,) Mérhetet­lenül szerencsétlen dolognak tar­tom, hogy a magyar szociáldemok­rata munkásságnak most kell ilyen szerepet vállalnia, amikor a reform­igéretek elhangzottak. Ma megje­lent a gyűlés tilalmi rendelet, a propaganda első következménye, helytelen lépésnek tartom, mert egy maroknyi kisebbség miatt egy egész nemzetet kényszerít hall­gatásra. Kánya Kálmán üdvözlése — Fontosnak és jelentősnek tar­tom, hogy a revízió gondolata a ködös magasságokból végre a realitások terére lépet?, helyesnek vélem, ha üdvöz,li ezért a törvény­hatósági bizottság a magyar kül­ügyminisztert. Ezután a füzesgyarmati kórházi költségek másodszori megfizetésé­nek kötelezettségéről szólott. A gyarmati főjegyző felelőssége A íüzesgyarmoti főjegyző felelősségét meg lehet állapítani. Az október 7-i árveréseket feltét­lenül el kel! halasztani. (Füzesgyar­maton a kórházi ápolási költsége­ket elsikkasztotta egy tisztviselő s most azokat a betegeken még egy­szer be akarják hajtani.) Az alis­pánnak a gazdákról szóló jelen­tése túlságosan optimista. Mérhe­tetlen sok a pótolni /aló. Értékesí­tési szempontból nagyon nagy hát­rányban vagyunk az ország többi vidékeivel szemben. — U«y olvasom, sok a főszol­gabírók munkája. Azt hiszem, egé­szen más lenne a helyzet, ha nem foglalkoznának annyit politikával. A közszellem lesüllyedése, hogy a békési főszolgabíró naphosszat ott volt és véleményt nyilvánított a köröstarcsai peticiós tárgyalásokon. Korossy György dr. ny. főispán: — Igaz I Az Geiszt Gáspár dr. a tifuszoltá.­sokról bessélt. Nem lehet az egész népet ezekkel terhelni. Az alispán válaszolt a felsssóia­lásokre. Ő sem tartja szükségesnek az inségadó kivetését az idén. A lég és gázvédelemre vonatkozólag kijelentette, hogy a lakosság körében bizo­nyos fokú idegesség ta­pasztalható, pedig indokolatlanul, mert a ren­deleteket éppen most készítik elő és aa uj lüzrendészeli törvény egyes paragrafusai is iiyen célokat szolgálnak. A szikjavitásról szólva megállapította, hogy a javult vi­szonyok mellett a gazdák remél­hetőleg igénybeveszik majd a ki­bocsájtandó kölcsönt. Az öntö­zésről részletes felvilágosítást a földmivelésügyi miniszter tud adni. Az a jó főszolgabíró, aki minde­nütt ott van és mindenről tud. a spanyol eseményekről Megemlékezett a spanyol ese­ményekről is és megállapította, hogy ezekről többnyire csak az újságokból értesülünk és a közlemények hatása alatt láttak napvilágot bizonyos nyilatkozatok, amelyeket mindenképpen el kell ítélni. A szociáldemokraták közbeszól­tak: — Es a tárgyilagosság, nem pe­dig ahogy Tildy mondtál Minden oldalról felmorajló lein­tés volt a válasz, majd Csernus Mihály hangja hallatszott: — Gyilkos banda 1 A főispán közölte, hogy még az idén 100 katasztrális holdon kísérletképpen megindulnak a digőzási munkálatok. Örömmel vállalkozik arra, hogy ez elfogadott alispáni jelentéssel kap­csolatban elhatározott és a föld­mivelésügyi miniszternek szóló

Next

/
Thumbnails
Contents