Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) július-szeptember • 148-223. szám

1936-07-01 / 148. szám

Ara Ö fillér BEKESMERYEIIOZLONY Békéscsaba, 1936 julius I. szerda — olj&C. 63. évfolyam 148. szám VT APIREND ELŐTT * Most kerüli nyilvánosságra i hercegprímásnak mult heti be­izédé, amelyet Oxfordban történt díszdoktorrá avatása alkalmával tartott klasszikus latin, nyelven. Teimészetesnek látszik, hogy a jogtudományok díszdoktorává ava­tott egyházfejedelem, az isteni és embeii törvény nagy ismerője az igazságosság dicséretének szen­JÜ3 beszédét. Azon »em csodálkozhatunk, hogy épen Anglia szolgáltatott alkalmat az igazságosság népek felett álló eszméjének dicsőítésére. Az az ál­lam, amely a létét minden felől 'enyegető veszedelmek, súlyosodé problémák s hova tovább külpoli­f r.ai kudarcok közepette is beha­tóan foglalkozik a közvetlen érdek­körén kívül eső Magyarország pa­naszaival, olyan emelkedett kül­ooli'ikai erkölcsről tesz tanúságot, Emely hálánkon kivül megbecsü lésünket váltja ki és gondolko­zásra késztet bennünket. Különösen kiemelte az egyház­jog kitűnő ismerője és rendszere­zője, hogy a hódító Anglia min­dankor hz igazságosság szellemé­ben bJnt meghódított népeivel 8 az idők elérkeztével nem késett azokaJ teljes jogú népekké tenni, amint ezt a rómaiak hódításaiból tf egtanulhalte, mint a hódítás és 'orményzás egyetlen lehetséges imódját. Az elv azonban minden (vonatkozásában megáll, minden hatalom bittokosát kötelezi az igaz­ságotságra való törekvéire s aki erre nem törekszik, maga sem tart­hat rá igényt. A magánember éle­iében ép ugy, mint a közéletben, csak az számithat erkölcsi alapon nyugvó, igazságos megitéltetésre, aki maga ssm téveszti szem elől az emberi együttélésnek ezt a mel­lőzhetetlen alapelvét. Fordítsuk a tanulságok élét má­junk ellen. Nincsen igazságos íté­letre jobban ráutalt ország, mint miénk; nem lehet tehát ország, nmely a miénknél igazabb igazsá­gossággal méri ki minden fiának ^erhét és javát. >edményes • hirdetés „Békésimegyei Közlönyében A négus felszólalt Genfben és kijelentette, hogy nem hajol meg az erőszak előtt (A B. K. tudósítója jelenti.) A népszövetségi kö^yülés hétfő délutáni ülésén Van Zeeland belga miniszterelnököt választották meg elnöknel .Megjelent HailéSzelassié, a volt négus is az abesszin kül­döttség élén. Elfogadták a man­dátumos bizottság jelentését, mely szerint nem foglalnak állást aira nézve, hogy a négusnak van e joga Abessziníát képvi e'ni, mert ez nem tartozik a bizottság hatás­körébe. Az elnök felolvasta Olasi­ország emlékiratát, melyben az abesszin helyzetet ismerteti, majd kijelenti, hogy a népszövetség re­formjának megvalósítása érdeké­ben a kormány felajánlja együtt­működését. Argentinia képvise'ője a közgyűlés összehívásának szük­ségességét hangoztatta, ezután a négus ment a szónoki emelvényre. Az olasz újságírók a né­gust kifütyülték, mire a teremőrökkel kivezettet­ték őket. A négus felszólalásában hang­súlyozta, hogy azért távozott Abessziniából, mert meg akarta menteni népét a pusztulástól. Abessziniára rékénysseritették a háborút. Az erőszak előtt nem fog meghajolni, visszatér Abesszi­niába, de várja előbb a népszö­vetség igaszségos döntését. A népszövetségi közgyűlés ma délelőtt tartja legközelebbi ülését. Az angol kormány álláspontja a revízió kérdésében (A B. K. tudósítója jelenti.) Az angol alsóházban kedden dél­után szóbakerült a békeszerződé­sek felülvizsgálásának ügye. Az egyik képviselő megkérdezte a kormányt, hogy miképpen szándé kőzik a kezdeményezést felvenni a békeszerződések módosítása ér dekében. Sir John Simon belügy­miniszter a követke«őket mon­dotta: — Utalok arra a válaszra, ame­lyet a belügyminÍ8z feri államtitkár tegnap adott, amelyhez nincs hoz­zátenni valóm. Az államtitkár nyilatkozata a következő volt: — Az angol kormőny ismételt kijelentése szerint azt tartja, hogy a mostani politikai és területi 8tatu8quot csak a megegyezéses tárgyalások utján le­het módosítani. Biztosíthatom a képviselőurbt, hogy az angol kormány szem előtt tartja ezt az elvet. A felelősségérzetről és a köteles­ségtelj esitésről beszélt Bud János dr. a kisgazdaszékházban (A B. K. tudósítója jelenti.) Bud János dr. Békéscsabán tar­tózkodása negvedik napján va8ár nap délután 3 órakor a Békés­csabai Kisgazda Egyletben tett látogatást, ahol Kovács Pál elnök üdvözölte Bud János dr.-t és Já nossy Gyula polgármestert, vala­mint kíséretük összes tagjait, majd a búzaár kérdésével foglalkozott. Bud János dr. Kovács Pál el­nök szavaira nagy beszédben örömének adott kifejezést, hogy megjelenhetett a gezdák között. — Ugy érzem — mondotta — hogy hazakerültem mér csak ez­ért is, mert ezt a helyiséget az én fáradozásom révén építették fel a kisgazdák. Levétettem a kis­gazdák vállairól a terhet és ma nyugodtan tekinthetik ottho­nuknak ezt a székházat. Nyugodtan állíthatom, hogy min­dig azok közé tartoztam, akik a falu népének, a gazdatárs adatom­nak megerősítésében keresték a jövő útját. Mint pénzügyminiszter megteremtettem a föld hitelét. Hogy sokan eladósodtak, az az ő hibájuk. Azonban, ha van foglal­kozás, ugy a magyar mezőgazda­ság szűkölködik forgótőkében, már pedig hitel nélkül megélni nem tud. Most sincsen nagyubb feladat, mint megnyitni a hitel útjait. Az utolsó három évben a kormány tevékenységét jórészt a gazdatár­sadalom bajainak enyhítése ké­pezte. Akár a gazdaadósságok rendezését tekintem, akár a ter­mény értékesítésére gondolok, nem lehet elvitatni a kormány munká­jának eredményességét. Örülök, hogy ennyi megpróbáltatás után ez idén jó termés várható s az egész vonalon a javulás jelei mu­tatkoznak. Megindul újra az életi Le­het újra tervezni, építeni. Azonban egyes kérdéseket helye­sen csak az államhatalom oldhat meg és a társadalomnak is tud­nia kell kötelességét és nem szabad mindent az államtól várnia. — Nekünk egy fegyverünk van: a munka. Önök ennek a képvi­selői. Ezt kell hittel tökéletesíteni. Mindenkiben kell, hogy fo­kozódjék a felelősségérzet és kötelességteljesítés. Kifele fejlődnie annak az öntudat­nak, amely azt diktálja nekünk, hogy most kerülünk rá igazén a történelmi hivatás útjára. Ezzel le­szünk sajátos érték Európában és szebb jövő tudatában szét fogjuk festiteni a korlátokat és akadályo­kat. Bud János dr. nagyhatású be­szédét több ízben félbeszakította a taps és befejezésekor hosszan­tartó éljenzéssel fejezte ki a hall­gatóság hozzá való ragaszkodását. Bud János dr. ezután megláto­gatta Erzsébelhelyen a Békéscsaba —Erzsébethelyi Nyugdijasok Tár­sadalmi Egyesületét, ahol mér nagy tömeg várta az országgyűlési kép­viselőt. Bud János dr. mintegy egy órán át elbeszélgetett az egyesü­let vezetőivel és.sokakkal a jelen­levők közül. Bud János dr. vasárnap éjjel utazott vissza a fővárosba. Egyhangú lelkesedés­sel Lőrinczy László­nét választották meg a Békéscsabai Nőegy­let elnökévé (A B. K. tudósítója jelenti.) A Békéscsabai Nőegylet kedden délután Rell Lajos dr. tanügyi fő­tanácsos elnökletével rendes évi közgyűlést tartott a városházán. Rell dr megnyitó szavai után T. Papp Zsigmond dr. rendőrfogal­mazó titkéri jelentését olvasta fel. Megemlékezett az elmúlt két év halottairól, a megtartott gyüjtőna­pokról, táncestékről, garden-party­ról, kézimunkakiállitásról és a jó­tékony adakozókról. A jelenlegi taglétszám 260. Rendes havi se­gélyt az elmúlt évben 28 an kap­tak, míg közei 200 pengőt rend­kívüli segélyként osztottak ki. NéRyszózötvenméz8a fát is kaptak a szegények, míg a tél folyamán az ebédeltetést akcióban 48 család vett részt 12 hé­ten keresztül. Özv. Buday Alajosné a pénz­tári és felügyelőbizottsági jelen­tést olvasta fel, majd mindkét je­lentésért köszönetet szavazott a közgyűlés. Eiulén Rell Lajos dr. felolvasta Jánossy Gyuláné elnöknő levelét, melyben sajnálattal jelentette be, hogy leromlott egészségi állapota következtében kénytelen lemon­dani tisztségéről. Rell LBÍOS dr. javasolta, hogy az egyesület'mély sajnálattal vegye tudomásul a le­mondást és válassza meg a volt elnöknőt örökös tiszteletbeli el­nöknőnek. A közgyűlés egyhan­gúlag elfogadta a javaslatot és elhatározta, hogy a határozatot

Next

/
Thumbnails
Contents