Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1935-04-02 / 75. szám

Békéscsaba, ÉSS5 április 2. kedi 62. évfolyam 75. szám isin választotta csaba Bud Jánost Harmadszor nyerte el 7426sza­vazattal Bud János dr. a csabai mandátumot — Gyöngyösi János 6238 szavazatot kapott Békésmegye nyolc választóke­rülete közül hétben erős kür delem folyt tegnap a nemzeti egység párt­jának és a független kisgazdapórt nak képviselőjelöltjei között. Még kél párt kísérletezett a megyében, a Földmives és Munkáspárt, mely Tótkomlóson az ajánlásokig jutott csak el és a nyileskeresztesek pártje, ekik Bekben estek ki a további küzdelemből. A független kisgazdapártnak Bé­kés megyében erős taleja van. Innen indult el országos és par­lamenti uljéra ez a párt 1930 ban, ennek a megyének még a függet­lenségi időkbe vi&szenyuló ellen­zéki szellemét használta fel az a mozgalom, mely Gaál Gaszlon szavával és egyéniségével szerzett magénak híveket, akiknek hűsegét a vezér halála és a párt felett lengedező uj szellők sem tudlák megingatni. Ezért folyt minden kerületben erős küzdelem, ezért győzhetett a párt egyik jelöltje Gyemen, de éppen ezért értékes különösképen Békés megyében ez a hat man­dátum, amit a nemzeti egység pártja szerzett meg magérak az országos k* pviselővélasztÉsok teg­napi, első fordulóján. A múltban gyökerező erők tet lék Békéscsabán is komoly és szémbeveendő ellenféllé a függet­len kisgazdapárt helyi jelöltjét és a tegnepi nehéz küzdelem teszi nemesértéküvé Bud János számára is B békéscsabai mandátumot. Bud János más politikai viszo­nyok, mós kormány és más kor­mányzó pórt idején lelt elsőizben Békéscsaba képviselője. A bé késcsabai nép hűségét, a békés­csabai választók szeretetét hirdeli a tegnapi választás eredménye, amikor a változott politikai hely zet ellenére véltozatlenul kitartott immár a harmadik cikluson ke­resőiül eddigi követe mellett, mert Bud JsnoB tudását tekinti annak a szilerd alapnak, mely az orszá­gos poiilika uj irányai közepette is biztonságot ad és az ő mun­kásságé! tekinti olyan bázisnak, melyre Békéscsaba további fejlő­dését, izmosodását és gyarapodá­sát epitheti. Ezért értékes az 1935. évi bé­késcsabai mandátum 8 ha valami még fokozhatja e^t az értéket, az csak az elmúlt hetek választási küxdelme lehel, melynek nemes hangja, elvi tartalma példát adhat erra, miként kell pártoknak ko molyan, erőteljesen és mégis fairen egymással mérkőzniök. A választók hatvanegy százaléka !Ott (A B. K. tudósítója jelenti.) Március utolsó vasórnapjón sürü sorokban haladt Békéscsaba pol­gársága a tizennégy szavazókör választási helyiségei felé. A ta­nyákról éppúgy tömegesen jöttek a városba a szavazópolgárok, hogy alkotmányos kötelességüknek ele­get legyenek, mint aho^y Geren­dáson is nagy számban vettek részt a választási küzdelemben a község lakói. Az utcák képe a választási he­lyiségek és a pártok gyülekező helyei körül mozgalmas. Egyéb­ként teljes a rend és a nyu­galom. Választási autók futnak nagy plakátokkal, kerékpáros rendőrök cirkálnak szerte a városban. Sok ez idegen rendőr arc, a békéscsa­bai őrszemélyzet nagyszámú erő­sitést kapott. Az első eredményeket reggel 9 órakor tudjuk meg. Ekkor Bud János már 568 szóval vezet, elő nyét órónkint növeli a végső 1188-as szótöbbségig, mellyel harmadízben szerzi meg a békéscsabai választókerület man­dátumát. A szavazatok állása a követke­zőképen alakult: a választás végeredménye igy ala­kult: I. szavazókörben Bud 393, Gyön­gyösi 365. II sza vazókörben Bud 464, Gyön­gyösi 513. III. szevazókörben Bud 621, Gyöngyösi 133. IV. szavazókörben Bud 566, Gyöngyösi 104. V. szavazókörben Bud 466, Gyöngyösi 352. VI. szavazókörben Bud 250, Gyöngyösi 347. VII. szavazókörben Bud 407, Gyöngyösi 378. VIII. szavazókörben Bud 454, Gyöngyösi 321. IX. szavazókörben (Berényi-ut) Bud 296, Gyöngyösi 431. X. szavazókörben (VI. kerület) Bud 857, Gyöngyösi 454. XI. szavazókörben (Erzsébethely) Bud 791, Gyöngyösi 591. XII. szava ökörben (Erzsébethely) Bud 781, Gyöngyösi 572. XIII. szavazókörben (Szentmiklós) Bud 306, Gyöngyösi 456. XIV. szavazókörben (tanyák) Bud 416, Gyöngyösi 815. XV. szavazókörben (Gerendás) Bud 318, Gyöngyösi 406. Az összes szavazókörökben te­hát Bud Jánosra leadtak 7426, Gyöngyösi Jánosra 6238 sza­vazatot. Békéscsabán és Gerendáson a szavazásra jogosultak 60-92>a élt választójogával. A gerendási szavazókörben 85-387, leszavazott. Békéscsabán az első szavazókör­ben volt a legnagyobb érdeklődés a választás iránt (6973%), mig legkevesebben a VII. körzetben szavaztak (48.39%). Délután három órakor kihirdetik az eredményt 9 órakor Bud 1128, Gyöngyösi 560. 11 órakor Bud 2966, Gyöngyösi 1768. 12 órakor Bud 3674, Gyöngyösi 2443. 2 órakor Bud 5098, Gyöngyösi 3903. 6 órakor Bud 5783, Gyöngyösi 4147. 7 órakor Bud 6676, Gyöngyösi 5083. 8 órakor Bud 7032, Gyöngyösi 5432. 9 órakor Bud 7426, Gyöngyösi 6238. Este 10 órakor a városháza ki­világított eblakei mögött állítják össze a végeredményt az egyes szavazókörök elnökeinek jelenté­séből. Szavazatszedő küldöttségenként Ma delelőtt tiz óra után Ko­rossy László választási elnök ve­zetésével ülést tartott a választási bizottság, amelyen mepjelent En­des Gábor dr. az orosházi járős bíróság elnöke, választási biztos is. Az ülésen hivatalosan megél lapították a tegnapi választás ered­ményét, {elvették a mandátumot je­lentő jegyzökönyvet, majd táviratilag értesítették erről Almássy Lászlót, a képviselőház elnökét. A mandátum átadása te­kintetében még nem történt dön­tés. Lehel, hogy azt küldöttség viszi Budapestre és ott adják át Bud János dr. megválasztott kép­viselőnek. A városháza előtt negy tömeg véria a választás hivatalos ered ményének kihirdetését. Pontosan három órakor jelent meg a városháza erkélyén Ko­tossy László választási elnöki aki mellett az aktus alatt Endes Gábor dr. választási biztos és he­lyettese Tőmőry Jőzsef dr. tör­vényszéki bitó állottak. Korossy Lészló a választás fent közölt számszerű eredményének ismertetése utón Bud János dr.-t a békéscsabai választókerület megválasztott képviselőjének jelentette ki, majd beszédet intézett a választó­polgárokhoz, melyben megköszönte Békéscsaba lakosságának, hogy a választást nyugodt mederben folytathatták le. A megválasztott képviselő pártokra tekintet nélkül az ogesz város képviselője lesz és miként eddig, ezután is a vá­ros érdekében fog munkálkodni. A választási elnök beszéde után a törneg az uj képviselőt éltette, majd rendben szétoszlott.

Next

/
Thumbnails
Contents