Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-09-15 / 208. szám

2 BEKESMEGYEl KÖZLÖNY 1934 szeptember 15 ból — a fogyasztással aranyosan — 5000 vagon tűzifát fogunk be­hozni. A román szállítások erősen hátramaradtak. Románia 15 ezer vagont kitevő keretből eddig még csak 2500 vagont nzállitott le. A magyar kivitelben érdekelt román fatermelők különben a legköze­lebbi napokban nagy ülést tarta­nak, amelyen megbeszélik a ma­gyar fakivitellel kapcsolatos teen­dőket. Az országos magyar iparművészeti társulat nyiregyházi kiállítása installációs tervpályá­zatának eredménye Az Országos magvar iparművé­szeti társulat jól tudva, hogy mi­lyen fontossággal birnak az or­szág iparművészeiének és házi­iparának fejlődésére nézve a vi­déki városokban Kendezett kiállí­tások, a legközelebbi vidéki pro­paganda kiállítását Nyíregyházán szándékozik megrendezni, az ot­tani Bessenyey Kör meghívására. A társulat mindent elkövet, hogy e kiállítás a lehető legjobban si­kerüljön s a kiállítás installáció­jára az o. m. kir. iparművészeti iskola ulóbbi években végzett leg­jobb növendékei között pályáza­tot irt ki. A társulat bírálóbizott­sága Helbing Ferenc m. kir. kor­mányfőtanácsos, az o. m. kir. iparmüvészeli iskola igazgatójá­nak elnökletével döntött a beér­kezett pályamunkák felett s az első dijat, amellyel egyúttal a ki­viteli megbízatás is jár, Payer Jó zsef épitő iparművésznek ítélte oda. Megállapította a bíráló bi­zottság, hogy az összes beérke zett tervek igen magas nívót kép­viselnek 8 ezért a többi résztve­vőket mind dicsérő elismerésben részesítette. Rendkívül örvendetes, hogy a társulat szem előtt tartva a fiatal iparművész nemzedék sorsát, — mint már a múltban többször is — most is alkalmat adott a fiatal generációnak egy komoly iparmű­vészeti feladat megoldására s az ©lért kitűnő eredmény bizonyítja, hogy a fiatalok elsőrendű munkát végeztek, Megrendszabályozzák az épitötakarékokat Az épitőtakarékpénztárak köré­ben fölmerült fizetésképtelenségek szükségessé tették, hogy ezt a kül­földi mintára nálunk is meghono­sított banküzleti ágazatot kellő fi­gyelemmel kisérjék és a működés­ben levő épitötakarékokat megfe­lelő ellenőrzés alá helyezzék. Ezek az úgynevezett „célintéz­mények" eddig nem tartoztak sem a Pénzintézeti Központ, sem más hatósági ellenőrzés alá, pedig tet szelős célkitűzésűkkel és program­jukkal igen sok ezerre rugó ügy­felet toboroztak, akiknek nehezen szerzett vagyonkáik sok esetben nem a kitűzött célnak megfelelő mellékulakra kerültek. Hír szerint az épiiőtakarékok megrendszabályozáséról készülő rendelet tervezete mér illetékes helyen von és legközelebb a ren­delet meg fog jelenni. Az uj ren- helyezi, egyben azonban szigorúan delet az épitötakarékokat a Pénz- j megtiltja nekik, hogy építőipari intézeti Központ ellenőrzése alá í tevékenységet fejtsenek ki. Véletlen baleset vagy öngyilkosság? Megírtuk annakidején, hogy Bu­gyi Béla medgyesegyházai szüle­tésű fiatal artista, az Erzsébethe­lyen működő Corvin-színpad sza­badtéri előadása közben leesett a trapézről és összetört bordákkal, eszméletlenül terült el a földön. A rendőri nyomozás szerint a halálosvégü szerencsétlenséget vé­letlen baleset idézte elő. Mér már ugy látszott, hogy eb­ben az ügyben befejeződik a nyo­mozás, amikor a tegnapi napon váratlan fordulat állott bs az ügy nyomozásában. Ez a fordulat teljesen más szí­nezetet ad a halálosvégü trapéz­mutatványnak és arra enged kö­vetkeztetni, hogy nem szerencsét­lenség, hanem esetleg öngyilkosság történt. Ugyanis a hatóságoknak tudo­mására jutott, hogy Bugyi Béla a halálosvégü mutatványt megelő­zően, délután egyik 17 éves nőis­merősének, akivel már régebb idő óta bizalmas viszonyban volt, pa­naszkodott, hogy nem birja elvi­selni az életet és hiába dolgozik megfeszített erővel, nem tud any­ryit keresni, amiből megélhessen. Beszélgetés közben kisétáltak a csabai temetőbe és itt állítólag megmutatta azt a helyet, ahol ha­lála után szeretné, ha eltemetnék. Amikor a leány faggatni kezdte Bugyi Bélát, hogy miért beszél igy és mi oka van arra, hogy ilyen gondolatokkal foglalkozzon, kitérő választ adott a fiatal artista és tréfával ütötte el a dolgot. A leánynak feltűnt Bugyi Béla zavart és feltűnően ideges visel­kedése, amely caak akkor válto­zott meg, amikor arról beszélget­tek, hogy rövidesen feleségül veszi a leányt és otthagyja a cirkuszt és megpróbál régi foglalkozásában elhelyezkedni. Az előadás előtt egy félórával ért vissza a cirkuszhoz Bu^yi Bá­la, aki anélkül, hogy valakivel is beszélt volna, fslöltözöit és félre­vonulva várta, hogy sor kerüljön reá. Értesülésünk szerint a gyulai ügyészség most ki fogja terjeszte­ni a nyomozást ebben az irány­ban is és nem lehetetlen, hogy a kihallgatott tanuk vallomásából tisztázni lehet, hogy a halálos szerencsétlenséget nem véletlen baleset okozta, hanem mutatvány közben ön­gyilkossági szándékkal ve­tette magát a porondra az elkeseredett fiatalember. Mindenesetre a pótlólag elren­delt nyomozás lesz hivatva meg­állapítani, hogy szerencsétlenség vagy öngyilkosság történt-e és ha öngyilkosság történt, mi indította szörnyű tettének elkövetésére a 20 évea artistát. ilyár az őszben Érdekes színfolttól tarkállnak né­hány nap óta az ősi város utcái. Itt is, ott is feltünedeznek egyesé­vel, csoportosával a Hutter-gyár halványsárga köpenyes hölgyei, akik ugy hatnak a borongós esős őszi utcán, mintha ittmaradt volna valami a hirtelen elmúlt nyárból. A járókelők arca felderül a nyár gondolatára és a hölgyek mellett elmenve hangosan, félhangosan, vagy magában mindenki ezt a szócskát visszhangozza, hogy „Vim". Még a pótvizsgára beruk­kolt kisdiák aggódó arca is felvi­dul egy pillanatra, neki is eszébe jut a nyári vakáció, a napsugaras, derűs otthon, ahol minden ragyog a Vimtől. Valóban, csak a ragyogó tisztaság leszi igazén vidámmá, kedvessé az otthont és ez teszi széppé, meleggé még « legszeré­nyebb szobácskát is. Ügyes gon­dolat a Hutter-gyértól, hogy az őszi nagytakarítás gondjaiba merült háziasszonyokhoz épen most küldi el Vim-gérdájét, akik kedvesen, mosolyogva figyelmeztetik a höl­gyeket, hogy a Vim elveszi a gon­dot, mert pillanatok alatt, játszva, könnyedén, mindent tisztit. Ez va­rázsolja tündérként az otthonba a ragyogó, derűs nyarat a legnagyobb télben is és a kedves házitündér igy dalol: Hol én vagyok, minden ragyog, Hol én vagyok, ott semmi foltot nem hagyok, Hol Vim pucolt, csak volt a folt, Így oldja meg im, A gondokat a „Vim". Egy anya rémtette Dombovár, szeptember 14. (Távirati jelentésünk.) Dombó­várról jelentik, hogy Nagy Anna az útszéli kútba dobta Kálmán nevü 4 éves kisfiát, majd maga is a kútba ujrolt. Mindketten meghaltak. Egy örült képviselő megölte anyját és kislányát Bukarest, szeptember 14. (Távirati jelentésünk.) Bukarest­ből jelentik, hogy Lázár Illés pa­rasztpárti képviselő hirtelen kaszát ragadott és ieváeta vele 74 éves anyjának fejét. Nagyanyjának se­gítségére siető kislányával szintén hasonlókép végzett. A vizsgálat megállapította, hogy a képviselő megőrült. Idöjárásjelentés Vérható időjárás a következő 24 órára: Északkeleti, északi légáramlás, csak ke­vés felhő, a hőmérséklet nem változik lé­nyegesen. APapirés Irószerkereske­dök Országos Szövetsége az illegális konkurrencia ellen A Magyar Papír és Irószerke­reskedők Országos Szövetsége be­adványt intézett Hóman Bálint dr. vallás és közoktatásügyi minisz­terhez. amelyben rámutat arra, hogy az iskolai tanév megnyitása alkalmából a tanulóifjúság egyré­sze papír és irószerszükségleteit nem szaküzletekben szerzi be. A tanulóifjúságnak ez a része kisebb ajándékoktól is csábítva olyan kereskedésekben vásárol, melyek egyrészt nem nyújtanak biztosítékot a tanszerek minősége és előírásos volta tekintetében, másrészt alkalmat nyújtanak arra, hogy pedagógiai szempontból nem kívánatos árukat szerezzenek be, sőt nem kívánatos olvasmányokba is betekintsenek. A szövetség arra kérte a köz­oktatásügyi minisztert, hogy a fő­igazgatóságok közbenjöitével az iskolai igazgatóságok utján hivja fel az ifjúság figyelmét arra, hogy szükségleteit kizárólag szaküzle­tekben szerezze be. H|RE K Ezen a héten Lőrinczy és Abo­nyi gyógyszertárak tartanak éj­jeli szolgálatot. — Holnap, szombat délig le­het jelentkezni a keresztes gyorsra. A szeptember 23 én Bu­dapestre induló keresztes gyorsra, holnap, szombaton délig fogad el előjegyzéseket a Menetjegyiroda. — Különmotor Újkígyósra. Az AEGV értesíti a t. közönséget, hogy f. hó 16 én, vasárnap az ui­kigyósi buc9u alkalmából Békés­csaba Kossuth-tértől Újkígyósig és vissza külön motorvonatot közle­kedtet. Indulás Békéscsaba Kos­suth térről 8 óra 30 parckor, visz­szaindulás Újkígyósról este 20 órakor. A menetjegy 1 pengő. AEGV Igazgatósága. * Jelentkezzék a 23-i fil­léres gyorsra ! — A kereskedők figyelmét kel­lemetlenségek megelőzése végett ezúton is felhívja a kereskedő ta­nonciskola igazgatósága arra, hogy nemcsak a kifejezetten tanoncí minőségben alkalmazottak iratan­dók be a tanonciskolába, hanem miniszteri rendelet szerint a szak­ismeretek megismerése céljából alkalmazott gyakornokok, vagy más néven nevezett alkalmazottak, tehát a kifutók is I E? az iskola* látogatási kötelezettség a próba­időre, valamintazokra a tanoncokra (kifutókra stb.) is vonatkozik, akik az iskolai év folyamán lépnek valamelyik üzletbe és a tanidő leteltéig tart. * Hangszerek és alkatrészek legolcsóbbak Steigerwald Ernő hangszerkészítőnél Békéscsaba, Luther-utca 8. — A békésmegyei buza sikere. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által Bndapesten 1934. március hó 22—26 napjain tartott országos mezőgazdasági kiállítá­son Békésvármegye törvényható­sága a terménycsoportban bemu­tatott buzaminta gyűjteményéért dicsérő oklevelet nyert. — A Népegylet választmányi ülése. Az Általános Népegylet vasárnap délelőtt 11 órakor tartja választmányi gyűlését a székház­ban, melyre, tekintettel a tárgy fontosságára, a tagokat okvetlenül elvárja az elnökség. — Országos vásárok. Öcsödön szeptember 22-én, Mezőberényben szeptember 30 án, Sárrétudvariban október 3-án, Berettyóújfaluban október 4-én lesz országos vásár. Or. szombaton este 9 6rakoraKsreskeilelmi Csarnokban ta-tja - • - * ~ * " Magyarországon még nem lá­HílBE17M mUIIAIutolsó előadását tott csodála'os műsorral. iVHIlIfcn Imi in>*nemulasszael megtekinte~ni I Lakásón, Zsilinszky-u. 3 a. naponta szombaton es­tig reggel 8—12 ig és d. u 4—8-ig psichografológ ia' analíziseket a

Next

/
Thumbnails
Contents