Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-09-15 / 208. szám

Ara 10 fillér 1934 szeptember 15 Szombat 6í. évfolyam 208. szám MEGYEI POLITIKAI NAPILAP Az igazság Rothermere lord lapja a a Daily Mail, újra a magyar problémáról ir. Kifogásolja, hogy Genfben, ahol minden nagy problémát meg kellene oldani az ott egybegyűlő dele­gátusoknak, ahelyett, hogy a valóban nagy és egész Euró­pát érdeklő kérdésekkel foglal­koznának, a Saar-vidék kér­dését feszegetik s nem is gon­dolnak arra, hogy a magyar­ság panaszait megvizsgálják. Élénken emlékszünk még arra az időre, amikor a ne­mes lord először hivta fel Európa figyelmét Csonkama­gyarországra. Mi, magyarok örömujjongva vettük tudomásul, hogy Ang­liában akadt egy lord, aki tisz­tán látja a mi helyzetünket, aki oda meri kiáltani Euró­pának, hogy velünk szörnyű igazságtalanság történt, hogy a trianoni békeszerződések olyan állapotot teremtettek Kö­zépeurópában, mely meg fogja bosszulni magát. Európa közvéleménye elő­ször nem nagyon figyelt fel a lord intelmére, később azon­ban ujabb és ujabb hangok szólaltak fel mellettünk. A magyar revíziós törekvés csakhamar köztudomássá vált. A lord és Mussolini állandóan felszínen tartották ezt a mi ügyünket, ám hiába volt min­den szavuk, azok, akiknek tenni kellene ezen a téren valamit, mélyen hallgattak. Azóta már sok-sok esztendő telt el. Mi évről-évre remény­kedtünk, biztunk, rendületlenül biztunk abban, hogy előbb­utóbb talán mégiscsak feléb­red Európa lelkiismerete, hogy Párisban is meghallják egy­szer a millió és millió rab ma­gyar jajkiáltását. De hiába reménykedtünk, hiába biztunk Európa lelkiis­meretében. Hiába támadt számos bará­tunk Angliában, Genf mélyen hallgatott, mintha meg sem hallotta volna a mi panaszain­kat és Mussolini, valamint an­gol barátaink szavait. A nemes lord, Rothermere most ismét rohamot intéz a közöny ellen. Hangoztatja, hogy a trianoni békeszerződést Magyarország azért irta alá, mert Ígéretet ka­pott, hogy később, ha a hely­zet ugy követeli, módosítani fogják a határokat a mi ja­vunkra. Az igazság a magyarok ol­dalán van — irja a lord — s Európának az igazságot kell követnie. Mi és rab testvéreink őszin­tén örülünk, hogy a lord is­mét harcra kell érettünk, de mi már nem tudunk bizni, mert Európa réges-régen elte­mette aziga2Ságot s Genf sok­kal gyengébb, semhogy nagy problémák megoldásához merne fogni. Száznyolcvankét ügyet tárgyal a kisgyűlés kedden délelőtt _ AZefOfa '— ÖÜLC­UJÜJWIDWI wwwww wwww^ Előfizetési dijak • | | Szerkesztőség ée kiadóhivatal i Helyben és vidéken postán küldve n* | Főszerkesztő: | BékésC8eb a. Feren c József-tér 20. Telefon 176. gyedévre^pengő^ hónapra 2 pengő. | Dl». PflSZ JÓZSef J Hirdetések díjszabás szerint. Végül oz órak nivellálásával a fo­gyasztói érdekeket is megvédte. Lasean-lassan jobb belátásra jutott a szakma és végül a legagresszí­vebb ellenzék, a Wintercég és ér­dektársai is beadták derekukat, felajánlották az általuk termelt fát a Faforgalminak és jövőben a szükségletüket itt fedezik. A Fa­forgalmi ezzel most már teljesen a helyzet ura és százezer vagoit tűzifát kötött le eddig. Ebből 65 ezer vagon belföldi eredetű, 30.000 vagon pedig külföldi. Dacára azok­nak a nasy eredményeknek, me­lyeket a Faforgalmi a köz javára elért, a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő Rt. gal még mindig differenciák van­nak. Ez érthetetlen, mert a Magyar Er­dőbirtokosok is hatalmasan profi­táltak a Faforgalmi működéséről. A Magyar Erdőbirtokosoknak 12 ezer vagont kitevő tüzifakészlete van, ezért a feértékesités uj rendje folytán közel félmillióval többet kap, mint a mait évben. Senki sem érti, hogy félmilliós nyereség mellett miért áll szemben ez ez egyébként jól vezetett vál­lalat a Főforgalmival. A szállitási igazolványok érvé­nyességét is azért kellett időhöz kölni, mert a Megvár Erdőbirtoko­sok Faértékesitő Réészvénytársa­sága nagyarányú akcióba fogott. A társaság — szakkörök szerint — fiókba tette a szállitási igazol­ványokét abban a reményben, hogy majd januárban és február­ban kezd szállítani, amikor ma­gasebbak az árak. Ezáltal a Faforgalmi kény­szerült a többi termelőtől lehívni a szükségletét, ami egyrészt nehézségekbe ütkö­zött, másrészt később megbosszulta volna magát, mert a termelők két­ségkívül elégedetlenkedtek volna, ha azt látják, hogy később drá­gábban adhatták volna el fájukat, amit most a fahiány folytén le kell szállítani. A Magvar Erdőbirtoko­sok Faértékesifő Részvénytársasá­génak ez az akciója máris sok nehézséget okozott és'nagy nehéz­ségek magvét vetette volna el ké­sőbbi időkre is. Meg kellett tehát akadá­lyozni a faszállitási en­gedélyek tezaurálását, amire illetékes körök el is hatá­rozták magukat. A szállítások azonnal meg fognak indulni, amint nyilvánvaló lesz, hogy a szállitási igazolványokat nem lehet későbbre eltenni. Egyébként a fapiacon nagy ér­deklődéssel figyelik a külfölddel folyó tárgyalásokat is. Jugoszláviád A kisgyűlés — mint ismeretes — az augusztusi szünet után, kedden, 18-én délelőtt tartja legközelebbi ülését a vérmegyeháza kistanács­termében e szabadságról hazaér­kezeit d'. Fáy István főispán el­nökletével. A tárgysorozatot most állították össze. A száznyolcvankét ügy kö­zül csabai szempontból a legjelen­tősebb, hogy végre tárgyalják a MAVART-vérócsarnokot is és ha elfogadják a csabai képviselőtes­tület nevszerinli szavazással meg­hozott határozatét, akkor a jövő héten hozzákezdhetnek az épí­téshez. A csabai vonatkozású ügyeket az alábbiakban közöljük I A békésceaba—kétegyháza— eleki Ih. utépiSésnél anyagtermelő­hely vásárlása tárgyéban adásvé­teli szerződés. Békéscsaba véros határozata a békéscsaba—kétegyháza—eleki th. útépítéssel kapcsolatban szükséges teiület felajánlása, ill. teiületcsere ügyében. Békéscsaba m. város határozata Tólh László nyug. városi I. o. al­jegyző azon kérelme tárgyában, hogy nyugdija a VII. fiz. o. 2. f. szerint újból állapittassék meg és az ellene beadott fellebbezés. Békéscsaba m. véros határozata a Magyar Vasutak Autóközleke­dési Vállalata R. T.nak autóbusz vőrócsarnok létesítése iránti kérel­me tárgyéban és az ellene beadott fellebbezés. Békéscsaba m. véros határozata az orszévos és heti vásári rend­tartástól alkotott városi szabály­rendelet módosítása iérgyában. Békéscsaba m. véros határozata ez V. ker. állami jellegű óvoda fenntartása tárgyéban. Békéscsaba m. város kezelése alatt álló Békéscsabai Takarék­pénztári Egyesület szegény-segé­lyezési alapítvány 1933. évi szám­adása. Békéscsaba m. város kezelése alatt álló Rosenthal Andor-féle alapítvány 1933. évi zárszámadása. Békéscsaba m. véros 1933. évi gyémpénztári számadása. Békéscsaba m. város kezelése alatt álló Urszinyi Dezscné féle árvaház alapítvány 1933. évi szám adása. Szigorú rendelkezés a tűzifa spekuláció ellen Mint a Pesti Tőzsde értesül, a hazai termésű fa értékesítése terén fontos uj rendelkezés készül, amely előreláthatólag mér a legközelebbi napokban is nyilvánosságra kerül. Fontos és szigorú korlátozást lép­tetnek életbe a szállítási igazolvá­nyok terén, amennyiben a szállitási igazolványok érvényességének időtarta­mát szabályozzák és előreláthatólag egy hónapban éllepitják meg. Érdekes harc éli a készülő ren­delet hátterében, melynek célja a már eddig is erősen korlátok közé szorított faspekuléció teljes megrendszabályozésa. A Magyar ! Erdőbirtokosok Faértékesitő Rész­vénytársasága áll szemben a Fa­forgalmi Részvénytársasággal, me­lyet az uj faértékesitési rendszer értelmében a fogyasztói, termelői és kereskedői érdekek védelmére hivtek életre. A Faforgalmi beváltotta a hozzá fűzött várakozá­sokat. Működése folytán a termelőknek 10 millió pengővel több jufott, mint az előző kampányban. A speku­lációt megszüntette és ha ezzel egyes cégek nagy konjunkturális nyereségeit lehetetlenné is tette, a fakereskedelmi cégek üzletét biztosabb, nyugod­tabb alapra helyezte.

Next

/
Thumbnails
Contents