Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) október-december • 215-289. szám

1932-10-01 / 215. szám

«pa IU ?nier Békéscsaba, 1932 október 1 Szombat 59-ik évfolyam. 215-ik szám BEKESMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP ElAfizetési dijak i Helyben és vidékre postán küldve negyed­évre 6 pengő egy hónapra 2 pengő. — Példányonkint 10 fillér Főszerkesztő: Dr. Reisz József Teletonuám i 176 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba II. ker. Ferenc József-tér 20. szám alatt Hirdetés díjszabás szerint Három gyűlés A héten három gyűlést volt alkalmuak végighallgatni. Hét­főn, háiomhónapi szünet után a városi közgyűlésen, kedden három vármegye molnárainak, gabonakereskedőinek és sütő­•iparosainak panaszáradata zú­gott fülünkbe, mig csütörtökön órákig „szórakoztunk" a vár­megye évnegyedes közgyűlésén. Nézzük sorjában, vájjon mit ermeltek ki magukból a vá­rosatyák ? Rengeteg kérdés ke­rült szőnyegre a város par­lamentjében. Mindjárt leszö­gezhetjük : közérdekű problé­mákat vetettek felszínre, ame­lyek nagy érdeklődésre tart­hatnak számot Már most csak az a kérdés, hogy megvalósí­tásra keiül a SOK idea Közül csak egy is. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy a tél elé Békéscsaba lakossága nagy várakozással tekint. Szeretné már most tudni hogy mi lesz. Mit hoznak az elkövetkezendő idők ? Mit rejteget méhében a tél ? Erről a gyűlésről azzal az érzéssel távoztunk, hogy a város vezetősége módot fog találni arra, hogy megoldja a felmerült kérdcseket, orvosolja a tengernyi panaszt. Hogy mi­lyen lesz a mód és eszköz, amelyei világra jön az op.rá­tör, azt a polgármesterünk bölcs belátására bízzuk. Neki kell megbirkózni, hogy a gor­diusi csomót átszakítva lehig­gassza a felcsigázott kedélyeket — tompiisa a nyomort, amely mérhetetlen arányokban jelent­kezik városunkban. A másik gyűlésen három órán át csapkodtak az elége­detlenség sötét hullámai. A molnároK és gabonakereskedők, továbbá pekek, olyan példák­kal illusztrált, pénzügyi ano­máliákat sorsoltak fel, amelyek mellett nem lehet simán el­menni. A pénzügyi hatóságok vegzaturáit rakták sorba s ecsetelték megdöbbentő szí­nekkel. A pénzügyi hatóságok egyformán sújtják a kis és nagy egzisztenciát. Olyan bír­ságokat varrnak a csekély ki­hágást elkövetők nyakába, hogy az egyenesen katasztró­fáid és végbe dönti az embe­rek százait. Igy nem mehet tovább ! Ez volt a mottója az éleshangu — de tárgyilagos — felszólalásoknak. Valóban szo­morúan hallgattuk falusi kis­emberek siránkozását, akik ak­ták tömegével bizonyították, hogy lehetetlenséget követelnek tőiük. A helyzet egyszerű : ha a pínzügyigazgatóság megbün­tetet valakit, az akta felleb bezéskor a pénzügyminiszté­riumhoz kerül. Innét vissza­megy a pénzügy igazgatóság­hoz. természetesen ritkán re­dukálják a büntetést, mert hi­szen az nem dezavuálhatja önmagát, aki a büntetést ki­szabta, mégkevésbé az, aki a rendeletét szerkesztette. A keddi molnárgyülést a fenii szem­szögből nézve, a jogos pana­szok gyűlésének kell nevez­nünk. A tegnapi megyegyülés vi­haros volt. A vihart a szociál­pemokraták produkálták, akik élesen bíráltak minden köz­érdekű dolgot és nyiltan meg­mondottak : cselekedjenek sür­gősen, mert igy nem maradhat tovább. A szónokok tempe­ramentumosán sorakoztatták fel érveiket, amelyeket a túl­oldal viharos ellentmondások közben utasított vissza. A polgárság képviselői harcoltak a párttal. A szociáldemokrate­párttal. amelyről Szeberényi Zs. Lajos azt mondotta : Önök azt szeretnék, ha csak egy párt lenne Magyarországon : a szociáldemokrata párt. Más­nak nem is szabad élni. A zaj akkor kulminált, amikor a statárium megszüntetéséről volt szó Szerencsére a főispán angyali türelmével átlaviroztak a feltörő hullámokon és le­higgadtak a kedélyek, amelyek már ökölrázásban és asztalve­résben is kifnjezésre jutottak. Nem képez vitát, hogy amit a megyei képviselők előadtak, feltártak, azokon gondolkozni kell. A gondolkozás fonalának mielőbb szövőenie kell és tett­ben kell befejeződnie. Olyan tettben, amely megnyugtatja az emberiséget és elhajtja mindenki feje felől a feltor­nyosult vészes fellegeket . . . Gömbös kapott megbízatást kormányalakításra Uj Budapestről jelentik: Az egy­ségespért tegnap esti ülésén Gömbös Gyula bejelentette, hogy a kormányzó megbízta kormány­alakítással. Gömbös Gyula dezignálásával kapcsolatban politikai körökben arról beszélnek, hogy az egysé­gespártban rövidesen eltolódások lesznek. Arra lehet számítani ugyanis, hogy néhány képviselő kilép a pártból, ezzel szemben várják azoknak a képviselőknek a csatlakozását, akik még a füg­getlen kisgazdapárt tagjai, de régi személyes kapcsolatok fűzik őket Gömböshez. Gövbös Gyula, hogy az egy­ségespértban a fagyos hangulatot enyhítse, némi módosítást tett a kormánylistán. A változtatás után az uj kormánylista a következő­képen alakulna : Miniszterelnök Gömbös Gyula, külügyminiszter Tomcsányi Vilmos Pál, belügymi­niszter Keresztes Fischer Ferenc, kultuszminiszter Korniss Gyula, igazságügyminiszter Lázár Andor, földmivelésügyi miniszter Kállay Miklós, pénzügyminiszter Imrédi Béla, kereskedelemügyi miniszter Kozma Miklós, honvédelmi mi­niszter Gömbös Gyula. Ez a lista sem teljesen végleges, mert az egységespárt kisgazdacsoportja változatlanul Marschall Farencet kívánja földmivelésügyi miniszter­nek. Ugyancsak a kereskedelmi tárcának szakemberrel való be­töltését kívánják. A kultusztárcára nézve felmerült az a gondolat, hogy a keresztény gazda­sági párt egy tagjával töltik be. Ebben az esetben Thury Béla kerül a kultuszminiszteri székbe. Az ellenzéki pártok oldaláról Res sav Károly azt mondotta, hogy folytatjuk a küzdelmet, amelyet ezzel a rendszer­rel szemben 12 év óta vivunk. A független kisgazdapárt csütör­töki értekezletén újból megállapí­tották, hogy a pártot semmilyen formában nem érinti a kormány­válság, tovább fog a párt válto­zatlanul küzdeni a gyökeres rend­szerváltozásért. Tomboló vihar, sorozatos rendre­utasitások a tegnapi megyegyűlé­sen, amely a statárium érvényben tartása mellett foglalt (A Közlöny eredeti tudósitása.) Ritkán tapasztalt ember-csoportot látott tegnap a vármegyeháza. Már kilenc óra előtt gyülekeztek a bizottsági tagok s feltűnt, hogy Békéscsabáról milyen sokan men­ták át Gyulára. A gyűlés lefolyásáról — mely­ről már tegnapi számunkban meg­emlékeztünk, — az alábbiakban szémolunk be. Az alispáni jelentéshez, amely minden esetre kiterjedő s a Köz­löny esetenként mindig közli, Berthóty Károly dr, szólt. Beszé­déből kitetszett, hogy nem érzi mór magát kormánypártinak. Pe dig nem is olyan régen Tót komlóst képviselte egységespárti programmal. Azt kívánta, hogy vegyék revízió alá a községi tiszt­viselők noi mólstátusát. Venczel József szarvasi kath. lelkész hig­gadtan adta elő, hogy a szarvasi községházán elbocsátották a fele tisztviselőt, sok adóügyi teendőket a községi főjegyzőnek kell vé­gezni. Meg kell változtatni a nor­málstátust a fiatalság érdekében is. Kéri, hogy minél előbb teremt­senek munkaalkalmakat. Beszédét a szociálisták is tapssal honorál­ták. Biró Emil dr. pénzügyi vegza­turákat sorol fel. (Két esetről kü­lön cikkben emlékezünk meg.) Korossy György főispán vála­szol a felszólalásokra s utal arra, hogy a pénzügyminiszter kifogá­solta, hogy kit választanak meg az adófelszólamlási bizottság tag­jának. (Nagy zaj.) Tiltakozik az ellen, hogy a beszédekbe politikát keverjenek. Márky Barna dr. válaszában kiemeli, hogy ne küldjenek feliratot *a normálstátus ügyében, mert ugy sem lesz ered­ménye.

Next

/
Thumbnails
Contents