Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) július-szeptember • 139-214. szám

1932-07-01 / 139. szám

Ara 10 fillér V 2 iulius l Péntek 59-ik évfolyam, 139-ik szám xsi mmit i' ixiii-u~L' ii iii "i rii — - * wm^sw* ESMEGYEI POLITIKAI NAPILAP IfizcSési CSjahi í vidél- re postá- " -"'Idve negyed­c-ngő i gy hónap... - pengő. — Péld á u quAmíflmTri in m i y * •' Főszerkesztő: Dr. Reisz József Telefonszám s 176 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba II. ker Ferenc józsef-tér 20. szóm alatt Hirdetés díjszabás szerint Lemondott a Károlyi-kormány Budepestről jelentik: Károlyi Gyula gróf miniszterelnök ma reg­gel beadta a kormány lemordásét. Ez2el kapcsolatban Horthy Miklós kormány 2 ó a következő tartalmú kéziretot intézte a miniszterelnök höz : Kedves gróf Károlyi I A magyar királyi kormárynak a mai napon felajánlott lemondásét nem foga­dom el. Amikor a múlt nyáron válságos idők közölt hazefias ön­feláldozással megalakította kor­mányét, meghatározott feladatok elvégzésére vállalkozott. E felada toknak eleget téve, erra az el­határozásra jutott, hogy helyét ezzel elhagyhatja. Az egymást követő, valóban nehéz elhatáro­zást igénylő kérdések megoldásá­nál, amelyek a kormányzat elé tömörülnek, lelkes fúradozátukat a le­hetőség keretein belül siker kisérte. Elértük azt ami a mai különö­sen nehéz viszonyok között rend­kívüli erőfeszítést és körültekintést igényel. Az államházterlás egyen­súlyának és fizetési eszközünk értékállandóságának biztositásót. | Ámde ma, amikor külföldön az " egyik napról a másikra életbevágó érdekeink kerülhetnek döntés aló, a nemzet egységének kifejezésre juttatására fokozottab módon volna szükség. A legteljesebb bizalmam­ról biztosítva arra kérem tehát Önt, hogy az ország érdekeinek teljes súlyát átérezve, továbbra is vál­lalja a miniszterelnöki tisztének ellátását. A kézirat Kenderesen kelt. Borah szenátor a revízió mellett Clevelandból táviratozzák az MTI nek : Borah szenátor kihall­gatáson fogadta azt a 125 ame­rikai magyarból álló küldöttséget, amely átadta a szenátornak a Ma­gycrcreaágtól küldött ejóndékokat. Kobrák Herbert a Szabadság fő­szerkesztője üdvözölte a szenátort és meleg szavakkal adott kifeje­zést a magyar nemzet hálájának. Borah szenátor válaszóban kije­lentette, hogy kezdettől fogva átérezte, hogy a trianoni szerződés az igazságosság szem­pontjából lehetetlenség. A közvélemény soha sem fogja elismerni a trianoni igazságtalan­ságokat. Ígérem mondotta a sze­nátor, hogy individuálisan és kol­lektiven minden lehetőt el fogok követni, hogy megváltoztassa Amerikának és az egész világnak a tria­noni békeszerződésről táp­lált veteményét. A jövő eseményei ékesszólóaebe­fogják ezt bizonyítani A legutóbbi hónapokban jobban mint vplaha, fejezte be beszédét a szenátor, módomban volt meg­ismerni a szép magyar lelket. A szenátorra láthatóan nagy hatást tett a magyar nemzet hódolata. Az amerikai sajtóban nagy szim­pátiával toglalkoznak a revizió ügye vet. Németroszág köteles fizetni Párisból jelenti a Havas iroda : Herriot Lausanneban a következő­képen fejtette ki a francia állás­pontot : Nemetország köteles jóvá­tételeket fizetni és ezt el kell is­merni, Franciaország ragaszkodik a hitelezői jog fentartásához, de jogaival ésszerűen fog élni, Né­metország különböző formális mó­don fizethet. Franciaország nagy­lelkű viselkedése hasonló bizal­mat és az álla'ános érdekek szem­előtt tartását kivánja Németország részéről. Sajnos a tegnapi megbe­szélések semmi reményt sem nyuj tanak ebben a tekintetben. Papén német birodalmi kancellár késznek nyilatkozott egy áitalány összeg fizetésére, bizonyos feltételek mel­lett. Ezek a feltételek pl. Francia­ország fegyverkezésének a német­orszégi színvonalra való csökken­tése es a valutának a francia tar­talékok terhére való devalorizálása leltek volna. Mac Donald elfogad­hatatlannak jelentette ki ezeket a feltételeket, még mielőtt a francia miniszterek visszautasíthatták vol­na. A rémet delegáció körében rá­mutatnak arra, hogy az olasz és angol kormányok teljes mértékben osztják Németországnak azt a fel fogasát, hogy a jóvátételeket törölni kell. Egyes hirek szerint a lausan­nei értekezleten a tanácskozások holtpontra jutottak, más verziók szerint a hangulat bizakodó s megegyezésre van kilátás. Kereskedők gyűlése Dobozon Dobozi tudósítónk jelentik : Pé­ter Pál napján gyűlésre jöttek össze a dobozi kereskedők, hogy a ter­mésrendelettel előállott helyzetet megtárgyalják. A gyűlésen, ame­lyet Pilis Gyula és Pollák Dezső rendeztek, megjelentek többen a községi elöljárók közül is Részt­veit a megbeszéléseken Nádor Jenő, az OMKE titkára is. A gyűlésen több felszólalás tör­tént. Minden szakmabeli kereske­dőnek volt panasza és az OMKE utján kérnek sérelmeikre orvoslást. Nádor Jenő részletesen tájékoz­tatta a kereskedőket az aktuális kérdésekről és vázolta azokat a segítési eszközöket, amelyekkel a beteg kereskedelmet meg kell gyógyítani. A gyűlésen, amelyen ott voltak Buzy Gábor vezetésével az iparo­sok is, felszólaltak még Pilis Gyu­lán kivűl, Reisz Lajos, Bognár István és a hatóság részéről Gu­lyás Károly. A gyűlés elhatározta, hogy a gyulai OMKE kerülethez csatlakozik. IIMWMWMMMMIMAMfMMMM* Békésmegye átiratát tárgyalta Kecskemét Kecskemétről irják lapunknak: Békés vármegye átirt Kecskemét törvényhatóságához, hogy foglaljon állást a mezőgazdaság megmen­tése érdekében. Az indítványhoz Szappanos Sándor dr. szólt hozzá és bővitő indítványt terjesztett elő azzzal, hogy nemcsak a mezőgazdasá­got részesítse a kormány az iparosokat és keres­kedőket is. Az iparosok és kereskedők hely­zete ugyanis semmivel sem ked­vezőbb, sőt sok tekintetben rosz­szabb, mint a mezőgazdáké. Az iparosok teljesen pénz nélkül vannak és alig vannak és alig van reményük, hogylmunkához juthat­nak. Azt indítványozta Szappanos Sándor dr., hogy az iparosokat és a keres­kedőket is részesítse a kormányamezőgazdaság­nak már megadott és október 31-ig terjedő fize­tési moratóriumban azzal, hogy a foglalkozási ágak között n e legy en semm i féle különbség. A közgyűlés a bövitő indítványt elfogadta. MMMMMMMWMMMMMMMII Pártközi értekezlet Budapestről jelentik, hogy ma délelőtt pártközi értekezleten meg­választották a 33-as bizottság uj képviselő tagjait. Békésmegyét Temesvéry Imre képviseli. Rövid táviratok Meghalt Széchenyi Emil gróf koronaőr. Öngyilkos lett és meghalt Bet­telheim Mór pesti tőzsdebizomá­nvos és nővére, Bettelheim Mirza. Littkéné fogva marad a Táb!a döntése szerint. Kállay Tamás képviselő lemon­dott kisvárdai mandátumáról. Julius elsején lejár a magyar­osztrók kereskedelmi szerződés. Valószínűleg ideiglenesen provizó­rikus szerződést kötünk. Orvosolják a vidéki pénzintéze­tek kamatsérelmeit (A Közlöny eredeti tudósítása.) Előreláthatólag ma csütörtökön foglalkozik a Hitelügyi Tanács a Magyar Nemzeti Bank rá'aleszál­litósa következtében előállott uj helyzettel. A szedhető kamat ­maximumot teljes 1 százalékkal, 8 5 percentre fogják leszállítani, ámde az egész vonalon nem ér­vényesül az 1 százalékos mér­séklés. Illetékes helyen ugyanis belátták, hogy nemzetgazdasági szempontból méltányos a vidéki pénzintézetek kívánsága, melyet a legutóbbi rátaleszóllitásnál nem vettek tekintetbe és a hivatalos bankkamattáb csökkentésénél na­gyobb mérvben szállították le a visszleszámitolési hitelek kamat­bázisát. Ezt a sérelmet ugy fogják or­vosolni, hogy előreláthatólag ne­gyedfél percenttel kitágítják a vi" déki pénzintézetek kamatmargeát. A reálgimnázim érettségi vizsgálatai A békéscabai ág. h. ev. Rudolf reálgimnáziumban junius 22- 28-ig tarlottók az érettségi vizsgálatokat. Jakabfy György ev. lelkész elnök­lete mellett, dr. Sárkány Loránd kormányképviselő jelenlétében. Vizsgólatra 50 tanuló jelentkezett. Kitüntetéssel érettek: Annus János, Horváth Ákos, Jakabfy László, Lipták Pál. Jelesen érettek : Berényi József, Blahut-Szudár Mihály, Csatlós Balázs, Gulya Aladár, Kokavecz Andrós. Jól érettek: Balogh Sándor, Bogdán (Berger) Kálmán, Fabricius Imre, Filippinyi Sámuel, Füredi István, Gabnai János, Györgypál Albert, Kohn Tibor, Laurovics Ferenc. Lehoezki János, Lipták János, Németh Béla, Rosman József, Stern László, Suhajda András, Szederkényi Jenő, Vantara Mihály. Érett: 17 tanuló lett, javitó­vizsgálatra 7 tanulót utasítottak.

Next

/
Thumbnails
Contents