Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) július-szeptember • 115-140. szám

1929-07-03 / 115. szám

Békéscsaba, 1929 julius 3. Szerda 56-ik évfolya m, 115 :ik szám KESMEGT yúJL -ciec POLITIKAI LAP ¥¥vxnjijnjijiijut jiji/umTAinnnj ri rir rrrmv i * Előfizetési dijak s Felelős sze rkesztő ; Helyben és vidékre postán küldve negyedévre 3 pengő, Péchy-Horwáth ReZSŐ egy hónapra 1 pengő. — Peldanyonkint 12 tiller. ' ' Telefonszám i 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba. II., Ferenc József-tér 20. szám alatt, — Hirdetés díjszabás szerint. centrumokat! Nem hűtlenség Budapest ellen, ha valaki decentralizálni akarja Magyarországon mindazt, amit le­het, tehát decentralizálni akarja a kulturát, ha már nem lehet a ke­reskedelmi és gazdasági életet, az ipari és gyári tevékenységet, a tő­két és a munkát decentralizálni. Gondoljunk csak arra, mily sokat köszönhet Németország és Itália annak, hogy évszázadokon keresz­tül apró politikai és kulturcentru­mok fejlődtek ki területeiken s hogy milyen katasztrofális következmé­nye volt annak az oktalan és tul­buzgó centralizációnak, amely Bu­dapest kedvéért a Nagyalföldet ázsiai állapotban hagyta. A ma­gyar középosztály sohasem zsúfo­lódott volna össze Budapesten, ha lett volna egy-két vidéki város, amelyben a megélhetési viszonyok és a mindennapi élet színvonala valahogy csak meg is közelitették ?í*nl na a fővárosét. Ha valaki Budapesttől Szombat­r elyig, Miskolcig, Debrecenig vagy * Pécsig utazik, nem tagadhatja el, Jiiogy utja Európa egyik legsivá­-i^-abb és legvigasztalanabb részén s aVitte keresztül. A természet mosto­'^asága véletlenül még attól is meg­fosztja, hogy tájképi szépségekben gyönyörködjék. És ha végre elér­jük utazásunk célját: Szombat­"helyt, Miskolcot, Debrecent, Sze­sz ígedet, Pécset ? Akkor legfeljebb fNzt érezhetjük, hogy ime, vannak •••art-' 'városaink, amelyekből idővel, ta­fl I ián, ha minden és mindenki ösz­j^zefog s ha a decentralizáció el­ét Magyarországon komolyan és következetesen keresztül viszik, Í kkor azokat, mint kereteket fel ihet használni, hogy belőlük gaz­aságilag, társadalmilag és kultu­A £ilag modern vidéki centrumokat az4jleszthessünk. tél Még áldozatok árán is decentra­lizálni kellene mindent, amit lehet, vtám a vidéki városok nemhogy ál­ozatot kivánnának az országtól, z államtól, Budapesttől vagy a özponti kormányzattól, hanem el­nkezőleg a maguk zsebéből ad­k azt a pénzt, amelyen országos rdekü, az egész nemzet kulturá­szolgáló egyetemes jelentőségű zményeket lehet felállítani. A ,3ban forgó esetben Debrecenről Szegedről van szó, amelyek a észettudományokat és a nép­rajzi kulturát szolgáló országos in­tézmények számára nemcsak in­gyen telket adnak, hanem az épít­kezési költségek felét is hajlandók adni. Ezzel szemben Budapest még az ingyentelek gondolatától is ide­genkedik. Csodálkozom ugyan Bu­dapest felfogásán, de csodálkoz­nám azon a kormányzaton is, amely ilyen esetben a mindenáron való centralizációt erőltetné. El tu­dom képzelni, milyen gyönyörű volna a lágymányosi Dahlem s még jobban örülök annak, ha a magyar természettudományok köz­pontja Szegeden épül fel s a nép­rajzi gyűjtemények, amelyek pá­ratlanok az egész világon, Debre­cent teszik Nyugateurópa határá­nak és a magyar glóbusnak egyik '• nevezetességévé, büszkeségévé. Bárcsak megvalósulhatna az a szép magyar álom,, hogy ötven esztendeig minden uj kulturális, társadalmi és művészeti intézményt a vidékre decentralizálnak. Nem is kellene hozzányúlni ahhoz, ami Budapesten van, csak azt kellene vidékre vinni, ami ujat félszázad fejlődése, a kultura sűrűsödése, az igények emelkedése, a népesség szaporodása és a magyar munka többlethozadéka, a magyar anyagi és szellemi többtermelés fog pro­dukálni. Ez elég volna ahhoz, hogy jóvátegyük évszázadok mulasztá­sait, korrigáljuk a centralizáció hi­báit és felemeljük a vidéket a mo­dern európai élet színvonalára. S. M. íjuiuwinj wifinn' Ti * 'I I YI * • Sztranyavszky Sándor államtitkár •• 112 Rendkívül impozáns keretek között folyt le Tóth Pál dr. képviselő beszámolója Szarvason (A Közlöny eredeti tudósítása.) Vasárnap délelőtt fényes ünnep­ségek közepette folyt le Szarvason Tóth Pál dr. országgyűlési képvi­selő beszámolója, amelyre számos képviselő utazott le Szarvasra, élükön Sztranyavszky Sándor dr. belügyi államtitkárral, aki a be­számológyülésen nagyobb beszé­det mondott és ebben komoly in­telemszerü üzenetet küldött Bé­késcsabára. A beszámológyülésre rengeteg vendég gyűlt össze Szarvasra az egész környékről. A képviselők közül eljöttek a következők: Berthóty Károly dr., Dési Géza dr., Temesváry Imre, Csontos Imre, Szabó Sándor, Simon András dr., Jánossy Gábor, Takács Géza, Greskovics József és Gáspárdy Ele­mér. A vendégek sorában meg­jelent Berthóty István dr. kormány­főtanácsos, Bohnert József vezér­igazgató, kormányfőtanácsos. Ezen­kívül számos ügyvéd, orvos, föld­birtokos és a város társadalmának vezető tagjai. Tóth Pál beszámolója A főtéren több ezer főnyi hall­gatóság gyűlt össze. A népgyűlést Ribárszky Pál ármentőtársulati el­nök nyitotta meg, majd Tóth Tál dr. képviselő tartotta meg tartal­mas beszámolóját. Vázolta a ne­héz gazdasági helyzetet, amely­ben a kormány minden munkája odairányul, hogy ezt jobbra for­díthassa. Minden válság oka a búzaár esése, amit a kormány, mivel a nemzeti vagyonról van szó, ki akar védeni és a búzaárat a reális színvonalra hozni. Ezért szállította le a földadót. Fontos a buzaértékesités módja, hogy a ga­bona ne pusztuljon el idehaza, hanem találja meg az utat a kül­földre. A fogyasztók rétegeit támo­gatni kell, hogy fogyasztani tud­janak. A jövő héten megjelenik a tanyai kémények kötelező sepre­tését eltörlő rendelet. Végül szólt a kormány békésmegyei utpolitiká­járól és bejelentette, hogy rövide­sen megoldják a mesterszállás— mezőberény—orosházi ut építésé­nek kéldését. Sok minden aktuális kérdésről szólt még és a hallgató­ság feszült figyelemmel, nagy ér­deklődéssel hallgatta. A beszámolót a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta és hatal­mas éljenzéssel és tapssal hono­rálta. Sztranyavszky beszéde Sztranyavszky Sándor dr. állam­titkár nagy figyelem közepette kezdte meg beszédét. Tóth Pál dr. érdemeit hangsúlyozta, a képvi­selő önzetlen fáradozásait a kerü­lete érdekében. Szólt az Alföld szépségeiről, az egykori alföldi városok megritkulásáról, ami a megszállások eredménye, amelyet a magyarságnak a nyugati kultura védelmében kellett elszenvednie. Ezért jöttek idegen nemzetiségek az Alföldre, köztük Szarvas la­kossága is, amely tót eredetű. Itt meleg fogadtatást és otthont talál­tak. A magyarság aztán mások, a nemzetiségek védelmében is hul­latta vérét, amivel jogcímet szer­zett arra, hogy ezek is magyarnak vallják magukat. Szükséges, hogy erre itt, Szarvas földjén rámutas­son. Mert meggyőződése, hogy elmondott szavai visszhangra fog­nak találni. Békésvármegye terü­letén történtek ugyanis kísérletek a nemzetiségeknek a hazával való szembeállítására. Hiszi azonban, hogy nem lesz szükség az állam­hatalom erejére ezekkel a kísérle­tekkel szemben, mert a nemzeti­ségek önmaguk fognak ellenük szegülni. Versenyre fognak kellni a hazaszeretetben a magyarokkal, tudván, hogy az ő sorsuk és létük a haza sorsától és jövőjétől függ. Ezután a felekezeti kérdésről szólt és leszögezte, hogy türelmes­nek kell lennie mindenkinek ebben a kérdésben, mert csak ennek nyomán fakad áldás az országra és enélkül nem lehet soha újra naggyá Magyarország. Körvonalazta a búzaár körüli ba­jokat és a kivitel lehetetlenségét, amit akként vél megszüntetni, hogy okos külpolitikával az ellen­ségeinket barátokká kell tennünk. Bethlen munkája ezen a téren már sokat elért. Szólt a közigaz­gatási reformról, amelynek célja nem megtörni a vármegye ősi erejét, hanem az, hogy az alkot­mánynak ezt az ősi, csillogó ré­szét viharállóvá tegyék. Fontos, hogy a falu megértse az uj tör­vény intencióit és ennek megfe­lelően éljen szavazatával. A kor­mány nem akarja azoknak meg­nyitni a vármegye kapuit, akik a közügyeket a saját hasznukra akarják kihasználni, hanem azok­nak, akiket a legszélesebb biza­lom küld oda, (Éljenzés: Éljen a titkos választójog !) Igenis, lesz titkos választás, de a törvényható­sági választásoknál és kíváncsi, hogyan fog élni azzal a magyar falu és a munkásság. A magyar jellem ezer év után nem kíván­kozik a titkosság után, a véle­ményét nyíltan is meg meri mon­dani. — Csak nem tanácsos ! — hang­zott közbe távolról egy halk ellen­vélemény. Az államtitkár ezután különféle

Next

/
Thumbnails
Contents