Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) április-június • 74-114. szám

1929-04-03 / 74. szám

Békéscsaba, 1929 április 3. Ara 10 fillér Szerda 56-ik évfolyam, 74-ik szám BEKESMEGYEI KOZLONI POLITIKAI NAPILAP Előfizetési dijak : Helyben és vidékre postán küldve negyed­évre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. Példénvonkint 10 fillér. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő : Filíppinyi Sámuel Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba. 11. ker. Ferenc József-tér 20. szám alatt. Hirdetés díjszabás szerint. A parlament husiiét utáni első ülésén bejelentik az ellenzéki blokk megalakulását Rassay állandóan tanácskozik az ellenzéki pártok vezetőivel . Budapest, április 2. (A Bé­késmegyei Közlöny tudósítójától.) Ellenzéki politikai körökben még a húsvéti szünetek előtt megkez­dett tanácskozásokat ma délelőtt folytatta Rassay Károly dr. az ellenzéki pártok vezető tagjaival. Értesülésünk szerint Kállay Tibor­ral a még hátralevő pontokra nézve is sikerült a teljes meg­egyezés, aminthogy ugyanez re­mélhető a Nagy Emil dr. és Apponyi köréhez tartozó politiku­sokkal való tárgyalástól is, melyet ma délután kezdett meg Rassay Károly. Biztosra vehető ezek után, hogy az ünnepek utáni első ülésen az ellenzéki pártok már együttesen fognak fellépni s az ülésen Ras­say, vagy esetleg Apponyi beje­lentik az ellenzéki blokk megala­kulását. Nyilvánosságra kerültek a költségvetés tételei A bevételi előirányzat 51 millió pengővel több a tavalyinál — A pénzügy­minisztérium belső adminisztrációja 163 millióba kerül Budapest, április 2. (A Békés­megyei Közlöny tudósítójától.) Ma kerülnyilvánosságra a költség­vetés, mely ben a bevételek 830 mil­lió pengővel szerepelnek, tehát 51 millióval többre rúgnak, mint a mult évben. Az 1927—28. évben szerepelt 6^3 millió bevétellel szemben a mostani költségvetés 63 milliós többletet mutat fel. A bevételek túlnyomó részben adókból állnak elő, ami azt jelenti, hogy a polgárság ma jóval többet adózik, mint az előző években, noha jövedelmek egyáltalában nem emelkedtek. Az elmúlt két év alatt 23 százalékkal növekedtek az ál­lam bevételei. A pénzügyminiszter az idei költségvetés 51 milliós többletét három adónemből akarja előteremteni: 101 '6 a fogyasztási adóból, 237'3 milliót a forgalmi adóból és 181 milliót az egyenes adókból, illetve ezeknek a mult évihez képest megfelelő emelke­déséből. A költségvetésből kiviláglik, hogy a fogyasztási adók továbbbi emel­kedése várható, amit a pénzügy­miniszter azzal indokol, hogy sza­porodik a fogyasztás. A fényűzési adó a tavalyi 9 milliós bevételről 10 millióra emelkedik, az illeté­keknél pedig 15 millió pengős az emelkedés. A társulati adón vál­toztatás nincs, noha a gazdasági elet bizonyosra vette ezt, mert ez a vállalatok anyagi viszonyait és hiteléletét rendesebb mederbe terelte volna. Az igazság előbb, vagy utóbb győzni fog Szüllő Géza, a felvidéki keresztényszociaSistapárt országos elnökének húsvéti nyilatkozata több napig fog tartani, Baltazár Dezső, a tiszántúli egyházkerület püspöke, mint egyházi elnök és Csabacsüdi Dokus Ernő kir. ka­marás, mint világi elnök tölti be a vezetőtisztet. Százezer pengős sikkasztás az idegen­forgalmi vállalatnál Budapest, ápr. 2. A főkapitány­ságon már napok óta vizsgálat folyik egy nagyszabású visszaélés ügyében, amelyet az Idegenforgal­mi Beszerzési és Szállítási Rész­vénytársaság több tisztviselője kö­vetett el, részben a vállalat, rész­ben az utazóközönség kárára. Az IBUSz megtette a feljelen­tést a Nádor-utcai fiók sikkasztó tisztviselői ellen. A vizsgálat meg­állapította, hogy egész csomó jegy­füzeteket vittek el az irodából és ezeket a jegyeket értékesítették. Tegnap a rendőrség letartóztatta Forgács László, Simondi Oszkár és Kovács Jenő tisztviselőket, ma pedig Erdélyi Aladár ellenőrt és Braun László pénztárost vették őrizetbe, mert azzal gyanúsíthatok, hogy ők is résztvettek a nagyarányú sik­kasztásban. Forgács László, a tra­gikus véget ért Forgács Anna bátyja. A kár az eddigi megálla­pítás szerint százezer pengő. Pozsony, április 2. (MTI) Szüllő Géza nemzetgyűlési képviselő, a keresztényszocialista párt országos elnöke a pozsonyi Hiradóban a bel- és külpolitikai helyzetről nyi­latkozott. Arra a kérdésre, hogy van-e kilátás javulásra a csehor­szági 90 ezer hontalan ügyében, azt válaszolta, hogy az állampol­gárság ügyében a kormány látha­tólag arra dolgozik, hogy megsza­baduljon a neki kellemetlen ele­mektől, ez azonban ellentétben áll a békeszerződésnek oly sokszor hangoztatott szellemével. Éppen ezért a keresztényszocialistapárt a nemzeti párttal együttesen uj me­morandumot készített, de pana­szaik benyújtásával várnak addig, mig meg nem ismerték a Népszö­vetség. tanácsülésének állásfogla­lását a hármasbizottságra vonat­kozóan. Egy további kérdésre Szüllő kijelentette, hogy a hármas­bizottság munkájától nem sokat vár, mert nem szokatlan az, hogy az emberek a saját maguk által elkövetett hibákat önként jóvá­tegyék. De világosan látni már, hogy Anglia kezdi érvényesíteni azt a . nagyszerű tulajdonságát, hogy becsületesen akar megoldani mindent és semmit sem eltussolni. Lloyd George, MacDonald és még több angol politikus, akik közül az egyik nevét nem akarom meg­említeni, nehogy elkobozzák a po­zsonyi Hiradó számát, már so­rompóba léptek. Szüllő Géza azzal fejezte be nyilatkozatát, hogy az igazság előbb, vagy utóbb győzni fog. Összeül a református egyetemes konvent Budapest, április 2. A magyar református egyházak legmagasabb kormányzati szerve, az egyetemes konvent a jövő hét keddjén ül össze, hogy megvitassa az idő­szerűvé vált adminisztratív ügye­ket. A konventnek ezen az érte­kezletén, amely előreláthatóan A sójövedék bevételei 800 ezer pengővel emelkednek az uj költség­vetésben, feltűnő azonban ennek egy tétele : a pénzügyminisztériumi tárca kiadásai, amelyek 837 mil­liót tesznek ki, amiből csak a belső adminisztráció 163.2 millió pengőt emészt fel. Az egész pénz­ügyi közigazgatás költségeinek te­hát teljes 20 százalékát emészti fel maga a minisztérium, ami nyil­vánvalóan ellenkezik a takarékos­ságról és egyszerűsítésről hirdetett elvekkel. Politikai körökben tulsötétnek látják azt a képet, amit a költség­vetés ennél a pontnál nyújt és az ellenzék szóvá is akarja tenni a pénzügyminisztériumnak ezt a tul­költséges gazdálkodását. tat Judit Mii sifcerot MIÉI! Nagysikerű kiállításokat rendezett a nyugati városokban (A Közlöny eredeti tudósítása.) Már többször megemlékeztünk egy Békéscsabáról Észak-Amerikába szakadt magyar müvészleánynak, Klement Juditnak szép karriérjéről, aki Kalifornia fővárosában: San Franciscóban több kiállítást ren­dezett festményeiből, batikmunkái­ból és színpadi díszletterveiből. A fiatal magyar müvészleány tehet­ségéről az amerikai angol és ma­gyar lapok a legteljesebb elisme­rés hangján szóltak. Ma ideérkezett egy los angelesi magyar lapnak, a „Californiai Ma­gyarság -nak egyik februári szá­ma, amely Klement Juditnak egy ujabb sikeréről számol be. A cikket teljes egészében itt közöljük: „Hetekkel ezelőtt már találko­zott az olvasó lapunk hasábjain Clement Judit nevével. Annak idején beszámoltunk ennek a te­hetséges fiatal magyar leánynak a sikereiről és ma ismét örömmel állapítjuk meg, hogy Miss Clement nem állott meg a siker utján. Itt fekszik előttünk a „Who is who in Los Angeles Counthy" 1928-as kiadása; három nagy amerikai újságnak a cikkei, továbbá egy newyorki levél és mind arról ta­núskodik, hogy egész Amerikában a Csendes Óceántól egészen a távoli Atlanti Óceán partjáig, min­denütt elismeréssel adóznak a ma­gyar leány művészi tehetsége előtt. Legutóbb a Zellerbach Paper Co., a Los Angeles Art Museum, a Portland (Oregon) Art Museum, az University of Montana San Francisco és San Diego állította ki a müveit és most New-Yorkba kapott meghívást kiállításra. Min­denütt siker és elismerés kiséri munkáját ennek a szerény ma­gyar leánynak, aki folyton tovább tanul és amellett dolgozik is, mert a helybeli Angelus Furnitur Com­panynak főtervező diszletrajzolója. Mint a múltban, ugy a jövőben is örömmel fogjuk regisztrálni Cle­ment Judit nagyszerű sikereit és biztosak vagyunk abban, hogy akik a siker útját figyelik, azok még gyakran fognak találkozni ennek a tehetséges magyar leány­nak a nevével." Az amerikai magyar lap meg­állapításaihoz még csak azt füzzük hozzá, hogy a közülünk a messzi idegenbe szakadt müvészleány mindjobban gyarapodó sikereinek a szülőföld is őszintén örül, mert azoknak a sikereknek révén Békés­csabára is ráterelődik a világ figyelme, mint olyan kulturhelyre, ahonnan világhírű művészi érté­kek értek meg a legszebb teljese­désig. Örömmel várjuk és szíve­sen regisztráljuk Klement Judit további sikereit.

Next

/
Thumbnails
Contents