Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-11-18 / 262. szám

Békéscsaba, 1928 november 25 BÉKÉSMEGYEI KÖZT 7 I 5 AZ ANGOL-MAGYAR BANK RT. BÉKÉSCSABAI FIÓKJA BÉKÉSCSABÁN, ANDRÁSSY-UT 12. SZÁM TELEFON 202—203. | legkedvezőbb feltételek mellett |j folyósít hosszú és rövid lejáratú jelzálogkölcsönöket igen magas kamatláb mellett gyümölcsöztet 2 Takai ^P ^P 1 llll PHILIPSRÁDIÓ PHILIPSRÁDIÓ Okvetlenül kérjétek a 1( pongős Philips pályázat fel­tételeit bármelyik rádióke­reskedótől vagy a PHILIPS RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁGI RT-töl BUDAPEST V. LIPÓT-KÖRŰT 18. iíési hirdet A békéscsabai közkórház igaz­gatósága 1929 január 1-től decem­ber 31-ig terjedő időre nyilvános árlejtést hirdet és pedig : husnemüek (marha, borjú, juh) fűszeráruk (cukor, só, kávé stb.) hentesáruk (hus, zsir, felvágot­tak stb.) tejnemüek (tej, vaj, turó) kenyér- és zsemlyeáruk (esetleg csak sütés) és végül asztalos munkák (koporsók) szállítására. Felhívom a pályázni szándéko­zókat, hogy az 1 '60 P okmánybé­lyeggel ellátott, zárt írásbeli aján­lataikat lepecsételve, az egység­áraknak tételenként (kgr. liter), a hus osztályozása (leves, paprikás, sütnivaló) szerint számmal és be­tűvel külön-külön való kitüntetése mellett f. évi november hó 30-án, déli 12 órájáig a kórház gondnoki irodájában adják be. Későbben érkező ajánlatokat nem veszünk figyelembe. Megjegyezzük, hogy csak fix árakkal ellátott ajánlatokat fogunk figyelembevenni. A kórház fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül — tekintet nélkül az árakra — szabadon választhasson. Az ajánlat a benyújtóra nézve azon­nal, mig a kórházra nézve csak akkor válik kötelezővé, ha azt a kórházi bizottság jóváhagyja. Mindennemű felvilágosítás a kór­ház gondnoki irodájában a hiva­talos órák alatt nyerhető. Békéscsaba, 1928 nov. 12. Igazgatóság. 51-IK JÓTÉKONYCÉLU M. SORSJÁTÉK ^M^ Főnyeremény: Egész sors­jegy ára 2 P 30,000 pengő, azonkívül f5,000, 10,000, 5,000 P Fél sorsjegy 16,500 ára 1 pengő különböző nyeremény, melyek mind készpénzben fizettetnek ki Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető KIR. ALLAMI Ugy a nyeremények számát, mint összegét felemelték ! Sorsjegyek kaphatók minden bank- és sorsjátéküzletben, dohánytőzsdében, postahiva­talokban. Postei rendeléseket a pénz előzetes beküldése után azon­nal teljesít a Székesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság, Budapest, V. Szalay-utca 10. s az összes sorsjáték főárusitök Húzás 1928 dec. 15. | Felhőkarcoló Békéscsabán * • ~— • • • | Rófh Vilmos nincs, de van utolérhetetlenül megbízható, pontos és olcsó műszerésze és villanyszerelője, aki elvállal minden e szakmába vágó munkát, u. m. erőátvételi, világítási beren­dezéseket. varrógép, írógép javításokat és karbantartást műszerész Békéscsabán, Ferenc József-tér 12. szóm alatt. I 12. szám alatt. • |Pongrácz András• • • szűcs- es s: Békéscsaba, Tátra-utca I. sz. Javítások és átalakítások jutányos áron • • : • • • • • • : • I • • IJzletáthelyezés miatt csillárok, rádiókészülékek önköltségi áron kiárusittatnak Schlesinger József villamossági és rádió-szaküzlet Andrássy-ut 22. Ne mulassza el e bevásárlásra kedvező alkalmat Üzletünket ugyanabban a házban, Andrássy-ut 22. sz. a. sarokra helyezzük át. X Köszönet nyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jó­barátoknak és ismerősöknek, kik édesatyánk Marik Ádám elhunyta alkalmával részvé­tükkel és a temetésen való. megjelenésükkel fájdalmun­kat enyhiteni igyekeztek, ez­úton mondunk hálás köszö­netet. A gyászoló család. GYOMOR­ÉS CUK ORBETEGEKNEK gyengélkedők, egészségesek, gyermekek és felnőtteknek egyaránt kellemes izü és köny­nyen emészthető tápszerek: BUDAPESTI GYÓGYFORRÁS KÉTSZERSÜLT CUKORBETEGEKNEK, zaherinnal és Aleuronat liszttel készítve CRÁHAM KENYÉR ALEURONAT KENYÉR Készíti: NEUMANN BÉLA, ezüstkoszorus mester diabetikus és dietikus tápszerüzeme Budapest, II. Margit-körut 16. Többszörösen kitüntetve : Aranyéremmel A Nemzotközi Ember­védelmi kiállításon és a Kézműipari Tár­laton. Ezüst éremmel és diszoklevél­lel: Az Országos Iparegyesület által. Vidéki megrendelések postafordultával elintéztetnek. Nagyobb városokba egyedárusitási képviselőket keresek és bizományi lerakatot létesítek. Árverési hirdetmény. Az Orosházi Népbank Rt. kényszerfel­számolás alatt Pénzintézeti Központ ön­kéntes árverés alá bocsátja a nevezett pénzintézet tulajdonát képező és az oros­házi 8377. számú tkvi betétben 7787-51-a-l hrsz. alatt felvett 671 négyszögölet, vala­mint a 7787-52(a-l-a. hrsz. alatt felvett 542 négyszögöl területű ingatlanából még ér­tékesitetten s 57 négyszögölet kitevő ingat­lanát az azon fekvő u. n. „Közraktár" épülettel és melléképületeivel együtt P 40,000, azaz negyvenezer pengő kikiáltási árban, Az árverés I92á november hó 22. napjá n délután 4 órakor fog a Ma­gyar Általános Takarékpénztér rt. orosházi fiókjának helyiségében, dr. Jeszenszky Elek kir. közjngyző közreműködésével megtar­tatni. Az árverési feltételek a Magyar Általá­nos Takarékpénztár rt. orosházi fiókjánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A kitüntetett területekért a pénzintézet felelőséget nem vállal. Budapest. 1928 október 26. Orosházi Népbank Rt, kényszerfelszámolás alatt Pénzintézeti Központ. őa köpenyek, télikabátok, opuszumgallérok IRIMY ÉS OLÁRY i a legújabb párisi és londoni modellek szerint flj szalonjában Szent szolid árban készülnek • István-tér 12. sz. B

Next

/
Thumbnails
Contents