Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) július-szeptember • 152-222. szám

1928-07-07 / 152. szám

-éki-sisioa, 1V28 julius 7 Éísrr^vT'ra'rs r W^aet* MMMtak % Amortizációs és váltókölcsönöket az eddigieknél lényegesen jobb fel­tételekkel és haladéktalanul folyósit a Magyar Általános Takarékpénztár Rt Békéscsabai Fiókintézete Telefon 255 Andrissy ut 4 'esufíó amerikai kritika Romániáról Newyork, julius 6, A vallési és aji kisebbségek védelmére ala­ult amerikai bizottság, amely egy éven ét folytatott tanulmányokat Romániában, könyvet adott ki, amely megállapítja, hogy a ro­mániai állapotok nemc««k Közép­Európa, hanem az egész világ békéjét veszélyeztetik. Minél előbb változtatni kell a helyzeten, ha a nagyhatalmak nem akarják, hogy a világbéke (felboruljon egy bal kán állam tehetetlensége, kultu­jétlansága és a kormányzásra vaic képtelensége miatt. A bizott­ság megállapítja, hogy a romén határt A kierőszakoltak, amelyeknek iss^e kell dölniök. ha pedig ez íim történik meg, Erdélyben soha­;e r.i lesz nyugalom, mert a kisebb­ségek' .ikeseredése egyre nagyobb :s nagyoó.b lesz a romónok ural­nával 8zemöt.n. Jiultumemzef-c a csef) ? Prága, jul 6. A Prágai Magyar lirlap csütörtöki számát a ható­íágo't elkoboztatták, mert abban oilyos leleplezéseket közölt a kas­,ai kinzókamrákról. A lap többek (özött megemlítette, hogy Mayer lózset állítólagos kémet a kassai Kinzókamrába vitték, ahol gumi­botokkal és különböző kínzások­kal akarták kényszeríteni valló másra. A sikertelen kísérlet utón egy olyan jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben olyan dolgok voltak, amiket Magyar József sohasem mondott. Tlusztria igazságügy­minisztere nagynémet párti Bécs, julius 6. (Bécsi Tí) A nemzetgyűlés 80 szavazattal 59 ellenében Slama nagynémet tar­tománygyülési képviselőt igazság­ügyminiszterré választotta. Vasárnap julius 8 án délután Dorogi AC—GsAK kerületközi döntő a CsAK Réthy utcai pályáján JEEER Visszaemlékezés Iván Jánosra Sailer Elek halála után, mint helyettes főszolgabiró kerültem Bé­késcsabára s akkor volt rá nem­sokára Áchim L András halálá­nak az évfordulója. Nagy tömeg nép vonult ki a temetőbe a sir­hoz, természetesen mint ro^zoi au biró hivatalból ott voltam én is. Rendőrt nem vittem magammal, hiszen én Áchim L Andrással együtt jártam a békéscsabai akkor még algimnáziumba s egy évig ott laktam az Áchim háznál (most Kovács L Mihály ház) mint in struktor. tehát még diákkoromból ismertek. Közel a sirnál foglaltam helyet. Az ünnepi szónok Le hoczky György, volt tótkomlósi biró. Közvetlenül a hátam mögött állott Iván János a Népegylet zászlójával. Amikor felismerte bennem a főszolgabírót, az ő basszus hangján egész hangosan megjegyezte: „ütöttem én már főszolgabírót" (persze tótos accentussal). Erre én ugyanolyan hangosan rögtön azt válaszoltam : „igen, mert hagyta magát". A körülállók elmosolyogták ma­gukat s Iván nem szólt többet egy szót sem. Találkoztam vele aztán többször is főszolgabiróságom alatt, szóba is álltam vele, de né zetűnk sohasem egyezett, ami­nek a hirdetések alkalmával, ami­kor beszédeket tartoltam, közbe­szólás alakjában kifejezést is adott. Kiss László szeghalmi járási főszolgabiró. — Kerületközi rnzó verseny. Folyó hó 8-án, vasárnap e«»e fél 9 órakor lesz megtartva a Tisza­Maros és Körös kerületek közötti úszóverseny, melyen résztvesznek Szeged és Csaba olimpikonjai, a környék legnevesebb uszónői és úszói. A verseny pólóméíközéssei ínSnJ? uTciyo v^rfi biró fog leve­zetni, így annak sima bonybli tása biztosítva van. A vüü^í-Ss felszerelésén, valamint a tribün felépítésén rrár serényen dolgoz­nak. Reméljük, hogy ezen nívós versenyt városunk közönsége nagy szómban fogja végig élvezni s a verseny anyagi sikerét biztosítani. — Időprognózis s Egyelőre igen meleg idő, majd nyugat felől zivataros esők várhatók, később élénkülő nyugati szelekkel, átme­neti hősüllvedés valószínű. * Ideges embereknél és lelki betegeknél az enyhe természete „Ferenc József" keserűvíz j emésztést, tiszta fejet és nyugoc alvást teremt. Világhírű idesrorvo sok véleménye a'apján a Feren József víz használata aj^^cv é a gerincvelő súlyos meflHKdé seinél is kiválóan ajánlha7?f.'r*ap ható gyógyszertárakban, drogé riákban és füszerűzlelekben. — Öcsöd még két vásátt kéi Az őcsödi érdekel'ek mozgalmf indítottak, hogy Öcsödöd évei ként még két vásárt tart­hassanak. — Kutass lesz a szarvasi szappanos 1 . fatelepen. A derék Kunstár c JS,a d tulajdonában levő szarvasi szappanosi őstelepen melynek emlekeit a tudományos körök " i«m» r.K o, is terv' 8 vön vév e ® folytatóla­gos kiirtás, mivel még mindig kerüln 3'*. olyan régiségek, me­lyek ujJöt»t> adatot nyújtanak az itt élt őskori nép lem közönséges k uj t uíó|ának. _ Pezsgőt > lyó medrében. A JVAha vidí i Coblenz község | euosai nagymennyiségű pezsgőt találtak a Mosel folyó medrében. Szerdán összesen 300 üveg pezsgő került felszínre és e hírre a folyót az úszók nagyszámú tömege lepte el. Kutatásaik eredménnyel is vég­ződtek, amennyiben este a folyó partján csak részeg embereket lehetett látni. Mint most kiderült a pezsgős üvegeket az egyik szálló tulajdonosa rejtette el a folyóba, miután azok csempészett áruk voltak és (élt a büntetéstől. — Országos vásár. Szentesen nyári orszábos vásárt julius 20 an és 21-én tai.... mef f Tűzifa elsőrendű, száraz hasáb és ep ritott, minden mennyiségben, — házhoz szállítv a kapható: Gazdasági Isgép e k és a vi'ághirü ~ .Bev-HTrriBféle kévekötő tóg 4pek kaphatók, mint a kir. Államvasutak Gép­ának vezórügynöksége )ékésmegyei vezérkép­Kovácsolásra kiválóan alkalmas ignáoakaai kétszermosott borsószem* nagyságú kováo»az^n lapható: Cséplésh la porosz, 7400 kaló; • darwbos sz*n. továbbá porosz és haza' ftitőazén és koks z ka a i MroÉi LT.-nál Bélé Közp. iroda: Ferenc József-tér 18. "elefon: 89. 90 és 225 Termény- és Árűraklái Andrássy-út 54. Telefon Mindenkori legolcsóbb napiárakI Kedvező fizetési feltételek 1 Szükséglet esetén kérjen árajánlatot I

Next

/
Thumbnails
Contents