Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) április-június • 76-146. szám

1928-04-01 / 76. szám

Egyes szám ára iu fuser Békéscsaba, 1828 április 1 Vasárnap 55-1 éflolyam, 76-ik műm lESHEGrTEI POLITIKAI NAPILAP "i vvrvinnrvrrí r ír m irwmminrmmr nmnm niniwrinrrirvrTTiiVTTT r^* •—.....r....^ KlSflHOfŐKl Aljak : Halyben íi vidékre poétán ktldre: nagyed­frrrn 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. Példá­nyonként 10 fillér. Fóssttkeiotő: Dr. Gyötrffy&ai János Pelalőa nxerkeastő i FMppInyl Sámael ?«l«íonasaun: 7 Samkciamtősig ét kiadóhivatal: HékdttatoH*, II. kerület Farenci Jóiael-téí 20. siám alatt, Hirdetés dijaxabái ixerint. Irta: dr. Gyöngyösi János • Az év elején a forgalmiadé je­lenlegi rendszere ellen az egész ország keieskedői és iparossága részéről nagy mozgalom indult meg, t melynek elK nállhatetlan eie jét ez a valóban tűrhetetlen hely­zet bizio8i(otte, amellyel ez az adó­nem főleg a kisiparosságra és a kiskereskedőkre nehezedett. A csa­bai kereskedők és iparosság feb­ruár 19-én tartott igazén impozáns demonstretiv gyűlést ebben a kér­désben. Határozati javaslatunk­kal, amely a fázisrendszer beve­zetését sürgette, a kerület k<pvi­selőjthez foidullunk, aki egyúttal pénzügyminiszter is. tehát legille­tékesebb ezeken a bajokon segí­teni. Kczben a pénzügyi kormány­zat részéről kijelentés hangzott el, hogy a fázisrendszer életbelépte­tése egyelőre az állemházíartás biztonsága szempontjából lehetet len. Igy tehát abban a memoren­dun ban, amelyet a pénzügymi­niszter felszólítására a nagygyű­lés meghatalmazáséból a minisz­íe:hez felterjesztettünk, fentartva elvi állá pontunkat, mellőzni kel­lett az egy fázis követelését és tisz­tára azoknak az igazságtalansá­goknak és zaklatásoknak az or­voslását szorgalmaznunk, amelyek elsősorbtn az átalányozás terén sorvasztják az adózók vagyonát, keresetét és idegeit A miniszter ur megbízottját is kiküldte Csabára s vele széban is letárgyaltuk az egész kérdés komplexumot. Az ilyen kontra­diktorikus tárgy alásoknak meg van az a rendkívüli előnye, hogy mind­két fél, tehát neircsak az adózó, de a kincstár szempontjait is meg­világítja és igy megnyugvást, vagy legalább is megértést támaszt olyan teihek, vagy nehézségek iránt is, amelyek látszólag kikü­szöbölhetők volnának. Ennek a hiveta o3 jellegű érte­kezletnek tapasztalatain és a pénzügyminiszternek tegnap az egységespártban kifejtett bejelen­téseinek eredményeit a követke­zőkben foglalhatjuk össze: A pénzügyi kormányzat a lé­nyegtől, vagyis hogy a forgalmi hozamát csökkentse s ezzel főleg a kisemberek teihein könnyítsen, nem hajlandó engedni. Hiába hoztuk fel érvül azt, hogy a kis iparosra és a kiskereskedőre a forgalmi adó az egyenesedé jelle­gével bir, mert azt bizony a meg­rendelőre, vagy a vevőre áthárí­tani nem tudja, hanem a saját keiesetébői kell fizetnie. A hely­zet beismeiése még nem lehetett eleget.dő indok ahhoz, hogy ezen a borzalmas megadóztatáson vál­toztassanak. Ami eredmény tehát meredt, ez tisztára ez )g&2*áfcO£f>bb ekszlásra és a zaklatások kiküszöbölésére vonatkozik. A csabai ankéten megállapodtunk abbar, hogy az átalányok kivetésénél az ipar és kereskedelem részéről megbízott szakértők véleményének minél nagyobb befolyást engednek. A szakértők kötelessége tehát, hogy iparos és kereskedő társaik ügyet gerincesen, de amellett tárgyila go&an, becsületesen és elfogulat­lanul képviseljék. Ugyancsak az ankétén biztosítottak bennünket, hogy sürgésen rendelet jelenik meg, amely az átalány felemelését visszamenőleg megtiltja. Ebből a Románia hatalmas barátaival fenyegetődziK Mussolini nyilatkozata nagy megrökönyödést Keltett Romániában London, márc. 31. (MTI) A szociális irányú Daily Herald igen mulatságosnak találja azt a meg­rökönyödést, melyet Mussolini a magyar határokról tett nyilatkozata keltett Bukaiestben. A kormány­lapok egyszerűen nem akarják elhinni, az ellenzéki sajtó pedig hevesen támadja a Bratianu— Titulescu—-Duca triót állítólagos olasz barátságuk miatt. Emlékez­tetik Mussolinit, hogy Romániának hatalmas barátai vannak. Mindez a Daily Herald szerint azt mu­tatja, hogy a közeljövőben a leg­nagyobb eiófeszitést fogják kifej­teni a libeiáiis uralom megdön­tésére. fí magyar Kormány elégtételt Követei a be regböszörményi incidensért Budapestre még semmiféle válasz nem érkezett Romániából Bukarest, márc. 31. Ma délelőtt ujabb magyar jegyzék érkezeit a rtmán kormányhoz a beregböször ményi halárincidens ügyében. A román kormány azonban éliitólag az első magytr jegyzékre mór a hét elején elküldötte válaszát és ugy látszik, hogy ez a második magyar jegyzék keresztezte a ro­mán jegyzéket. A magyar kormány a máiodik jegyzek ben követeli a román hetái őrök szigorú megbün­tetését és a meggyilkolt magyar kisgazda csalódjanak kártelanitá sát. Hir szerint a romén kormény a második magyar jegyzékre már nem Í3 fog válaszolni, mert sze­rinte ezen követelések az első ma gyar jegyzékben is bennvoltak s azokra a váiaszjegyzékben kielé­gítő módon vélt sz olt. Budapestre eddig semmiféle román jegyzék nem érkezett. körülményből eddig sokszor rend­kívüli megpróbáltatások nehezed­tek a kiskereskedőkre é3 kisipa­rosokra. De a pénzügyminiszter csütörtöki bejelentése egy lépéssel még tovább megy akkor, amikor az áialényozott egyéneknél ez adó ellenöröknek egy évig a műhely, vagy az üzlet forgalmában sem­mifele változást nem szabad ku­tatniok. Ha ellenben kedvezőtlen változás állana be, akkor az ipa­ros, vagy a kereskedő a forgalmi adó leszállításáért folyamodhat. És ennél a pontnál különösen egy körülményre akarom felhívni a figyelmet. A legtöbb iparost, vagy kereskedőt ettől a lépéstől a bürokratikus nehézségek, a folya­modvány elkészítése, esetleges bélyegkölteég stb. tartanak vissza. A pénzügyminisztérium kiküldöt­tével sikerült olsan formában tisz­táznunk ezt a kérdést, hogy ele­gengő. ha a fél az adóellenőrnél, vagy a forgalmiadóhivatalban be­jelenti a forgalmiadó lesszállitá­sára vonatkozó igényét. A beje­lentésről és annak indokéiról kö­telesek jegyzőkönyvet felvenni § azt elbírálás végett a pénzügyigaz­gatósóghoz felterjeszteni. Egyéb­ként az érdekképviseletek (Keres­kedelmi Csarnok, Ipar, estült; t) olt állanak útbaigazítással és támo­gatással. Az azonban csak termé­szete:?, hogy ha valaki nyilván­valóan szándékosan félrevezetné, vagy megrö\ iditené a kincstár}, ezek az erkölcsi testületek nem állhatnak oltalmukkal melléje. Ha mér a pénzünket nem nél­külözheti a pénzügyminiszter ur, aat el kell ismerni, hogy az ide­geinket kímélni igyekszik. Az adó­ellenőrök az áialányozottakat többé nem fogják felkeresni, ha átalá­nyukat befizették, vagy igazolják, hogy a bélyegeket könyvükbe be­ragasztották. Mindez eredménynek nem sok» de mégis haladás. Eredményt könyvelhetnek el a fűszeresek, akik a cikkeikre behozandó egy­fázis alapján mentesülnek a tor­galmiadó alól. S örvendetes ered­mény az állatkivitelnél visszatérí­tett forgalmjedó, ameiy remélhető­leg állattenyésztésünkre és annak értékesítésére jótékony hatással lesz. A világ márka: /^iMjÉi 1928-as legújabb typusu személy teherkocsik, alvázak MC. CORMICK PETR0LEUM-TRAKT0R0K mezőgazdasági gépek, golyóscséplök, varrógépek, kerékpárok legolcsóbban beszerezhetők Használt traktorokat is cserélünk Mc Cormk icpetroleumtraktorok délvidéki lerakata és főelárusitója Xczskovitss Lipót gépáriilias^a Békéiotaba, Andrássy-ut TELEFON 275 TELEFON 276

Next

/
Thumbnails
Contents