Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) július-szeptember 146-221. szám•

1927-07-01 / 146. szám

Békéscsaba, 1927 julius 1 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 3 Mielőtt zongorát, pianinot bárhol végleg megvásárolna, keresse fel zongoratermeimet, ahol 10 éves ó tállá ssal, fizetési kedvezménnyel, (vidékre dijialan csomagolás) leg­olcsóbban vásárolhat, Zeneakadé­miával szemben Budapest, Liszt •Terenc-tér 7. szám alatt. Gaál Hirdetmény. Dr. Szabó István közp. kir. já­rásbirótól. mint az 0. F. B. kikül­dött bírójától ad 12020—1925/CCI. CCII. kb. sz, felhatalmazására fel­hívom mindazokat, akik a földbir­tokreform eljárás során házhelyet vagy földet kaptak, hogy az elő* legezett költségek megtér tése ci­men házhelyenként és kat. hol" dánként 2 P, azaz keltő pengőt a váro?i népjóléti hivatalban (Szt István-tér 10. I. emelet) 1937 julius 30 ig okvetlenül fizessék be. Sorsolási cédulát mindenki hoz­za magéval. Békéscsaba, 1927 junius 25. Dr. Berthőty István polgármester. Szobafestést szép és jó kivitelben szolid árak mellett készítek. Festékh erest eűésemben beszerezhetők festéshez való cikkek, a. m. száraz- és olajfestékek, szoba­padozathoz festék ragadás kizárásá­val felelősé 7 mellett. Privát festésnél utasítással szolgálok. Kereske­dőknek saját készítésű fali mintáimat viszonteladási árak mellett szállítom. Szikora r Mihály szobafestő Békéscsaba, Berényi-ut 13. Nyomatja és kiadja e Corvina könyvnyomda Lapkiadásért felel Grubwr DAKSS hirdetmény A. m. kir. pénzügyminiszternek 1927. é\ i 80.000 számú rendelete egyes tüzelőanyagok után fizeten­dő forgalmi adóvéltságról. 1. §. Adóváltságot tartoznak fizetni: 1. tűzifa, hasáb, dorong és rőzse­fa, aprítva, fürészelve és kötegel­ve, fürészporbrickett. 2. faszén, faszénbrickett. 3. kőszén. 4. bar­naszén. Mesterséges szilárd tüze­lőanyagok. 6. Hatószén tartalmú termékek (friss és holt csontszén, vérszén, darabos állatiszén). 7. Tő­zeg, tőzegtégla, tőzegtörmelék és egyéb tőzegtermékek. 8. koksz. 2. §. Mentesség az adóváltság alól: 1. Belföldi gázgyárak által vilá­gitógáz előáliitására saját cimükre közvetlenül behozott és átvett gáz­szén, továbbá a belföldi vasmü­vek, vasolvasztók és vasöntödék által üzemükben való felhaszná­lás céljából saját cimükre közvet­lenül behozott és átvett huta (kohó) és öntödei koksz a forgalmi adó­váltság alól mentes. 2. Ha azon­ban a gépgyárak a váltságmente­sen behozott gáz szenet, vagy az elő^ő bekezdésben felsoroll válla­latok a válte?imentesen behozott kokszot felhasználás nc"tül 'ovább adják, a forgalmi adóváltságot az eladott mennyiség után a 6. §. 3. bekezdésében megállapított vált­ságkulcs szerint — pótlólag meg­fizetni tartoznak. 3. §. Mentesség az ált. forg. adó alól: 1. A jelen rendelet alapján adó­váltság alá eső tüzelőanyagoknak a behozataltól illetve a termelőtől, vagy előállítótól az el, vagy fel­használóig terjedő forgalmában je­lentkező szállításai — a 8. §-ban megállapított feltételek mellett az általános forgalmi adó alól men­tesek. 2. A külföldről behozott ilyen tüzelőanyagok után a beho­zatalkor vámforgalmi adót sem kellene fizetni. 4. §. Váltság fizetési kötelezettség: Az 1. §. 2. bekezdésében fel­sorolt tüzelőanyagok után járó edóváltságot külföldről történő be­hozatal esetén (behozatali forga­lomban) a tüzelőanyag átvevője, belföldi termelés, vagy előállítás esetén (belföldi forgalomban) pe­dig a termelő (pl. bányavállalat), illetve az előállító (pl. gázgyár) köteles megfizetni. 5. §. Az adóváltság alapja : A külföldről behozott és e.dó­váltság alá eső tüzelőanyagok után járó adóváltségot, további intézke désig — a következő átlagértékek alapul vétele mellett kell meg­fizetni. 1. §-ban foglaltaknál mé termázsánkent 2 P, a 2. §-ban foglaltaknál 6 P, a 3. § ban fog­laltaknál 4 P, a 4. § ban foglal­taknál 6 P. Az 1. bekezdésben megállapított átlagértékeket az egy­szerre átadóit, vagy átvett meny­nyiség minden megkezdett rnéter­mázsája után kell számítani. Az átlagértékek alapján fizetendő for­galmi edóváltságot a hivatalosan megállapított és a fuvarlevélben feltüntetett suly, ennek hiányában pedig a feladó által a fuvarlevél­ben bevallott suly után kell ki­számítani. A belföldi termelő, vagy előállító által fizetendő adóvált­ság §lapja az az eiienérték, ame­lyet az általános forgalmi adói a vonatkozó jogszabályok az ennek az adónak alapjául megállapi tanak. 6. §. Az adóváltság kulcsa : A belföidi termelő, vagy elő­állító által fizetendő adóváltság kulcsa az 1. §. 1. pontnál 3% a 2-3-4-5-6-7-8. §ban fog­lallak után 2%. A külföldről be­hozott és forgalmi adóváltság alá eső tüzelőanyagok után járó adó­váltság kulcsa minden esetben 4%. 7. §. Az adóváltság lerovása: A belföldi termelő, vagy elő­állító a jelen rendelet alapján járó adóváltságot — külön adóbeval­lási ív mellett — pénzben köte­les megfizetni. Az illetékes for­galmi adóhivatalhoz benyújtandó külön adóbevallási ívben az adó­váltság fizetésére köteles termelő, vagy előállító kizárólag csak az adóváltság alá eső tüzelőanyagok eladásából származó bevételt állit­hatja be. Ha az adóváltság fize­téséi e köteles adózó az általános forgalmi adót megosztva tartozik lizelni, az adóváltságot a megálla­pított kulcs szerint tartozik meg­fizetni. Afizeí isi időszakra ugyan­eion szabf'.yok iréiy. lok, mint az általános forgalmi adónál. A külföldről behozott forgalmi adó­váltság alá eső tüzelőanyagok után járó adóváltságot abban az eset­ben, ha az vasúton érKezik a ren­deltetési hely vasútállomása szá­mítja ki és szedi be. A külföldről behozott és forgalmi adóváltság alá eső tüzelőanyagokat mind addig, mig az adóváltságot az erre kötelezett ki nem fizeti, nem sza­bad kiszolgáltatni az átvevőnek. 8. §. Az általános forgalmi adómentesség feltételei: A 3. §. 1. bekezdésében meg­állapított mentességet a 9. §. 1. bekezdésében megállapított be­jelentési kötelezettség és a kapott számlák megőrzésének kötelezett­sége mellett a 10. § ban meg­állapított raklárkönyv vezetése nélküi igénybe vehetik azok az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adózók, akik kizárólag csak 1. § ban annak 2. bekezdé­sében felsorolt tüzelőanyagoknak, vagy azok valamelyikének forga lombahozatalával foglalkoznak. Az olyan adózók, akik az 1. §. 2. bekezdésében felsorolt tüzelő­anyagok mellett más olyan áruk forgalombahozatalával foglalkoz­nak, amely áruk után általános forgalmi adót kötelesek fizetni, a 3. §. 1. bekezdéseben megállapí­tott adómentességet csak akkor vehetik igénybe, ha kétséget ki­záró módon igazolni tudják, hogy bevételük forgalmi adóváltság alá eső tüzelőanyagok eladásából származik. Az adómentesség iga­zolásául kizárólag csak a forgalmi adóváltság alá eső tüzelőanyagok­nek beérkezett és eladott mennyi­séget pontosan feltüntetett raktar­könyvet és a raktárkönyv adatai­nak helyességét bizonyító, a be­érkezett tüzelőanyagokról kiállított számlák másolatait együttesen lehet elfogadni. Az olyan adózó, aki pontos es megbiznató üzleti könyveket vezet s emellett üzleti könyvének, vagy feljegyzésének adatait számlákkal és számlamá­solatokkal igazolni tudja, az ille­tékes m. kir. adóhivataltól a rak­tárkönyv vezetese alóli felmenté­sét kérheti. Azokat az adózókat, akik nem vezetnek pontos és megbízható üzleti könyvedet, a raktárkönyv vezetese alól felmen­teni nem szabad. Ha az adózó az emiitett felté­teleknek csak részben, vagy egy­általán nem tesz eleget, az álta­lános forgalmi adót leróni tar­tozik. 9. §. Bejelentési kötelezettség : A 8. §. 1. bekezdésének ren­delkezése alá eső adódók a jelen rendelet életbelépésétől számított 15 nap alat az illetékes forg, adó­hivatalhoz írásban bejelenteni kö­telesek, hogy kizárólag csak az 1. §. 2. bekezdésében felsorolt tüzelőanyagok forgalomba hoza­talával foglalkoznak. A rendelet életbelépese után keletkező ilyen vállalatok a bejelentést a kereseti tevékenység megkezdésétől szá­mított 15 nap alatt kötelesek meg­tenni, a bejelentésben fel kell so­rolni, hogy az adózó milyen for­galmi adóváltság alá eső tüzelő­anyagok forgalomba hozatalával foglalkozik. Az 1. bekezdésben megállapított határidő alatt köte­lesek az illetékes forg. adóhivatal­hoz írásbeli bejelentest tenni a^ok az adózók is, akik az 1. § 2. bekezdésében felsorolt tüzelőanya­gok mellett ált. forg. adó alá e3ő más áruk forgalombahozataléval is foglalkoznak, amennyiben az adómentességet igénybe akarják venni. A bejelentésben részletesen fel kell sorolni, hogy az adózó milyen tüzelőanyagok és milyen egyéb áruk forgalombahozatalá­val foglalkozik és egyúttal részle­tesen körül kell írni, hogy az adózó milyen üzleti könyveket és fel­jegyzéseket vezet. Az olyan adózó, aki az 1. és 2. bekezdésben megállapított be­jelentést az ott megállapított határ­idő alatt megtenni elmulasztja, az adómentességet nem a jelen ren­delet életbelépésétől kezdve, ha­nem csak attól az időponttól kezdve jogosult igénybe venni, amelyet utólagos kérelme folytén a m. kir. Adóhivatal megállapít. 10. §. Raktárkönyv vezetése: Azok az adózók, akik a 3. §• ban megél lapított adómentességet igénybe kívánják venni, kötelesek a náluk 1927. évi junius hó 30-án este 6 órakor készletben volt, for­galmi adóváltság alá eső tüzelő­anyagok mennyiségét pontosan megállapítani és a jelen rendelet alapján vezetendő raktárkönyvbe elnevezés és suly szerint miit kezdő tételt bevezetni. 1927 juliuj 1-től kezdve az adózó a beérke­zett és eladott tüzelőanyagokat el­nevezés és suly szerint a beérke­zés, illetve az eladás ipőpontjénak feltüntetésével, folyószámrendben egymásután tartozik bevezetni a raktárkönyvbe. Ha az egyszerre eladott, vagy beérkezett tüzelő­anyag mennyisége öt métermázsa, vagy ennél több, a raktárkönyvbe az ilyen tétel mellé az eladó, illetve vevő nevét és lakását is be kell vezetni. A raktárkönyvet minden hónap utolsó napjával le kell zárni és a maradványt a következő hó­napra kell átvezetni. A raktár­könyv vezetése az adómeniesség elnyeréséhez egymagában nem elég azt az adózó számlákkal, illetve számlamásolatokkal bizo­nyítani tartozik. 11. §. 5. A jelen rendelet alapján forgal­mi adóváltság fizetésére kötelezett belföldi termelők vagy előállítok azok uíán a bevételeik utón, ame­lyek még a jelen rendelet életbe­lepése előtt kötött áruszállítási jogügyletek eredményeképen azon­ban már a rendelet életbelépése után folynak be, 2 szózalékos általános forgalmi adót tartoznak leróni, ha a bevétel legkésőbb 1921. év szeptember hó 30 ig be­folyik. 1927. év október l-től kezdve a felsorolt tüzelőanyagok után váltságfizetésre kötelezettek forgalmi adóváltságot kötelesek fizetni. 6. A rendelet 8. § ának bekezdésében említett adózók a megállapítandó készletük forgalmi érteke után az általános forgalmi adót 1927. évi szeptember hó 30 áig egyösszegben tartoznak le­róni. Eien rendelet 1927. évi julius hó 1 n lép életbe. Budapest, 1927. évi junius hó 15-én. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. Jelen rendeletet az érdekeltekkel tudomásulvétel és szigorú betartás végett közlöm. Békéscsaba, 1927. évi jun. 28. Torró Emil s. k. forg. hiv. főnök.

Next

/
Thumbnails
Contents